Stortinget - Møte fredag den 3. april 2020

Dato: 03.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Presidenten vil først foreslå at publikumsgalleriet holdes stengt også under dette møtet, av nødvendige smittevernhensyn. – Det anses vedtatt.

Presidenten vil meddele Stortinget det triste budskap at vår gode kollega Astrid Nøklebye Heiberg døde natt til i går.

Presidenten vil komme tilbake til minnetalen, men presidenten ber salen reise seg en kort stund i ærbødighet for Astrid Nøklebye Heiberg.

Representantene reiste seg og ble stående en kort stund.

Presidenten: Takk!

Den tidligere vararepresentanten for Oslo, Camilla Strandskog, har tatt sete som representant for den tid Nikolai Astrup er medlem av regjeringen.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Jan Bøhler i tiden fra og med 3. april og inntil videre

  • fra Rødts stortingsgruppe om omsorgspermisjon for representanten Bjørnar Moxnes 3. april

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter for Oslo innkalles for å møte i permisjonstiden: Zaineb Al-Samarai og Seher Aydar.

Presidenten: Zaineb Al-Samarai og Seher Aydar er til stede og vil ta sete.

Korrigering av vedtak

Presidenten: Presidenten vil be om Stortingets fullmakt til å korrigere et vedtak som ble gjort i Stortinget tirsdag 31. mars ved behandlingen av Innst. 216 S for 2019–2020, om endringer i statsbudsjettet 2020 for flere departementer.

Ved en inkurie ble et beløp på 50 mill. kr bevilget både under kap. 553, post 74 og under kap. 2421, post 50. Det riktige skal være kap. 2421, post 50.

– Slik fullmakt anses gitt. Innstillingen endres i tråd med dette.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at det blir pause i møtet etter behandling av sakene nr. 1–5. Møtet settes igjen kl. 12 for behandling av sak nr. 6.

Sakene nr. 1–5 vil bli behandlet under ett.