Stortinget - Møte tirsdag den 15. november 2016

Dato: 15.11.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 37 S (2016–2017), jf. Prop. 156 S (2015–2016))

Innhold

Sak nr. 11 [18:39:25]

Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia (Innst. 37 S (2016–2017), jf. Prop. 156 S (2015–2016))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.