Stortinget - Møte tirsdag den 13. februar 2018

Dato: 13.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhold

Sak nr. 1 [10:06:13]

Valg av nye medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen

Talere

Presidenten: Presidenten ber først om forslag til nye medlemmer av valgkomiteen.

Trond Helleland (H) (fra salen):Jeg foreslår Kent Gudmundsen.

Presidenten: Kent Gudmundsen er foreslått som nytt medlem av valgkomiteen etter Nikolai Astrup, som har trådt inn i regjeringen.

Foreligger det flere forslag?

Bård Hoksrud (FrP) (fra salen): Jeg foreslår Roy Steffensen.

Presidenten: Roy Steffensen er foreslått som nytt medlem av valgkomiteen etter Ulf Leirstein.

Foreligger det flere forslag?

Kari Elisabeth Kaski (SV) (fra salen): Jeg foreslår Kari Elisabeth Kaski.

Presidenten: Kari Elisabeth Kaski er foreslått som nytt medlem av valgkomiteen istedenfor Karin Andersen.

Foreligger det flere forslag?

Terje Breivik (V) (frå salen): Eg føreslår Abid Q. Raja.

Presidenten: Abid Q. Raja er foreslått som medlem av valgkomiteen etter Trine Skei Grande, som har trådt inn i regjeringen.

Foreligger det flere forslag? Det gjør det ikke, og presidenten foreslår at det voteres på vanlig måte.

Votering:

Kent Gudmundsen, Roy Steffensen, Kari Elisabeth Kaski og Abid Q. Raja ble enstemmig valgt som nye medlemmer av valgkomiteen.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på nye varamedlemmer til valgkomiteen.

Bård Hoksrud (FrP) (fra salen): Jeg foreslår Per-Willy Amundsen.

Presidenten: Per-Willy Amundsen er foreslått som nytt varamedlem til valgkomiteen.

Foreligger det flere forslag?

Kari Elisabeth Kaski (fra salen): Jeg foreslår Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen.

Presidenten: Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen er foreslått som nye varamedlemmer til valgkomiteen.

Foreligger det flere forslag?

Terje Breivik (frå salen): Eg føreslår Ketil Kjenseth.

Presidenten: Og Guri Melby kanskje? (Munterhet i salen.)

Terje Breivik (V) (frå salen): Ja. Det var ein test av presidenten.

Presidenten: Det er fint. Ketil Kjenseth og Guri Melby er foreslått som nye varamedlemmer til valgkomiteen.

Foreligger det flere forslag? Flere forslag foreligger ikke, og presidenten foreslår at vi voterer på vanlig måte.

Votering:

Per-Willy Amundsen, Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen, Ketil Kjenseth og Guri Melby ble enstemmig valgt som nye varamedlemmer til valgkomiteen.