Stortinget - Møte fredag den 3. april 2020

Dato: 03.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 64 (2019–2020), jf. Innst. 210 L (2019–2020) og Prop. 4 L (2019–2020))

Sak nr. 2 [09:03:16]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.) (Lovvedtak 64 (2019–2020), jf. Innst. 210 L (2019–2020) og Prop. 4 L (2019–2020))