Stortinget - Møte fredag den 3. april 2020

Dato: 03.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 67 (2019–2020), jf. Innst. 217 L (2019–2020) og Prop. 68 L (2019–2020))

Sak nr. 5 [09:03:16]

Stortingets vedtak til lov om endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktig tilbud) og lov om endringer i pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling) (Lovvedtak 67 (2019–2020), jf. Innst. 217 L (2019–2020) og Prop. 68 L (2019–2020))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet, og vi går da til votering i sakene nr. 1–5.

Sakene nr. 1–5 er andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtakene 63 til og med 67.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Stortinget tar da en pause, og møtet settes igjen kl. 12.00.

Stortinget tok pause i forhandlingene kl. 09.04.

-----

Stortinget gjenopptok forhandlingene kl. 12.

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Statsråd Knut Arild Hareide overbrakte 13 kgl. proposisjoner (se under Referat).