Stortinget - Møte tirsdag den 13. februar 2018

Dato: 13.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhold

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Presidenten gjør oppmerksom på at det vil bli votering etter sak nr. 1, og ber representantene om å bli værende i salen.

Representanten Fredric Holen Bjørdal, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Representanten Arild Grande vil fremsette et representantforslag.

Arild Grande (A) []: På vegne av representantene Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Eigil Knudsen, Svein Roald Hansen, Eirik Sivertsen, Rigmor Aasrud og meg selv har jeg gleden av å fremme et forslag om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

Presidenten: Representanten Nicholas Wilkinson vil fremsette et representantforslag.

Nicholas Wilkinson (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Karin Andersen, Gina Barstad, Mona Lill Fagerås og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om å bruke TRIPS-avtalen for tvangslisensiering av Spinraza så de SMA-syke får medisinen de trenger. Jeg ber om at det behandles hurtig i komiteen.

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson og meg sjøl vil jeg fremme forslag om å utvide retten til startlån slik at flere unge kan eie sin egen bolig.

Presidenten: Representanten Maria-Karine Aasen-Svensrud vil fremsette et representantforslag.

Maria-Karine Aasen-Svensrud (A) []: På vegne av representantene Lene Vågslid, Jan Bøhler, Kari Henriksen, Tuva Moflag, Torstein Tvedt Solberg, Lise Christoffersen, Masud Gharahkani og meg selv har jeg gleden av å framsette representantforslag om å iverksette konkrete og forpliktende tiltak mot vold og overgrep mot barn.

Presidenten: Representanten Olaug V. Bollestad vil fremsette et representantforslag.

Olaug V. Bollestad (KrF) []: På vegne av Jorunn Gleditsch Lossius, Steinar Reiten, Knut Arild Hareide og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte torsdag, og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Svein Roald Hansen. – Andre forslag foreligger ikke, og Svein Roald Hansen anses enstemmig valgt som settepresident for torsdagens møte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet om nødvendig fortsetter utover kl. 16.