Stortinget - Møte tirsdag den 15. mai 2018

Dato: 15.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [21:24:26]

Referat

 • 1. (431) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen) (Lovvedtak 46 (2017–2018))

  • 2. lov om endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene) (Lovvedtak 50 (2017–2018))

  • - er sanksjonert under 15. mai 2018

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (432) Revidert nasjonalbudsjett 2018 (Meld. St. 2 (2017–2018))

 • 3. (433) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018 (Prop. 85 S (2017–2018))

 • 4. (434) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Prop. 86 LS (2017–2018))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes finanskomiteen.

 • 5. (435) Kommuneproposisjonen 2019 (Prop. 88 S (2017–2018))

 • 6. (436) Endringer i introduksjonsloven (barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse) (Prop. 89 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 7. (437) Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2017 (Dokument 2 (2017–2018))

 • 8. (438) Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing (Dokument 3:10 (2017–2018))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 9. (439) Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak, kyst og post og telekommunikasjonar (Prop. 87 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 10. (440) Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter (Prop. 91 LS (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, unntatt B, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11. (441) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Freddy André Øvstegård og Solfrid Lerbrekk om å stanse privatisering av drift og vedlikehold på Østfoldbanen (Dokument 8:228 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 12. (442) Endringer i rettsgebyrloven (gebyr for skifteattest og uskifteattest) (Prop. 90 L (2017–2018))

Presidenten: Når det gjelder referatsak nr. 442, er denne fremmet etter fristen, satt i forretningsordenen § 47 tredje ledd, som lyder:

«For at kongelige proposisjoner og meldinger skal kunne påregnes å bli behandlet av Stortinget før Stortinget avbryter sine forhandlinger i juni, må de fremlegges senest 10. april. Fristen gjelder ikke for proposisjoner om endringer i statsbudsjettet og melding om revidert nasjonalbudsjett, proposisjoner om inntektsoppgjørene, takstforhandlingene, jordbruksforhandlingene eller den årlige kommuneproposisjonen. For at representantforslag og interpellasjoner skal kunne påregnes å bli behandlet av Stortinget før Stortinget avbryter sine forhandlinger i juni, må de fremsettes innen samme frist. Stortinget kan etter søknad gjøre unntak fra fristen. Slik søknad fremsettes for Stortingets presidentskap, som fremmer innstilling til Stortinget.»

Presidentskapet har mottatt søknad fra Justis- og beredskapsdepartementet med anmodning om behandling innen utgangen av vårsesjonen. Presidenten innstiller med dette på at Prop. 90 L for 2017–2018 behandles innen Stortinget avbryter sine forhandlinger i juni.

Referatsak nr. 442 foreslås da sendt justiskomiteen for behandling innen Stortinget avbryter sine forhandlinger i juni.

– Det anses vedtatt.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? Ingvild Kjerkol har bedt om ordet.

Ingvild Kjerkol (A) []: Siden vedtaket til I i innstillingen til sak nr. 2 ikke reflekterer flertallet i salen, ber jeg om at det blir satt opp som en sak igjen.

Jeg har forstått at dette skal gjøres sånn. Det er mulig det er feil.

Presidenten: Vedtak er vedtak, klubben er gått i bordet. Hvis noen har stemt feil og det ikke reflekterer Stortingets vilje, er det å beklage, men slik er det altså når det blir kluss i voteringen og gruppene ikke har kontroll på antall representanter til stede.

– Møtet er hevet.