Stortinget - Møte tirsdag den 15. mars 2016 kl. 10

Dato: 15.03.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:54]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til statsministeren:
  «Norge står overfor en rekke store utfordringer. Vi ser at ledigheten stiger på grunn av nedgang i oljebransjen. Vi har mottatt en rekke flyktninger som skal inn i det norske arbeidsmarkedet, og overgangen til et klimanøytralt samfunn kommer til å kreve store omstillinger i norsk næringsliv. Alle disse utfordringene krever at vi som nasjon løfter fram gründere og verdsetter gründerskap og innovasjon mye høyere enn det vi gjør i dag.
  Hvordan vil statsministeren skape framtidens næringsliv og legge til rette for entreprenørskap og nyskaping på alle nivåer i det store samfunnet, slik at vi kan løse de store utfordringene Norge står overfor?»

 • Sak nr. 2 [11:29:37]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torgeir Knag Fylkesnes om nødvendige regelendringer og tiltak for å sikre flere minoritetsspråklige formell utdanning og arbeid raskt ((Innst. 190 S (2015–2016), jf. Dokument 8:15 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 3 [12:11:53]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø, Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt statsborgarskap ((Innst. 189 S (2015–2016), jf. Dokument 8:10 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 4 [12:54:53]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Sigbjørn Toskedal, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å forbedre omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere ((Innst. 193 S (2015–2016), jf. Dokument 8:13 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 5 [13:42:51]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth, Pål Farstad og Terje Breivik om bedre trafikksikkerhet for syklende ((Innst. 203 S (2015–2016), jf. Dokument 8:18 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 6 [14:40:18]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom ((Innst. 202 S (2015–2016), jf. Prop. 47 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 7 [14:44:47]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer ((Innst. 201 S (2015–2016), jf. Prop. 48 S (2015–2016)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.04.