Stortinget - Møte tirsdag den 13. februar 2018

Dato: 13.02.2018
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 119 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 4 [10:09:41]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner (Innst. 119 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.