Stortinget - Møte tirsdag den 13. februar 2018

Dato: 13.02.2018
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 117 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 3 [10:09:23]

Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Norges Banks representantskap (Innst. 117 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.