Stortinget - Møte tirsdag den 7. juni 2016 kl. 10

Dato: 07.06.2016

Dokumenter: (Innst. 350 S (2015–2016))

Sak nr. 2 [10:40:21]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 2

Presidentskapet hadde innstilt:

Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet frem til 1. juni 2022 velges:

Kristen Ribe, Kristiansand, og

Marianne Abeler, Tromsø.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.