Stortinget - Møte tirsdag den 13. juni 2017

Dato: 13.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 417 S (2016–2017), jf. Prop. 98 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 10 [13:42:21]

Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern i forbindelse med kompetente myndigheters behandling av personopplysninger mv. og om opphevelse av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS (videreutvikling av Schengen-regelverket) (Innst. 417 S (2016–2017), jf. Prop. 98 S (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.