Stortinget - Møte torsdag den 17. desember 2015 kl. 10

Dato: 17.12.2015

Dokumenter: (Innst. 130 S (2015–2016))

Sak nr. 7 [15:37:18]

Innstilling fra justiskomiteen om redegjørelse av justis- og beredskapsministeren i Stortingets møte den 2. juni 2015 om midlertidig bevæpning av politiet

Votering i sak nr. 7

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt tre forslag. Det er

  • forslagene nr. 1 og 2, fra Jorodd Asphjell på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

  • forslag nr. 3, fra Jan Arild Ellingsen på vegne av Fremskrittspartiet

Det voteres først over forslag nr. 3, fra Fremskrittspartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre permanent bevæpning av norsk politi som følge av den negative utviklingen i terrortrusselen og kriminalitetsbildet over tid.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 82 mot 16 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.18.05)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre tydelig rede for hvilke vurderinger som vil vektlegges ved en eventuell midlertidig bevæpning, når de kommer tilbake til Stortinget på egnet måte om hvordan Stortinget i større grad kan involveres når politiet bevæpnes over lengre tid, jf. vedtaket ifm. Dokument 8:34 S (2014–2015).»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at systematisk informasjon om direkte og indirekte negative konsekvenser av en midlertidig bevæpning blir innhentet fra politidistriktene rutinemessig, i forkant av at en midlertidig tillatelse til bevæpning er i ferd med å utløpe.»

Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 51 mot 47 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.19.04)Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget ber regjeringen frembringe kunnskap om hvordan generell bevæpning påvirker politiets oppgaveløsning.

Presidenten: Her er det Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet som står bak innstillingen.

Venstre har varslet støtte til innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 53 mot 44 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.19.33)Videre var innstilt:

II

Redegjørelse i Stortingets møte den 2. juni 2015 av justis- og beredskapsministeren om midlertidig bevæpning av politiet – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.