Stortinget - Møte torsdag den 31. mars 2016 kl. 10

Dato: 31.03.2016

Dokumenter: (Innst. 164 S (2015–2016), jf. Dokument 12:10 (2011–2012))

Sak nr. 7 [13:43:09]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland, Snorre Serigstad Valen, Eirin Sund, Truls Wickholm, Marianne Marthinsen og Jette F. Christensen om endring av Grunnloven §§ 1, 3, 4-9, 11-15, 17-32, 34-37, 39-41, 43-48, 62, 67-69, 74-82, 86 og 112 (innføring av republikk som styreform i Norge)

Talere

Votering i sak nr. 7

Helge Thorheim (FrP) [13:43:58]: (ordfører for saken): Denne saken gjelder grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland, Snorre Serigstad Valen, Eirin Sund, Truls Wickholm, Marianne Marthinsen og Jette F. Christensen om endring av en rekke paragrafer i Grunnloven med formål å innføre republikk som styreform i Norge.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og komitémedlem Jette F. Christensen fra Arbeiderpartiet, viser til at tilsvarende forslag om innføring av republikk har vært fremmet og behandlet i Stortinget en rekke ganger. Forslagene, som innebærer et grunnleggende brudd med den norske statsformen, har blitt avvist ved samtlige tidligere stortingsbehandlinger.

Flertallet viser til at monarkiet som statsform har en mer enn tusenårig lang tradisjon i Norge. I tilknytning til unionsoppløsningen i 1905 ble det holdt en folkeavstemning om Norge fortsatt skulle være et kongedømme. Den nye kongen som ble foreslått, ønsket at folket skulle få si sitt – om de ønsket ham som konge – før han svarte ja. Resultatet av folkeavstemningen viste et klart flertall for den foreslåtte kongen.

Komiteens flertall viser til at dersom det en gang i fremtiden skulle bli aktuelt å endre styringsform, bør det etter flertallets mening vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig at saken forelegges befolkningen i en rådgivende folkeavstemning. Meningsmålingene som har vært gjennomført de senere år, viser imidlertid at monarkiet har bred oppslutning i befolkningen, og det er derfor ingen signaler som skulle tilsi en endring i det standpunkt som Stortinget tidligere har hatt i dette spørsmålet.

Komiteens flertall vil på ovennevnte grunnlag tilrå at det fremlagte forslaget ikke bifalles.

Jeg forutsetter at medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og medlemmet Jette F. Christensen fra Arbeiderpartiet selv gjør nærmere rede for sin begrunnelse for å tilrå forslaget.

Jeg anbefaler med dette komiteens tilråding, slik det fremgår av innstillingen.

Olemic Thommessen hadde her gjeninntatt presidentplassen.

Gunvor Eldegard (A) [13:46:26]: Eg vil på vegner av fleirtalet i Arbeidarpartiets fraksjon leggja fram vårt syn i saka om innføring av republikk som styreform i Noreg.

Me står saman med fleirtalet og seier at me ikkje går inn for forslaget. Forslag om republikk har vorte avvist av Stortinget ved alle tidlegare behandlingar. I 1905 vart det halde folkerøysting om Noreg framleis skulle vera eit kongedøme. Det vart som kjent fleirtal for det. Det valet me gjorde då, ved å velja å ha konge, viste seg å vera eit heldig val. Me kan vel ikkje omtala Noreg under den andre verdskrigen utan at kong Haakon VII si viktige rolle er med.

Arbeidarpartiets første regjering vart oppretta som følgje av at den same kongen på demokratisk vis ønskte at Arbeidarpartiet skulle danna regjering. Han spelte ei viktig rolle.

Det syner seg ved meiningsmålingar at monarkiet har stor oppslutning i folket. Det tilseier at det er ikkje noko signal frå folket om at det er eit ønske om å endra styreform i Noreg. Men eg er samd med forslagsstillarane i at ein bør stilla spørsmål om det er rett at posisjonen som statsoverhovud er noko som kan arvast, og at dette ikkje speglar ideala våre om demokrati og like moglegheiter.

Det er vel få som på prinsipielt grunnlag meiner at det er riktig at eit statsoverhovuds tilgang til makt skal koma gjennom arv. Men det som det er brei tilslutning til, er at det er dei demokratiske prosessane, baserte på hemmelege og frie val, som skal vera grunnlaget for maktutøving. Heile den sosialdemokratiske tenkinga om samfunnsmodellen i Noreg byggjer akkurat på det. I Noregs moderne historie byggjer vår kulturelle, sosiale og økonomiske utvikling på ei demokratisk styreform. Eit godt organisert og levande demokrati er ein føresetnad for eit stabilt og humanistisk samfunn. I det historiske perspektiv veit me at det har vore mykje motstand, men i dag kan me seia at alle grunnleggjande sett er einige om dette.

Eg meiner òg at dersom me ein gong i framtida skulle endra styringsform, må det vera ei folkerøysting om det.

Summert opp: Monarkiet står sterkt i folket. Det er ingen krav frå folket om nokon endring av styreform, og då ser eg ikkje noko behov for å vedta ei grunnlovsendring her, som eventuelt skal tre i kraft etter ei folkerøysting og etter eventuelle utgreiingar.

Erik Skutle (H) [13:49:44]: Jeg skal ikke bruke veldig lang tid i denne saken. Høyres standpunkt bør være godt kjent.

Det ligger i Høyres ideologi ikke å reparere det som ikke er ødelagt. Man skal ikke endre det som fungerer. Monarkiet i Norge, med den innretningen vi har på det, fungerer. Det er mange prinsipielle innvendinger, men målestokken er om folket synes at statsformen vi har, fungerer – og det synes folket. Vi har målinger som tyder på at 80–90 pst. er fornøyd med den innretningen vi har på statsformen i dag.

Det er mange – også i Høyre – som mener at utover det rent ideologiske er monarkiet i Norge og den måten man har valgt å innrette det på i Norge, en fin institusjon, en institusjon som gir stabilitet, og en institusjon som gjør at samfunnet er bedre enn om vi ikke hadde hatt den institusjonen.

Jeg vil også si, som både representanten Eldegard og saksordføreren har vært inne på, at det selvfølgelig er store prinsipielle utfordringer med et arvelig monarkisk system – åpenbart og helt klart. Jeg tror ikke jeg trenger å utdype det noe nærmere. Til og med en stortingsrepresentant som meg selv, som vil kunne tendere mot å kalle seg republikaner, hvis formen er bra, kan si at statsformen er noe som folket må bestemme, uansett. Det at en intellektuell elite skal tre en statsform nedover hodet på folket, imot dets vilje, har man sett eksempler på mange ganger, og det har sjelden fungert veldig bra. Derfor vil jeg også markere at jeg står inne for alle merknadene som Høyre står bak, og jeg kommer til å stemme med resten av Høyres gruppe i dag, selvfølgelig.

Så kan man da spørre seg: Hvis jeg mener at det er folket som skal bestemme statsformen i Norge – hvorfor ikke da gå inn for en folkeavstemning, hvorfor ikke la folket gi dette signalet i en folkeavstemning? Svaret på det er veldig enkelt: Det er ingen bestilling om det fra folket. Det er et så tydelig flertall at det å ha en folkeavstemning nå er å kaste bort ressurser og å bruke tiden helt feil.

Det er heller ikke slik at et republikansk system skal være det perfekte. Det kan ikke være slik at man skal ha folkeavstemninger i Frankrike, USA, Storbritannia og Tyskland hvert fjerde eller hvert åttende år for å få bekreftet eller avkreftet at den statsformen man til enhver tid har, er den perfekte. Slike folkeavstemninger må komme når det er strømninger i folket som bestiller det, og som ber om det, og det er det ikke. Derfor kan selv en som kan tendere mot å kalle seg republikaner på prinsipielt grunnlag, stemme imot dette forslaget som blir tatt opp i dag.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [13:53:31]: Det er i år 111 år siden det ble holdt folkeavstemning om Norge fortsatt skulle være et kongedømme etter unionsoppløsningen i 1905.

Grunnlovsforslaget vi behandler i dag, handler om å be regjeringen om å forberede en ny folkeavstemning med tanke på å endre styringsform fra monarki til republikk. Argumentene som anføres, er at dagens monarki er en fortidslevning fra et autoritært styre, en anakronisme som egner seg dårlig som demokratisk symbol.

Selv om det ikke har vært folkeavstemninger om fortsatt kongedømme på de årene som har gått siden 1905, har det vært gjort mange meningsmålinger som har målt befolkningens innstilling til statsformen i Norge. I en av de siste var det bare ca. 20 pst. som svarte at de ønsket innføring av republikk, mens 70 pst. ønsket å beholde monarkiet. En så høy andel av mennesker som er positive til monarkiet, forteller oss at kongehuset har en sterk folkelig legitimitet.

Som innbygger i Norge føler man på ingen måte at monarkiet er utenfor de folkevalgtes kontroll. Kongehuset løser de oppgavene det er satt til. Vi har fått et moderne monarki, som ikke på noen måte representerer et presserende samfunnsproblem. Monarkiet er tvert imot uttrykk for historiebevissthet og skaper lange linjer, som kan være gode å ha for et land og en befolkning.

Argumentene om monarkiet som anakronisme i et demokratisk samfunn synes vanskelig å få øye på, slik vi opplever kongedømmet fungere i vårt land. Faktum er at det vi har i dag, er et konstitusjonelt innskrenket monarki, med folkelig mandat og demokratisk kontroll. Fra vårt ståsted, i Kristelig Folkeparti, kan vi derfor ikke se at det å fjerne monarkiet vil bety noen utvidelse av folkestyret.

Kongehuset arbeider langs de lange linjer. Et kongehus slik vi har det i Norge, er med på å bygge en nasjonal identitet, som faktisk er både under og over det politiske nivået. Det er mange gode grunner til at samfunn i rask endring trenger noen lange linjer og tradisjoner. Det norske monarkiet representerer etter vårt syn noen viktige historiske tradisjoner som skaper stolthet og identitet, virker samlende og samtidig er godt forankret og underlagt demokratisk, folkevalgt kontroll. For Kristelig Folkeparti er det derfor ikke aktuelt å støtte det framlagte forslaget i saken.

Per Olaf Lundteigen (Sp) [13:56:42]: Kongedømmet fungerer tilfredsstillende. Kongen skal være samlingsmerke for alle. Kongen skal være konge både for det norske folk og for det samiske folk. Den beste tradisjonen med kongedømmet i Norge er at kongen nettopp solidariserer seg med sitt folk.

For å si det tydelig: Konge og kronprins skal derfor opptre både i seilerstøvler og i vanlige gummistøvler for å forstå alle og gjennom innlevelse bedre forstå sitt folks hverdagsliv. En skal delta i det internasjonale arbeidet som Norge står for, og det nasjonale arbeidet. En skal delta på samme måte i det arbeidet som skjer i vår periferi, som i landets sentrum. En skal delta og forstå de ulike yrker – tjenesteyrkene, industriyrkene og primærnæringene. En skal forsøke å få innsikt i hele vårt arbeids- og næringsliv.

Det er en rimelig forventning at kongedømmet også har sin forankring i de grunnfestede institusjonene i Norge, eksempelvis vårt offentlige skoleverk.

Senterpartiet er for monarkiet og vil stemme mot samtlige grunnlovsforslag om innføring av republikk som styreform i Norge.

Sveinung Rotevatn (V) [13:58:35]: President! Eg har sansen for presidentar. Dei har eit mandat bak seg som kjem til uttrykk gjennom eit demokratisk val, tufta på folkestyre. Det kan godt hende at ein familie med spesielt edelt blod kunne gjort ein god jobb som stortingspresident. Vervet kunne gått i arv – det er trass alt mykje seremonielt ein må lære seg: Det er ein forretningsorden ein må kunne, ein skal representere heile folket, og det er viktige representasjonsoppgåver som skal gjerast – og det er ikkje berre berre.

Hadde vi heller late stortingspresidentvervet gå i arv i staden for å velje deg, president, ville nok folk flest kunne slått seg til ro med det. Kanskje kunne vedkomande til og med ha vore populær – og kvifor fikse noko som ikkje er øydelagt? Men, president, du har eit demokratisk mandat bak deg, heldigvis, fordi det er det prinsipielt riktige, og fordi det er slik vi gjer det i Noreg med offentlege verv og offentlege maktposisjonar – med eitt unntak, det aller øvste vervet. Kvifor? Det er fordi det er slik det er. Men denne grunnleggjande konservative haldninga er etter mitt syn ikkje eit godt nok argument – langt derifrå.

Monarkiet som institusjon kan ein gjerne vere glad i på eit emosjonelt nivå, men ein kjem likevel ikkje unna at det kviler på ein heilt avgjerande pilar: ein grunnleggjande mistillit til den jamne borgar i dette landet. Den mistilliten kjem til uttrykk på to måtar, anten ved at ein meiner at det ikkje finst ein einaste person i dette landet – ikkje ein einaste person blant 5 213 985 nordmenn – som er kvalifisert til å vere statsoverhovud, anna enn dei som tilfeldigvis måtte vere fødde inn i fyrstehuset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Den andre måten den mistilliten kjem til uttrykk på, er at dersom monarkistane meiner at det faktisk kan tenkjast å finnast kvalifiserte kandidatar i dette landet, føreset dei likevel at folket gjennom ein demokratisk prosess ikkje vil vere i stand til å kjenne att personen, at ein ikkje kan stole på at folket vil ta eit godt val. Ei slik haldning kan ein kalle mykje, men uttrykk for eit spesielt demokratisk sinnelag er det neppe.

Reint utover det prinsipielle meiner eg at det er eit problem at stortingsfleirtalet i dag kjem til å stadfeste sitt syn på ei rekkje grunnlovsformuleringar som stortingsfleirtalet eigentleg ikkje trur på. Det er ingen i denne salen som meiner at kongen er heilag, slik det blir slått fast i Grunnlova § 5. Eg håpar ikkje at det er mange i denne salen som faktisk meiner at kongen ikkje skal ha religionsfridom, slik det står i Grunnlova § 4, eller som faktisk meiner at ein prins eller ei prinsesse med arverett ikkje skal kunne gifte seg utan samtykke frå monarken, slik det står i § 36. Gode representantar, de meiner jo eigentleg ikkje det, så kvifor skal det stå i Grunnlova? Er det fordi det alltid har stått der?

Eg vil leggje til nok ei føresegn i Grunnlova som eg mistenkjer at Stortinget eigentleg ikkje meiner – sjølv om eg er litt usikker – nemleg § 48, som slår fast at dersom kongsætta er utdøydd, eller – meir realistisk – dersom arvingane seier frå seg retten til trona, skal Stortinget velje ein ny monark. Det står det i den paragrafen. Vi skal velje ein ny monark, kjære representantar. Stortinget skal altså finne ein person og seie at vedkomande skal vere regent i Noreg, og alle hans etterkomarar skal vere det same. Ville vi gjort det? Kven skulle vi i så fall ha peika ut? Eg trur ikkje vi ville gjort det. Eg trur Stortinget i all sin visdom ville funne fram til ei ordning der ein peiker ut ein kvalifisert person som statsoverhovud. Men vedkomande ville ikkje fått vervet til evig tid – han ville vore gjenstand for den demokratiske øvinga vi kallar val. Då er spørsmålet: Kva er det eigentleg ein ventar på?

Det er tilsynelatande inga hast. 93 pst. av alle nordmenn meiner at kong Harald gjer ein god jobb. Eg er blant dei. Så meiner i underkant av 20 pst. at vi bør innføre republikk. Eg er også blant dei. Eg nemner det fordi det berande og dominerande argumentet for monarki som har kome til uttrykk i alle dei føregåande talarane sine innlegg, er at institusjonen har stor folkeleg støtte. Så vil likevel dei fleste vedgå – bl.a. representanten Skutle – at prinsipielt er monarki ei avleggs styreform, og at om ein skulle starte på nytt, ville ein kanskje ha valt litt annleis. Det trur eg også at fleirtalet i denne salen meiner – sannsynlegvis eit stort fleirtal.

Eigentleg ville altså dette fleirtalet vore mot monarki dersom det ikkje hadde stor folkeleg støtte. Prinsippet som skal liggje til grunn for Grunnlova, er altså å følgje den rådande folkemeininga. Det kan ein vel i og for seg også kalle ei prinsipiell tilnærming, kanskje best summert opp av den franske politikaren Alexandre Auguste Ledru-Rollin, som sa: Der går folket mitt! Eg må finne ut kvar dei går, slik at eg kan leie dei.

Så kan ein jo innvende at dei på ein måte prinsipielle innvendingane mot monarkiet berre er formalitetar. Til det er det for det første å seie at noko kan vere prinsipielt gale utan å ha stor praktisk betyding. For det andre meiner eg at det er praktisk og etisk tvilsamt at fleirtalet i eit samfunn skal påleggje små barn eit visst livsløp fram mot å bli monark, med all den personfokuseringa det fører med seg. Ein norsk prins eller ei norsk prinsesse med arverett kan faktisk gjere fint lite med livet sitt anna enn det vi som storsamfunn har pålagt vedkomande å gjere, på grunn av hans eller hennar opphav.

Så er ikkje diskusjonen om monarkiet berre ei teoretisk øving, sjølv om eg innser at forslaget vi no diskuterer, neppe får fleirtal. I mindre rolege tider enn no, i krisetider, vil ein monark ha ei viktig rolle, ta viktige avgjersler og utøve makt. Då er ikkje poenget om eit statsoverhovud i ein slik situasjon tek rett eller feil avgjersle, poenget er – iallfall frå mi side – at eg ikkje er villig til å stole på genar i ei slik stund. Eg er ikkje villig til å overlate til kvaliteten på det blå blodet å avgjere viktige vegval for ein nasjon. Eg vil vere med og bestemme kven som skal ha den typen posisjon. Eg vil vurdere dei ut frå dømekraft og evne, ikkje familieband. At stortingsfleirtalet i praksis legg til grunn at genane og også fornufta til éin familie er betre enn den alle andre har, til evig tid, står for meg som noko spesielt.

Det er i det heile vanskeleg å finne historiske eksempel på statar som har fungert betre som monarki enn det dei seinare har gjort som republikk. Det må vere liten tvil om kva veg utviklinga går. Då Michelsen-regjeringa i 1905 mot alle internasjonale trendar tilrådde folk å stemme ja til å etablere eit norsk monarki, gjekk seinare Venstre-statsminister Gunnar Knudsen ut av regjeringa i protest. Han kunne ikkje stå inne for at ei regjering i eit moderne demokrati kunne finne på å gå inn for at posisjonen som statsoverhovud skulle gå i arv. Det har vel heller ikkje vorte etablert spesielt mange monarki sidan den gongen. For å sitere kong Farouk I av Egypt: Soon there will be only five Kings left: the King of Spades, the King of Clubs, the King of Hearts, the King of Diamonds – and the King of England.

Like fullt bur vi i 2016 framleis i kongeriket Noreg. Her diskuterer vi ikkje kven som er dei beste kandidatane til å vere våre fremste representantar – her diskuterer vi rett og slett om dei skal veljast av oss eller ikkje. Det burde ikkje vere eit veldig vanskeleg spørsmål. Eg kjem difor til å stemme for forslaget i dag.

Rasmus Hansson (MDG) [14:08:35]: Jeg vil bare – veldig kort – ta ordet i denne debatten for å gjøre det tydelig hva Miljøpartiet De Grønne har skrevet i innstillingen til dette forslaget om å endre styreform i Norge. Saksordførerens framstilling kunne kanskje misforstås dit hen at Miljøpartiet De Grønne støtter forslaget om å endre styreform. Det gjør vi ikke. Vi kommer til å stemme imot – i denne omgang – forslaget om å avvikle monarkiet. Grunnlaget for det er først og fremst at Miljøpartiet De Grønne ennå ikke har tatt grundig stilling til spørsmålet om Norge bør beholde monarkiet eller innføre republikk, og vi har ikke deltatt i den offentlige debatten om dette spørsmålet, slik at våre velgere heller ikke har vært med på noen beslutning og sett noen diskusjon om hvor vi står i denne saken.

Nå har vi hatt en god – om enn kanskje repetitiv – diskusjon i dag om dette spørsmålet, og jeg må jo si at det er underholdende å høre representanten Rotevatn ha det gøy på Grunnlovens bekostning om akkurat dette spørsmålet. Men inntil videre legger åpenbart Miljøpartiet De Grønne vekt på det faktum at det ikke er noen bestilling fra det norske folk om å endre vår styreform. Det betyr at vi regner med at De Grønne i framtida kommer til å ha en diskusjon om styreformen i Norge, om eventuelt avskaffelse av monarkiet, og vi kommer til å ta hensyn til det som skjer i opinionen. Så vil vi komme tilbake når – regner vi med – Sosialistisk Venstreparti og eventuelt andre gjentar dette forslaget, og vi er trygge på at vi får anledning til å diskutere det flere ganger.

Jette F. Christensen (A) [14:10:47]: Jeg representerer mindretallet i komiteen, i Arbeiderpartiet og i denne salen. Det gjør jeg fordi ikke alle kan innta politiske standpunkt for å bli likt, fordi noe er koselig eller fordi det går greit. Dette er de tre argumentene som oftest blir framført av rojalister. Jeg skal gå gjennom dem.

Først: Det er flertall for at Norge skal være et monarki. Derfor vil man innta et standpunkt der man selv også er for det. Tenk om politisk historiske håndverk ble møtt med den holdningen. Tenk hvis politikere gjennom historien hadde valgt hvilke standpunkt man skulle ta ut fra hva de aller fleste mente. Da hadde vi ikke hatt mye stemmerett for damer i dette landet.

Et annet argument som blir framført, og som har blitt framført i dag, er at vi har hatt folkeavstemning om dette før. Representanten Skutle ytret bekymring for, og han ville ikke, at en intellektuell elite skulle tre en styreform over hodet på folk. Det er jeg enig i. Hvordan så Norge ut i 1905? Hvordan var skolegangen og rikdommen fordelt i Norge i 1905? Hvordan var mulighetene til å handle likt og forme sitt eget liv? Hvem hadde stemmerett i 1905? Avstemningen den gang var i realiteten en meningsmåling eller en spørreundersøkelse blant menn i Norge om hvem som skulle være konge – ikke hvilken statsform vi skulle ha.

Det tredje argumentet som ofte blir framført, og som er blitt framført her i dag, er at kongefamilien er koselig, og vi liker dem. Jeg er enig i begge deler. Kongefamilien i Norge skjøtter vervet sitt godt. Dette er ikke et motforslag mot dem personlig, måten de oppfører seg på og skjøtter vervet sitt på. Jeg er ikke blant de republikanerne som vil sette seg til doms over måten kongefamilien oppfører seg på, ter seg på eller kler seg på. Grunnen til det er at jeg ikke forventer at en kongefamilie skal være folkelig. Det henger ikke sammen å være kongelig og å være folkelig. Det er en helt urealistisk forventning, selv om noens bestefar en eller annen gang tok trikken.

Et argument er at det går jo så greit. Når jeg diskuterer monarkiet eller statsform med monarkister, kommer veldig ofte dette til slutt som et hovedargument, som et punktum: Det går greit nå. Det er ingen andre områder der jeg hører mine politiske kollegaer innta denne grenseløst avslappede holdningen til en sak der man ser prinsipielle problemer, der man ser potensielle problemer som ligger fram i tid, og der man har framtredende motforestillinger, som man i tillegg framfører.

Det som er underlig, er at hvis man savner den avslappetheten hos seg selv i sitt politiske liv – det kan jeg skjønne at man gjør av og til, det er høye skuldre i mang en sak – velger man statsoverhodeinnretningen som område for å utøve den avslappetheten.

Jeg er republikaner fordi jeg tror på folkestyret. Jeg er republikaner fordi jeg tror på demokratiet. Jeg er republikaner fordi jeg tror og mener at maktposisjoner skal fortjenes gjennom tillit og ikke gis gjennom arv. Jeg er republikaner fordi jeg mener at måten vi innretter styreformen på i Norge, skal være tuftet på folkets mulighet til å velge sine representanter. Jeg er republikaner fordi jeg mener at det er riktig at Grunnloven skal gjenspeile statsskikken i Norge og demokratiske verdier. Og jeg vil at det som står i Grunnloven, skal være sant. Jeg vil utfordre en hvilken som helst representant i denne salen som er monarkist og føler seg kallet, og som har svaret, om å komme opp hit og forklare hvordan, på hvilken måte og hva det betyr at kongen er hellig.

Det finnes ulike former for republikk, og forslagsstillerne ber derfor regjeringen bestille en utredning om hva som vil passe best for Norge og legge det fram til folkeavstemning.

Norge er et land som setter verdiene om demokrati, folkestyre, folkevalgt tillit og representativitet veldig høyt. Statsoverhodet i Norge burde vært symbolet på det, ikke unntaket fra det.

Jeg vil gjerne ta opp forslaget.

Presidenten: Da har representanten Jette F. Christensen tatt opp forslaget hun refererte til.

Eirin Sund (A) [14:16:26]: Jeg er også en av de representantene som representerer mindretallet i salen her i dag. Jeg er en av dem som representerer mindretallet i Arbeiderpartiet i denne saken, og en av forslagsstillerne.

Jeg synes representanten Christensen beskrev fortiden på en glimrende måte, med tanke på hvordan vi har kommet dit vi har kommet når det gjelder kvinners stemmerett og andre ting, derfor skal jeg ikke si det igjen. Men jeg må si at dette faktisk er en av de vanskeligste sakene jeg debatterer, ikke fordi jeg synes sakens innhold er vanskelig, men fordi det hver gang en debatterer det – om det er her, hjemme rundt familiebordet eller på Mega – blir en diskusjon om følelser. Jeg har veldig respekt og forståelse for at det er mange følelser knyttet til kongehuset og monarkiet, men det er vanskelig å diskutere saken på et prinsipielt grunnlag, som er grunnen til at jeg mener det jeg mener, og grunnen til at jeg er opptatt av saken.

Jeg har stor respekt for at folk opplever at det er viktig med monarkiet for den nasjonale identiteten. Jeg har også stor respekt for at det er historiske begivenheter – annen verdenskrig eller andre begivenheter – der kongefamilien og kongehuset har betydd mye for mange. Vi har – som jeg opplever at jeg hver gang må si, representanten Jette Christensen sa det også – en fantastisk flott kongefamilie, konge og dronning, og vi har en fantastisk flott kronprinsfamilie, som mest sannsynlig skal overta tronen. Som representanten Eirin Sund vet jeg også noe om hva kongefamilien har betydd i krisetider. Jeg levde jo ikke under annen verdenskrig eller like etter den, men jeg vet noe om hva kongefamilien betydde etter 22. juli, så at de er en institusjon som betyr noe for folk, har jeg stor respekt for. At de har en sterk folkelig forankring, både ser jeg og har respekt for.

Men det jeg opplever, er at det virker hemmende på debatten om en ny styreform at det raskt blir en diskusjon om personer. Skal vi komme videre, må vi løfte saken ut av sporet med diskusjon om personer, for debatten handler ikke om personer, men om hvorvidt et arvelig monarki er en egnet styreform i vår tid. Jeg mener at det ikke er det. Før eller senere vil spørsmålet om ny styreform melde seg med full tyngde. Jeg synes det er merkelig at så mange rygger unna en skikkelig utredning av alternativet, noe som kunne gjøre oss bedre forberedt på å gjøre endringer i vår statsform. Da kunne vi få en diskusjon som var reell, og som handlet om sak, og vi ville ha et godt grunnlag for f.eks. å kunne ta stilling til saken senere.

Maktposisjoner kan ikke være arvelige. Det er en av de tingene som for meg er prinsipielt utrolig viktig. Vi lever i 2016. Vi er et moderne demokrati. Det er lenge siden kongelige personer fant sine ledsagere blant andre kongehus. Det synes jeg er en veldig bra utvikling, og jeg tror også at konsekvensene før eller senere må bli at en må endre statsform.

Så må jeg si til representanten Skutle, som bruker uttrykk som om det er den intellektuelle eliten som driver dette fram: Jeg vil påstå at jeg er ganske intellektuell, men jeg vil nok også påstå – og mange med meg – at jeg nok ikke tilhører den intellektuelle eliten eller kommer fra den, for dette er spørsmål som blir diskutert blant rimelig vanlige folk, rundt bordene både her og der, så det er ikke en intellektuell elite som fremmer dette. Til det at folk ikke vil ha dette, og at det er en fin ordning vi har, tenker jeg med meg selv – og sier til representanten Skutle – at det er mye folk ikke vil ha, som både vi i Arbeiderpartiet, og i Høyre for den saks skyld, reiser som diskusjoner, fordi vi mener det er prinsipielt viktige diskusjoner.

Jeg sover godt om natten med monarkiet og kongehuset. Moren min er rasende på meg fordi jeg driver og snakker om dette, for hun er en av dem som mener at vi har det jo så bra, alt går så fint, og kongen og dronningen er flinke folk, så la nå bare ting være som de er. Jeg ønsker ikke å ta fra noen noe, men vi lever, som jeg sa, i 2016. Vi burde utrede ulike alternativ, noe som ville være et naturlig sluttpunkt på den demokratiseringen som startet i 1814. Vi burde få et statsoverhode som er valgt av folket i valg, og der kjærligheten til kongehuset – eller kanskje redselen for hvem som eventuelt skulle bli president – ikke skulle være førende for diskusjonen. Kanskje skulle det være sånn at stortingspresidenten var den reelle presidenten, valgt av folket. Det kunne være noe jeg muligens hadde landet på etter en utredning.

Helt til slutt: Vår jobb som politikere – i hvert fall vi som sitter her i salen – er å løfte prinsipielle diskusjoner og å tørre å ta diskusjonene. Det mener jeg er vår plikt. Jeg kommer sammen med andre til å bli nedstemt her i dag. Jeg kommer til å stemme for forslaget fordi det er demokratisk prinsipielt viktig. Jeg er republikaner nettopp fordi jeg tror på folkestyret og på folkevalgte, valgt av folket i valg.

Snorre Serigstad Valen (SV) [14:22:43]: Grunnloven ble ikke bare skrevet for solskinnsdager og gode tider. Det har det kanskje vært lett å glemme i de veldig gode tidene vi har bak oss de siste tiårene. Det har kanskje også senket årvåkenheten vår litt overfor Grunnlovens faktiske tyngde, viktighet og funksjon. Det tror jeg vi har sett tegn til her i Stortinget også, f.eks. da Stortinget på alvor vurderte å innføre konseptet «familien er en grunnleggende enhet i samfunnet» som en ny formulering i Grunnloven.

Man skal ikke ta lett på de grunnleggende spillereglene for samfunnet og demokratiet vårt. Man skal ikke ta lett på Grunnloven. Det gjelder ikke minst spørsmålet om statsform.

Dette er den andre gangen, og i den andre perioden, jeg deltar i denne debatten selv i Stortinget, og det slår meg hvor ulidelig lett det virker for flertallet i Stortinget i bekvemmelighetens tegn å holde fast på en styreform som fratar en familie de grunnleggende frihetene som alle vi andre tar for gitt, og som alle vi andre er beskyttet av i grunnlovs form, mens alle andre på den annen side får beskjed om at det er forskjell på folk, og det er en forskjell som bunner i blodslinje. Er kongehusets popularitet et prinsipielt holdbart argument for å legge fem millioner nordmenns blikk, oppmerksomhet og forventninger på ei lita jente som vårt framtidige statsoverhode – ei jente som aldri selv vil kunne velge hva hun vil bli, og hvilken gud hun vil tro på, slike ting som alle vi andre tar som en selvfølge?

Sist gang republikk ble bredt diskutert i Norge uten å skli ut i helt uinteressante diskusjoner om kjoler, vesker og pengebruk, var da vår tronarving fant sin kjærlighet i livet. Da skulle det nyforelskede paret stå på pidestall for hele folket. Deres kjærlighet skulle være gjenstand for vurdering fra alle i hele landet og fordømmelse fra dem som måtte føle for det i hele landet. Vår tronarving måtte be om lov for å få gifte seg med kjærligheten i sitt liv. Det må ingen av oss andre.

Akkurat det synes jeg sier litt. En kan godt si at dagens statsform fungerer veldig godt – det gjør den. En kan godt si at dagens statsoverhode er svært dyktig – og det er jeg helt enig i. Men er det nok til å forsvare at et knippe mennesker, fordi de har det blodet de har, skal både være pålagt forventninger og plikter som ingen andre mennesker blir pålagt, og ha privilegier og makt som ingen andre mennesker kan ha tilgang til?

At en tusenårig lang føydal tradisjon og en folkeavstemning fra en tid da kvinner var uten demokratiske rettigheter i Norge, er flertallets fremste argument for monarkiet som statsform, bekrefter jo bare hele poenget: Det er satt grenser for demokratiet vårt, både før og nå, og siden vi lever i ganske gode tider, er det helt greit. Det bunner i en begrenset maktanalyse som går igjen. Å si, som flertallet gjør, at kongehusets makt er uproblematisk fordi den ikke er formell, er jo å snu problemet helt på hodet. Det understreker bare hva slags anakronisme vi har med å gjøre.

Hvis man ser bort fra symboleffekten og at vi holder oss med et ikke-valgt statsoverhode, ser bort fra den symboleffekten det har overfor befolkninger i land som har helt andre erfaringer med hva et kongehus egentlig er, og ser bort fra den forskjellbehandlingen av mennesker – faktiske, ekte mennesker i Norge – som det medfører, er det fortsatt prinsipielt umulig å forsvare at akkurat den viktigste posisjonen i statsformen vår ikke skal være valgt.

På et eller annet tidspunkt blir Norge republikk. Det hadde vært så bra for landets demokratiske samtale, for nivået på debatten om vår statsform her i Stortinget, for kongefamilien selv, ja for oss alle, om den debatten tas nå, på prinsipielt og ryddig grunnlag, og ikke tvinger seg fram som følge av kongehusets eventuelt fallende popularitet og oppslutning i framtida. Det er da man får en persondebatt, det er da man får en ikke-prinsipiell debatt, og det er da man får en debatt som vil oppleves som vond og vanskelig for hele landet.

Derfor kommer jeg til å stemme for forslaget i dag. Jeg vet at flertallet ikke kommer til å gjøre det, men jeg håper i det minste at flertallet, uten den lett nedlatende tonen til representanten Hansson, og uten bare å si at kongehuset vårt er populært, ferdig snakka, prinsipielt kan forklare hvorfor demokratiet i Norge vedvarende skal holde seg med en statsform som ikke er demokratisk, og som gjør forskjell på folk på intet annet grunnlag enn hva slags blod de har i årene.

Michael Tetzschner (H) [14:28:38]: Det har vært en interessant debatt å lytte til, selv om den har inneholdt visse repetitive elementer for den som husker fire år tilbake. Igjen er det grunn til å helle litt kaldt vann i blodet på republikanerne, som de selv har omtalt seg som i dag.

Jeg tror vi skal minne hverandre om at det fellesskapet som en nasjon utgjør, er noe langt mer enn det politiske fellesskapet. Jeg synes også jeg hører en undertone om at man i det politiske laug er innforstått med at det er det politiske Norge som er Norge. Jeg tror det blir en veldig snever betraktning. Et land er mer enn sine politiske institusjoner, men der det skal utøves makt, skal det være politiske institusjoner under demokratisk kontroll. Men man glemmer av og til at det også er andre sektorer, andre samfunnsområder, som føler seg bedre representert gjennom et apolitisk statsoverhode enn ved det som er alternativet, som vi egentlig ikke har hørt så fryktelig mye om, fordi det kanskje ikke alltid har hatt samme aktualitet. Men hva er dette alternativet til det vi kjenner, det som nettopp har dette bestandige og stabiliserende i seg, også når det faktisk er avgjørende timer? Dette landet kjenner også til at i slike sammenhenger hadde kong Haakon symbolkraft utover det som allerede var avgjort politisk.

Jeg tror man i denne sammenheng skal legge vekt på at et land, en nasjon, også består av kultur og kontinuitet og andre sammenbindingskrefter enn dem politikerne kan representere. Vi har en felles historie som man neppe kan lovgi seg til eller bevilge seg til i ettertid. Vi deler en opprinnelsesmyte som utgjør en forestilling om hva Norge er. Her spiller kongehuset en helt sentral rolle, men den er ikke partipolitisk. Derfor kommer noen representanter til å blande sammen synlighet og makt. Man tror, eller inngir forestillingen om, at de som er på toppen av oppmerksomhetspyramiden, er de som sitter med mest makt. Men da må man redegjøre for på hvilken måte det å ha et monarki har hindret den naturlige overgangen fra f.eks. stemmerett bare for menn til stemmerett for kvinner – senere utvidet til stemmerett for alle grupper. Det har ikke hatt noe med synet på monarki å gjøre, fordi monarkiet har fulgt med i tiden og vist sin egen begrensning.

Hvis vi nå tenker oss at et statsoverhode skal kåres etter de uforutsigbare partipolitiske prosesser, så ville vi mer fått et øyeblikksbilde av maktforholdene i det politiske liv, og vi ville ikke oppnådd det som monarkiet har gitt oss hittil, nemlig sinnbildet på stabilitet og samling over mulige skillelinjer i samfunnet. Ingen politisk valgt skikkelse ville altså hatt den egenskapen til nettopp å la så mange føle seg representert, som det kongehuset har klart og maktet.

Så skal jeg selvfølgelig også legge til, som republikanerne gjør, at det ikke har vært uvesentlig hvilke personer som har fylt disse rollene, og som også har bidratt med klokskap ved måten de har fylt sine roller på.

Til neste gang, for jeg regner med at hvis SV blir representert etter neste valg, vil de fremsette det samme forslaget, vil jeg anbefale dem å se litt mer på hva som er alternativet til et monarki. Det er nemlig ikke en president. Det ville i så fall være en annen representant for den utøvende makt, og det kunne da ha vært regjeringen selv, uten at vi måtte velge en president som overhode.

Så til slutt dette lille hjertesukket: De som har hatt den skarpeste tonen i dag, og som har vært litt akademiske i sin gjennomgang av argumenter – det har vært interessant å høre på – er nettopp de representantene som ikke har klart å overbevise sine egne partier om visdommen i det de sier. Representanten Christensen lot svepen sveipe over oss alle som ikke mener det samme som henne. Hun kan begynne med å skape et flertall i sitt eget parti. Jeg har ikke sett at Arbeiderpartiet har skrevet om overgang til republikk i sitt program, men man kan kanskje begynne der. Det samme gjelder representanten Rotevatn. Vi får se når partiene kommer. Det eneste partiet som i så henseende opptrer ryddig og forutsigbart, det er jo SV. For de argumenterer slik at de fremstiller seg i forbindelse med valgene, og det synes jeg er realt – det har man på partiprogrammet, det går man inn for, og det søker man tilslutning til. Når det gjelder den tilslutningen, ser det jo ut til at kongehuset vil overleve SV, kanskje Venstre også, det vet vi ikke. For øvrig, når man først går til angrep på anakronismen, så må jeg også gi et lite stikk til SV. De kaller seg jo sosialistisk i navnet. Det er i vår tid en fullstendig anakronisme. Hvis man tenker på hva de sosialistiske presidentene har representert av fremgang for menneskeheten, så skal man altså se på det som et utslag av en anakronisme, men kanskje er dette dagen for en viss anakronisme.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

Votering i sak nr. 7

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag. Det er forslag nr. 1, fra Jette F. Christensen på vegne av Sosialistisk Venstreparti og representanten selv. Forslaget lyder:

«I

Overskriften skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

Norges rikes grunnlov

Noregs rikes grunnlov

§ 1 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 1

Norge er en fri, selvstendig, udelelig og uavhendelig republikk.

§ 1

Noreg er ein fri, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg republikk.

Overskriften til kapittel B skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

B. Om den utøvende makt

B. Om den utøvande makta

§ 3 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 3

Den utøvende makt er hos regjeringen og presidenten. Nærmere bestemmelser om presidenten fastsettes ved lov.

§ 3

Den utøvande makta er hos regjeringa og presidenten. Nærare føresegner om presidenten blir fastsette i lov.

§§ 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 11 oppheves.

§ 12 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 12

Regjeringen skal bestå av en statsminister og minst syv andre medlemmer. Alle regjeringens medlemmer skal være stemmeberettigede norske borgere.

Regjeringen fordeler gjøremålene blant sine medlemmer slik den finner det tjenlig. Til å delta i regjeringsmøter ved siden av de faste medlemmer kan regjeringen i særlige tilfeller tilkalle andre norske borgere, men ikke presidenten eller medlemmer av Stortinget.

Ektefeller, foreldre og barn eller to søsken må ikke på samme tid være medlemmer av regjeringen.

§ 12

I regjeringa skal det vere ein statsminister og minst sju andre medlemmer. Alle medlemmene av regjeringa skal vere røysteføre norske borgarar.

Regjeringa fordeler gjeremåla mellom medlemmene slik ho meiner det er tenleg. Til å delta i regjeringsmøte ved sida av dei faste medlemmene kan regjeringa i særlege høve kalle inn andre norske borgarar, men ikkje presidenten eller medlemmer av Stortinget.

Ektefolk, foreldre og born eller to sysken må ikkje samstundes vere medlemmer av regjeringa.

§ 13 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 13

Regjeringens saker avgjøres ved stemmegivning. Ved stemmelikhet har statsministeren eller, i dennes fravær, den første av de tilstedeværende statsråder to stemmer.

§ 13

Sakene til regjeringa blir avgjorde med røysting. Står røystene likt, har statsministeren eller, om han er borte, den fyrste av statsrådane som er til stades, to røyster.

§ 14 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 14

Regjeringen kan utnevne statssekretærer til å bistå regjeringens medlemmer i utførelsen av deres gjøremål utenfor regjeringsmøtene. Den enkelte statssekretær handler på vegne av det medlem av regjeringen som hun eller han er knyttet til, i den utstrekning dette medlem bestemmer.

§ 14

Regjeringa kan utnemne statssekretærar til å hjelpe medlemmene av regjeringa med gjeremåla deira utanfor regjeringsmøtene. Kvar statssekretær handlar på vegner av den medlemmen av regjeringa som ho eller han er knytt til, så langt denne medlemmen fastset.

§ 15 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 15

Ethvert medlem av regjeringen har plikt til å fratre sitt embete etter at Stortinget har fattet vedtak om mistillit til vedkommende alene eller til den samlede regjering.

Når Stortinget har fattet vedtak om mistillit, kan det bare utføres gjøremål som er nødvendige for en forsvarlig embetsførsel.

§ 15

Kvar medlem av regjeringa har plikt til å gå av etter at Stortinget har gjort vedtak om mistillit til vedkommande åleine eller til heile regjeringa.

Når Stortinget har gjort vedtak om mistillit, kan det berre utførast slike gjeremål som trengst for forsvarleg embetsførsle.

I §§ 17, 18, 19 og 22 annet ledd gjøres følgende endringer:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

«kongen» erstattes med «regjeringen» på bokmål og med «regjeringa» på nynorsk.

§ 20 første ledd skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Regjeringen har i regjeringsmøte rett til å benåde forbrytere etter at dom er falt. Forbryteren kan velge å motta regjeringens nåde eller underkaste seg den idømte straff.

Regjeringa har i regjeringsmøte rett til å gje forbrytarar nåde etter at dom er fallen. Forbrytaren kan velje å ta imot nåden frå regjeringa eller ta den idømde straffa.

§ 21 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 21

Regjeringen velger og utnevner alle sivile og militære embetsmenn. Før innsettelsen skal de sverge eller, hvis de ved lov er fritatt for edsavleggelse, høytidelig love lydighet og troskap til konstitusjonen. De embetsmenn som ikke er norske borgere, kan ved lov fritas for denne plikt.

§ 21

Regjeringa vel og utnemner alle sivile og militære embetsmenn. Før innsetjinga skal dei sverje eller, om dei ved lov er fritekne frå å gjere eid, høgtidleg love lydnad og truskap til konstitusjonen. Embetsmenn som ikkje er norske borgarar, kan ved lov få fritak frå denne plikta.

§ 22 første ledd første og annet punktum skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

Statsministeren, de øvrige medlemmer av regjeringen og statssekretærene kan uten dom avskjediges av regjeringen. Det samme gjelder for de embetsmenn som er ansatt ved regjeringens kontorer eller i utenrikstjenesten, sivile overøvrighetspersoner, sjefer for regimenter og andre militære korps, kommandanter på festninger og høystbefalende på krigsskip.

Statsministeren, dei andre medlemmene av regjeringa og statssekretærane kan utan dom avsetjast av regjeringa. Det same gjeld for dei embetsmennene som er tilsette ved regjeringskontora eller i utanrikstenesta, sivile overøvrigheitspersonar, sjefar for regiment og andre militære korps, kommandantar på festningar og høgstbefalande på krigsskip.

§ 23 første ledd skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Regjeringen kan dele ut ordener til hvem den vil, til belønning for utmerkede fortjenester, som må kunngjøres offentlig. Regjeringen kan ikke tildele annen rang eller tittel enn den et embete medfører. Ordenen fritar ingen for statsborgernes felles plikter og byrder, og gir heller ikke fortrinnsrett til statlige embeter. Embetsmenn som avskjediges i nåde, beholder den tittel og rang de hadde i embetet. Dette gjelder ikke regjeringens medlemmer eller statssekretærene.

Regjeringa kan gje ordenar til kven den vil, til påskjøning for framifrå gagnsverk, som må kunngjerast offentleg. Regjeringa kan ikkje tildele annan rang og tittel enn den eit embete fører med seg. Ordenen fritek ingen for dei plikter og bører som er sams for statsborgarane, og gjev heller ikkje førerett til statlege embete. Embetsmenn som får avskil i nåde, får ha den tittelen og rangen dei hadde i embetet. Dette gjeld ikkje medlemmene av regjeringa eller statssekretærane.

§ 24 oppheves.

§ 25 første ledd første punktum skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Regjeringen har høyeste befaling over rikets forsvarsmakt.

Regjeringa har høgste befalinga over forsvarsmakta til riket.

§ 26 første ledd skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Regjeringen har rett til å sammenkalle tropper, begynne krig til forsvar av landet og slutte fred, inngå og oppheve folkerettslige avtaler og sende og motta sendemenn.

Regjeringa har rett til å kalle saman troppar, byrje krig til forsvar av landet og slutte fred, inngå og seie opp folkerettslege avtaler og sende og ta imot sendemenn.

§ 27 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 27

Alle regjeringens medlemmer skal møte i regjeringsmøter når de ikke har lovlig forfall. Ingen beslutning må tas der når ikke over halvparten av medlemmene er til stede.

§ 27

Alle regjeringsmedlemmene skal møte i regjeringsmøte når dei ikkje har lovleg forfall. Inga avgjerd må takast der når ikkje over helvta av medlemmene er til stades.

§ 28 skal lyde:

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 28

Tilrådinger om embetsutnevnelser og andre viktige saker skal foredras i regjeringsmøte av det medlem av regjeringen hvis fagområde de tilhører. Hun eller han skal ekspedere sakene i overensstemmelse med regjeringens beslutning.

§ 28

Tilrådingar om embetsutnemningar og andre viktige saker skal målberast i regjeringsmøte av den medlemmen av regjeringa som har det fagområdet dei høyrer til. Ho eller han skal ekspedere sakene i samsvar med avgjerda til regjeringa.

§ 29 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 29

Hindrer lovlig forfall et medlem av regjeringen fra å møte og foredra de saker som tilhører hennes eller hans fagområde, skal disse saker foredras av et annet medlem, som regjeringen konstituerer til det.

Hindrer lovlig forfall så mange fra å møte at ikke flere enn halvparten av det bestemte antall medlemmer er til stede, skal så mange andre personer som nødvendig konstitueres til å delta i regjeringsmøtet.

§ 29

Hindrar lovleg forfall ein medlem frå å møte og målbere saker som høyrer til hennar eller hans fagområde, skal sakene målberast av ein annan medlem, som kongen konstituerer til det.

Hindrar lovleg forfall så mange frå å møte at ikkje fleire enn helvta av det fastsette talet på medlemmer er til stades, skal så mange andre personar som naudsynt konstituerast til å delta i regjeringsmøtet.

§ 30 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 30

I regjeringsmøtet føres det protokoll over alle de saker som behandles der. De diplomatiske saker som regjeringen beslutter å hemmeligholde, føres inn i en egen protokoll. Det samme gjelder de militære kommandosaker som regjeringen beslutter å hemmeligholde.

Enhver som deltar i regjeringsmøte, har plikt til å si sin mening med frimodighet. Mener noe medlem av regjeringen at regjeringens beslutning strider mot statsformen eller landets lover, har hun eller han plikt til å gjøre kraftige motforestillinger og tilføye sin mening i protokollen. Den som ikke har protestert på denne måte, anses for å ha vært enig i regjeringens beslutning og er ansvarlig for det, slik som det siden blir bestemt, og kan av Stortinget settes under tiltale for Riksretten.

§ 30

I regjeringsmøtet blir det ført protokoll over alle saker som blir behandla der. Dei diplomatiske sakene som regjeringa vedtek å halde løynde, blir førte inn i ein særskild protokoll. Det same gjeld dei militære kommandosakene som regjeringa vedtek å halde løynde.

Kvar den som deltek i regjeringsmøte, har plikt til å seie si meining med frimod. Meiner nokon medlem av regjeringa at avgjerda til regjeringa strir mot statsforma eller lovene i landet, har ho eller han plikt til å ta kraftig til motmæle og skrive si meining i protokollen. Den som ikkje har protestert såleis, blir rekna for å ha vore samd i avgjerda til regjeringa og er ansvarleg for det, slik som det sidan blir fastsett, og Stortinget kan setje vedkommande under tiltale for Riksretten.

§ 31 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 31

Alle regjeringens beslutninger utferdiges i dens navn og undertegnes av statsministeren eller, om statsministeren ikke har vært til stede, av det første av statsrådets tilstedeværende medlemmer.

§ 31

Alle avgjerdene til regjeringa blir ferda ut i namnet til regjeringa og blir underskrivne av statsministeren eller, om statsministeren ikkje var til stades i statsrådet, av den fyrste av dei medlemmene som var det.

§§ 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 og 48 oppheves.

§ 62 skal lyde:

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

§ 62

De tjenestemenn som er ansatt ved regjeringens kontorer, bortsett fra statssekretærer og de politiske rådgivere, kan ikke velges til representanter. Det samme gjelder Høyesteretts medlemmer og tjenestemenn som er ansatt i utenrikstjenesten, og tjenestemenn ansatt ved presidentens kontor.

Regjeringens medlemmer kan ikke møte på Stortinget som representanter så lenge de er medlemmer av regjeringen. Det samme gjelder presidenten, så lenge hun eller han er president. Heller ikke statssekretærene kan møte som representanter så lenge de er i embetet, og de politiske rådgivere ved regjeringens og presidentens kontorer kan ikke møte på Stortinget så lenge de innehar sine stillinger.

§ 62

Tenestemenn som er tilsette ved regjeringskontora, bortsett frå statssekretærar og politiske rådgjevarar, kan ikkje veljast til representantar. Det same gjeld medlemmene av Høgsterett og tenestemenn som er tilsette i utanrikstenesta, og tenestemenn tilsette ved kontoret til presidenten.

Medlemmer av regjeringa kan ikkje møte på Stortinget som representantar så lenge dei er medlemmer av regjeringa. Det same gjeld presidenten så lenge ho eller han er president. Heller ikkje statssekretærane kan møte som representantar så lenge dei er i embetet, og dei politiske rådgjevarane ved regjeringskontora kan ikkje møte på Stortinget så lenge dei har stillingane sine.

I § 67 strykes «Kongeriket».

§ 68 første punktum skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Stortinget trer i alminnelighet sammen i rikets hovedstad den første hverdag i oktober måned hvert år, med mindre regjeringen på grunn av usedvanlige omstendigheter, så som fiendtlig angrep eller smittsom sykdom, velger en annen by i riket.

Stortinget kjem i regelen saman i hovudstaden den fyrste kvardagen i oktober kvart år, om ikkje regjeringa på grunn av usedvanlege omstende, så som fiendsleg åtak eller smittsam sjukdom, vel ein annan by i riket.

§ 69 skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 69

Når Stortinget ikke er samlet, kan det sammenkalles av regjeringen dersom den mener det er nødvendig.

§ 69

Når Stortinget ikkje er samla, kan regjeringa kalle det saman dersom den meiner det trengst.

§ 74 første ledd skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Så snart Stortinget har konstituert seg, åpner statsministeren eller den statsministeren utpeker til det, forhandlingene med en tale om rikets tilstand og de forhold som hun eller han især ønsker å lede Stortingets oppmerksomhet mot.

Så snart Stortinget har konstituert seg, opnar statsministeren eller den statsministeren set til det, forhandlingane med ei tale om tilstanden i riket og dei emna ho eller han særleg vil gjere Stortinget merksam på.

§ 74 annet ledd skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

Når Stortingets forhandlinger er åpnet, har statsministeren og regjeringens øvrige medlemmer rett til å møte i Stortinget og på lik linje med Stortingets medlemmer delta i forhandlingene når de holdes for åpne dører, men uten å avgi stemme. I de saker som behandles for lukkede dører, gjelder dette bare når Stortinget tillater det.

Når forhandlingane i Stortinget er opna, har statsministeren og dei øvrige medlemmene av regjeringa rett til å møte i Stortinget og til liks med medlemmene der ta del i forhandlingane når dei blir haldne for opne dører, men utan å røyste. I saker som blir behandla for stengde dører, gjeld dette berre når Stortinget gjev løyve til det.

§ 75 bokstav e oppheves.

§ 75 bokstav f blir bokstav e og skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

  • e) å la seg forelegge regjeringsmøtenes protokoller og alle offentlige innberetninger og papirer;

  • e) å få seg førelagt protokollane frå regjeringsmøtene og alle offentlege meldingar og papir;

I § 75 bokstav g, som blir bokstav f, gjøres følgende endring:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

«kongen» erstattes med «regjeringen» på bokmål og med «regjeringa» på nynorsk.

§ 75 bokstav h blir bokstav g og skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

  • g) å kunne gi enhver påbud om å møte for seg i statssaker;

  • g) å kunne gje kven som helst påbod om å møte for seg i statssaker;

§ 75 bokstav i til m blir § 75 bokstav h til k.

§ 76 første ledd skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Enhver lov skal først foreslås på Stortinget, enten av en stortingsrepresentant eller av regjeringen ved et av dens medlemmer.

Alle lovframlegg skal fyrst gjerast på Stortinget, anten av ein stortingsrepresentant eller av regjeringa ved ein av medlemmene.

§ 77 skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 77

Når Stortinget har fattet det samme lovvedtak to ganger etter hverandre, sendes det til regjeringen med anmodning om dens sanksjon.

§ 77

Når Stortinget har gjort same lovvedtaket to gonger på rad, går vedtaket til regjeringa med oppmoding om sanksjon.

§ 78 skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 78

Godtar regjeringen lovvedtaket, forsyner statsministeren det med sin underskrift, og dermed blir det til lov.

Godtar regjeringen det ikke, sendes det tilbake til Stortinget med den erklæring at regjeringen for tiden ikke finner det tjenlig å sanksjonere det. I så tilfelle kan ikke det storting som da er samlet, legge dette vedtak frem for regjeringen igjen.

§ 78

Godtek regjeringa lovvedtaket, skriv statsministeren under, og dermed blir det til lov.

Godtek regjeringa det ikkje, blir det sendt attende til Stortinget med dei orda at regjeringa for tida ikkje meiner det er tenleg å sanksjonere det. I så fall kan ikkje det stortinget som då er samla, leggje dette vedtaket fram for regjeringa att.

§ 79 skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 79

Når to storting med ett valg og minst to storting imellom har fattet det samme lovvedtak uforandret uten at Stortinget i mellomtiden har fattet noe avvikende endelig lovvedtak, og det da forelegges regjeringen, så blir det til lov selv om regjeringen ikke gir sin sanksjon før Stortinget adskilles.

§ 79

Når to storting med eitt val og minst to storting imellom har gjort same lovvedtaket uendra utan at Stortinget i mellomtida har gjort avvikande endeleg lovvedtak, og det då blir lagt fram for regjeringa, så blir det til lov endå om regjeringa ikkje gjev sanksjon før Stortinget skilst.

§ 80 tredje ledd skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Innen denne tid meddeler statsministeren regjeringens beslutning om de lovvedtak som ikke allerede er avgjort (jf. §§ 77–79), ved enten å stadfeste dem eller å forkaste dem. Alle de som ikke uttrykkelig er blitt godkjent, anses for å være forkastet.

Innan den tid kunngjer statsministeren for Stortinget avgjerda til regjeringa om dei lovvedtaka som ikkje alt er avgjorde (jf. §§ 77–79), med anten å stadfeste eller å forkaste dei. Alle dei som ikkje uttrykkeleg blir godkjende, blir rekna som forkasta.

§ 81 skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 81

Alle lover (unntatt dem i § 79) utferdiges i regjeringens navn, under Norges rikes segl og med følgende ord: «Den norske regjering kunngjør at vi er blitt forelagt Stortingets vedtak av dato sålydende: (her følger vedtaket). Vi godkjenner og stadfester dette vedtaket som lov, under vår hånd og rikets segl.»

§ 81

Alle lover (så nær som dei etter § 79) blir utferda i namnet til regjeringa, under Noregs rikssegl og med desse orda: «Den norske regjeringa kunngjer at Stortinget har lagt føre oss eit vedtak dagsett dato som lyder slik: (her kjem vedtaket). Vi godkjenner og stadfester dette vedtaket som lov, under vår hand og riksseglet.»

§ 82 annet punktum skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Intet medlem av regjeringen må legge frem uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer.

Ingen medlemmer av regjeringa må leggje fram urette eller villeiande opplysningar for Stortinget eller eit stortingsorgan.

§ 86 første ledd skal lyde:

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Riksretten dømmer i første og siste instans i de saker som Stortinget anlegger mot medlemmer av regjeringen, Høyesterett eller Stortinget, eller presidenten, for straffbart eller annet rettsstridig forhold når de har brutt sine konstitusjonelle plikter.

Riksretten dømmer i fyrste og siste instans i dei sakene som Stortinget reiser mot medlemmer av regjeringa, Høgsterett eller Stortinget, eller presidenten, for eit strafflagt eller anna rettsstridig tilhøve når dei har brote sine konstitusjonelle plikter.

I § 86 tredje ledd tredje punktum skal lyde:

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Et medlem av regjeringen eller Stortinget, eller presidenten, kan ikke velges til medlem av Riksretten.

Ein medlem av regjeringa eller Stortinget, eller presidenten, kan ikkje veljast til medlem av Riksretten.

§ 112 (nå §121) skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 112

Viser erfaring at noen del av denne Norges rikes grunnlov bør endres, skal endringsforslag fremsettes på første, annet eller tredje storting etter et nytt valg og kunngjøres. Men det tilkommer først det første, annet eller tredje storting etter neste valg å bestemme om den foreslåtte endring skal finne sted eller ei. En slik endring må likevel aldri motsi denne grunnlovs prinsipper, men bare angå modifikasjoner i enkelte bestemmelser som ikke endrer denne konstitusjons ånd, og to tredjedeler av Stortinget må være enige i en slik endring.

En grunnlovsbestemmelse som er vedtatt på denne måte, skal underskrives av Stortingets president og sekretær og sendes regjeringen til kunngjøring som gjeldende bestemmelse i Norges rikes grunnlov.

§ 112

Viser røynsla at nokon del av denne Noregs rikes grunnlov bør endrast, skal framlegget om endring leggjast fram på det fyrste, andre eller tredje stortinget etter eit nytt val og kunngjerast. Men det er fyrst det fyrste, andre eller tredje stortinget etter neste val som avgjer om endringa skal gjerast eller ikkje. Ei slik endring må likevel aldri stri mot prinsippa i denne grunnlova, men berre gjelde modifikasjonar i einskilde føresegner som ikkje endrar ånda i denne konstitusjonen, og to tredjedelar av Stortinget må vere samde i ei slik endring.

Ei grunnlovsføresegn som er vedteken på denne måten, skal underskrivast av Stortingets president og sekretær og sendast til regjeringa til kunngjering som gjeldande føresegn i Noregs rikes grunnlov.

II

Vedtak I trer i kraft 1. januar året etter at innføring av republikk som styreform i Norge har fått flertall ved en folkeavstemning. Slik folkeavstemning må avholdes innen 31. september 2017.

De som på tidspunktet nevnt i første ledd første punktum er regjeringsmedlemmer, får fra da av myndighet, rettigheter og plikter som medlem av regjeringen etter den forandrete grunnloven, og myndighet, rettigheter og plikter som i eller i medhold av lov er tillagt regjeringsmedlemmer eller statsråder. Myndighet, rettigheter eller plikter som i eller i medhold av lov er tillagt kongen, skal fra da av tillegges regjeringen. Myndighet, rettigheter eller plikter som i eller i medhold av lov er tillagt Kongen i statsråd, skal fra da av tillegges regjeringen i regjeringsmøte.»

Stortinget har fått fullmakt til ved alminnelig flertallsvedtak å redigere paragraf- og leddnummer i og henvisninger til bestemmelser som berøres av at det er blitt vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller som berøres av at alternativer i forslaget her blir vedtatt.

Grunnlovsforslag fremsatt i sesjonen 2011–2012 som angår bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller av at alternativer i forslaget her blir vedtatt, behandles ut fra bestemmelsenes nye ledd- og paragrafnummerering.»

Presidenten: Representanten Martin Kolberg har bedt om ordet til en stemmeforklaring.

Martin Kolberg (A) [15:03:02]: Det er ikke en forklaring til den første voteringa, men til voteringa knyttet til selve innstillinga. Jeg anbefaler Arbeiderpartiets stortingsgruppe om å stemme for innstillinga, men minner også om at gruppa er fristilt i dette spørsmålet.

Presidenten: Representanten Abid Q. Raja har bedt om ordet til en stemmeforklaring.

Abid Q. Raja (V) [15:03:30]: Hvis Trine har bedt om ordet, så … (Latter i salen)

Presidenten: Det er alltid betryggende når Trine har bedt om ordet i sånne sammenhenger.

Trine Skei Grande (V) [15:03:49]: Tusen takk for at jeg får det, president. Jeg vil orientere om at også Venstres gruppe er fristilt i denne saken. Så vi vil nok ha litt ulik stemming.

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Sosialistisk Venstreparti og representanten Jette F. Christensen, og det voteres på vanlig måte.

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og representanten Jette F. Christensen ble med 135 mot 28 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.04.22)Komiteen hadde innstilt:

Dokument 12:10 (2011–2012) – Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland, Snorre Serigstad Valen, Eirin Sund, Truls Wickholm, Marianne Marthinsen og Jette F. Christensen om endring av Grunnloven §§ 1, 3, 4–9, 11–15, 17–32, 34–37, 39–41, 43–48, 62, 67–69, 74–82, 86 og 112 (innføring av republikk som styreform i Norge) – samtlige alternativer – bifalles ikke.

Presidenten: Sosialistisk Venstreparti og noen i Arbeiderpartiet og Venstre skal stemme imot. Resten skal stemme for.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 136 stemmer for og 26 stemmer mot innstillingen.

(Voteringsutskrift kl. 15.06.06)

Elin Rodum Agdestein (H) (fra salen): President, min stemme ble ikke registrert.

Presidenten: Da tar vi voteringen om igjen.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 131 stemmer for og 26 stemmer mot innstillingen.

(Voteringsutskrift kl. 15.07.23)

Norunn Tveiten Benestad (H) (fra salen): President, denne gangen ble ikke min stemme registrert.

Presidenten: Det er flere som ikke har fått registrert sin stemme, så da tar vi voteringen en gang til.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 137 mot 26 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.08.13)