Stortinget - Møte fredag den 10. juni 2016 kl. 9

Dato: 10.06.2016

Dokumenter: (Innst. 378 L (2015–2016), jf. Prop. 125 L (2015–2016))

Sak nr. 3 [12:58:30]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 3.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om

norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

I

Lov 29. april 2016 nr. 8 om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) endres slik:

Del II skal lyde:

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. De nye kravene gjelder for søknader om norsk statsborgerskap som er fremmet etter ikrafttredelsen.

II

Loven trer i kraft straks.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.