Stortinget - Møte tirsdag den 15. mars 2016 kl. 10

Dato: 15.03.2016

Dokumenter: (Innst. 201 S (2015–2016), jf. Prop. 48 S (2015–2016))

Sak nr. 7 [14:44:47]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer

Talere

Votering i sak nr. 7

Abid Q. Raja (V) [14:45:32]: (ordfører for saken): Jeg viser til en samlet komité også i denne saken. Bakgrunnen for denne proposisjonen er EUs vedtak nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer, som EØS-komiteen har vedtatt tatt inn som en del av EØS-avtalen.

Forordningen inneholder regler om reservasjonssystemer som skal brukes av reisebyråer og andre selgere av flybilletter og tilhørende jernbanebilletter.

Reglene skal sikre at reisebyråene og passasjerer mottar objektiv informasjon fra reservasjonssystemene om reise- og prisalternativer, og at alle flyselskaper skal ha rett til å delta i et ERS-system på like og ikke-diskriminerende vilkår. Systemene anvendes i flyselskapene i forbindelse med plassreservasjoner og inneholder informasjon om alternative reisemåter, avgangstider, tilgjengelighet o.l. Den nye forordningen er en konsekvens av at flybilletter ikke lenger selges på samme måte som før. I tillegg er det slik at flyselskapene ikke lenger er eiere av de selskapene som driver rapporteringssystemene.

Som en følge av at en stadig stigende andel av flybillettene selges via flyselskapenes egne internettsider, har forordningen også styrket muligheten til å drive med frie pris- og vilkårsforhandlinger for salg via reservasjonssystemer.

Det er en samlet komité som stiller seg bak regjeringens proposisjon. Komiteen bemerker at både den gamle og den nye forordningen innebærer at ansvaret for håndhevingen ligger hos Europakommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan, ESA, men at forslaget innebærer at Konkurransetilsynet ikke lenger vil bistå ESA i disse sakene. ESA vil skaffe seg nødvendig informasjon om norske foretak ved hjelp av revisorrapporten som er omtalt i forordningens artikkel 12, eller ved å stille skriftlige spørsmål direkte til foretaket i tråd med bestemmelsene i artikkel 14.

Komiteen viser til at om ESA kommer til at regelverket brytes, kan det i medhold av artikkel 13 gis pålegg om at det ulovlige oppholdet skal opphøre. Etter den gamle forordningen har ESA allerede i dag den kompetansen som forordningen angir.

Etter komiteens vurdering innebærer ikke innlemmelsen av forordning (EF) nr. 80/2009 avståelse av ny suverenitet utover den som allerede er avstått ved innlemmelsen av forordning (EØF) nr. 2299/89.

Jeg viser til at en samlet komité ber regjeringen samtykke i innlemmelse av forordningen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget ber regjeringen samtykke i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.