Stortinget - Møte tirsdag den 13. februar 2018

Dato: 13.02.2018
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 116 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 2 [10:08:55]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlem til Nobelkomiteen (Innst. 116 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.