Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2020

Dato: 15.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 368 S (2019–2020), jf. Prop. 95 S (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 10 [12:24:57]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nokre saker om luftfart, veg og post (Innst. 368 S (2019–2020), jf. Prop. 95 S (2019–2020))

Talere

Presidenten: Etter ynske frå transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten ordna debatten slik: 3 minutt til kvar partigruppe og 3 minutt til medlemer av regjeringa.

Vidare vert det gjeve høve til seks replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får òg ei taletid på inntil 3 minutt.

Morten Stordalen (FrP) [] (ordfører for saken): La meg først og fremst takke komiteens medlemmer for et utmerket og godt samarbeid. Det er stort sett en samlet komité i disse sakene, ja, faktisk enstemmig i et par av dem, takket være et godt samarbeid der resultatet har vært viktigere enn noe annet.

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram noen saker som gjelder luftfart, vei og post. På luftfartsområdet orienteres det om departementets arbeid med kjøp av lufttransport mellom Evenes og Bodø, og om en ordning for hjemtransport av nordmenn på reise, som følge av covid-19. Det blir fremmet forslag til vedtak om økt kostnadsramme i tre veiprosjekter. Under overskriften Post orienteres det om arbeidet med en ordning for framsending av blindeskriftdokumenter. Videre blir det bl.a. orientert om oppfølging av et anmodningsvedtak om ikke-statlige lufthavner, nr. 488 for 2019–2020, av 7. april.

I proposisjonen foreslår regjeringen å endre bompengeinnkrevingen på E16 Kongsvinger–Slomarka i Innlandet. Imidlertid mener komiteen at dagens ordning med reduserte takster på Fv. 250 skal videreføres for personbiler i takstgruppe 1, men ikke for lastebiler i takstgruppe 2. I tillegg mener komiteen at ordningen for de beboere på Galterud og Fulu som i dag har fritak for betaling, skal videreføres.

Komiteen viser til proposisjonens forslag om økt kostnadsramme for veiprosjektene E18 Riksgrensen–Ørje i Viken, E18 Knapstad–Retvet i Viken og Rv. 4 Lunner grense–Jaren og Lygna sør i Innlandet. Komiteen mener det er viktig å sikre framdrift i veiprosjekter med det pågående covid-19 utbruddet. Det sikrer jobber i anleggsbransjen i en tid hvor bransjen har opplevd stort oppdragsbortfall.

Komiteen viser videre til proposisjonens omtale av oppfølging av anmodningsvedtaket, nr. 488 av 7. april, som gjelder kompensasjon av de ikke-statlige lufthavnene. Komiteen mener anmodningsvedtaket ikke kan anses som ivaretatt. Regjeringen viser i proposisjonen til den generelle kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall. Dette mener komiteen ikke er nok og ikke i tråd med Stortingets klare ønske om og forslag for å sikre videre drift av de ikke-statlige lufthavnene. Selv med reduserte driftsutgifter viser prognosene for Torp lufthavn at de står overfor et akkumulert driftsunderskudd i perioden mars–september på om lag 130 mill. kr.

En enstemmig komité fremmer derfor et klart og tydelig forslag, som vi er glad for at vi får solid støtte for i dag. Med en enstemmig komité, som i tillegg fremmer et så klart og tydelig forslag, forventes det at dette nå følges opp. Det har gått lang tid og er stor usikkerhet. Vi vet at finanskomiteen har kommet med sitt resultat og sine kroner og bevilgninger, men transport- og kommunikasjonskomiteen er tydelig og klar på at Torp skal kompenseres for de tapte driftsinntektene, hensyntatt reduserte driftsutgifter.

Kirsti Leirtrø (A) []: I tillegg til forslagene fra en samstemt komité har mindretallet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, to forslag som vedrører Ørland lufthavn og Stord lufthavn.

På Ørland ligger Luftforsvarets kampflybase med F-35. Det har siden vedtaket i 2012 vært en stor anleggsplass og trafikale utfordringer. Fylkeskommunen har hatt en stor kostnadsvekst på vei, ferje og hurtigbåt, og trafikktallene vokser. Både fylket og kommunen er gode verter for Forsvaret og vil virkelig legge til rette for en god arbeidsplass.

Ørland kommune har tatt på seg kostnaden staten burde tatt for lufthavnen de siste seks årene. 3 mill. kr årlig av egne penger blir for mye for et smalt kommunebudsjett. Det er også sånn, heldigvis, at noen har sett det som kommersielt lønnsomt og sett sammenhengen mellom billettpris og etterspørsel på ruten. Trafikktallene er firedoblet. Både næringsliv og sivile i en region på 25 000 innbyggere er fornøyd med tilbudet, og de sparer ca. tre timers reisetid hver vei til Oslo.

Forsvarets viktigste ressurs er de ansatte og deres kompetanse. For meg blir det derfor et paradoks at vi som stat bygger en kampflybase til flere milliarder, men ikke ser at det kun trengs 6 mill. kr årlig for å drifte en nødvendig lufthavn. Nå ser det endelig ut til at den nye samferdselsministeren ser denne sammenhengen, selv om det kun er mindretallet som støtter det forslaget som ligger på bordet. Fylkeskommunen har så langt sagt nei til å ta over tilskuddsordningen før den dekker de faktiske utgiftene.

Når det gjelder Stord, har de vært uten flytilbud under covid-19, og det gjør det vanskelig for næringslivet og innbyggerne over tid. Derfor ber vi om at regjeringen tar initiativ til at det igjen blir et flytilbud der.

Med det tar jeg opp forslagene nr. 1 og 2.

Presidenten: Representanten Kirsti Leirtrø har teke opp dei forslaga det vart vist til.

Helge Orten (H) [] (komiteens leder): Det er i stor grad og i hovedsak enighet i komiteen om de sakene som er omtalt i Prop. 95 S for 2019–2020. Det er bra, og det har også bidratt til viktige vedtak når det gjelder både Torp lufthavn og bompengeinnkreving på E16 Kongsvinger–Slomarka.

Utbruddet av covid-19 har ført til store konsekvenser for luftfarten. Et passasjerbortfall på 90 pst. og til dels mer har naturlig nok medført store økonomiske konsekvenser for både flyselskapene, lufthavnene og alle som leverer varer og tjenester til disse. Nå ser vi at situasjonen gradvis normaliserer seg, men samtidig må vi nok være klar over at det vil ta lang tid før vi er tilbake igjen i en normal situasjon for luftfarten. Det er vel heller ikke noen som kan påta seg å definere hva den nye normalen skal være.

Avinor har fått tilført betydelige midler, nærmere 5 mrd. kr, gjennom revidert budsjett for å kompensere for inntektsbortfallet for de statlig eide lufthavnene. Samtidig er det funnet en løsning for Haugesund lufthavn, og det gis ytterligere tilskudd til Ørland lufthavn gjennom den ordinære tilskuddsordningen. Torp lufthavn er den eneste ikke-statlige lufthavnen som ikke mottar statlig tilskudd i ordinær drift. Samtidig er dette en svært viktig lufthavn for innbyggere og næringsliv i regionen og en av Norges største flyplasser. Det har vært avgjørende for Høyre å bidra til videre drift i en vanskelig situasjon for Torp. Derfor er vi svært fornøyd med at en samlet komité stiller seg bak anmodningsvedtaket, og at det i budsjettavtalen med Fremskrittspartiet legges inn 74 mill. kr til Torp lufthavn. I tillegg kommer faktisk enda 14 mill. kr i kompensasjon over den generelle kompensasjonsordningen, altså i sum 90 mill. kr for 2020.

Samtidig er det viktig at vi i tida framover følger situasjonen nøye. Luftfarten står overfor krevende tider, og det kan bli nødvendig med ytterligere tiltak i tida framover, både for å sikre et tilstrekkelig flytilbud og for å sikre drift ved lufthavnene.

Regjeringa tok initiativ til et prøveprosjekt med halv takst på sideveier for prosjektet E16 Kongsvinger–Slomarka. Målet var den gangen å bidra til lavere utgifter for lokalbefolkningen. Etter vår oppfatning vil en gjeninnføring av full takst på sideveiene ha for store negative konsekvenser for lokalbefolkningen, og vi registrerer at det er et sterkt ønske fra beboerne om å videreføre ordningen med halv takst. En samlet komité stiller seg bak et fellesforslag der prøveordningen videreføres, men det innføres full takst for tyngre kjøretøy på fv. 250. I tillegg videreføres fritaksordningen for beboere i definerte områder på Galterud og Fulu. Det er en god løsning som ivaretar lokale behov.

Avslutningsvis vil jeg si at det er både hyggelig og viktig, mot slutten av sesjonen, at vi kan legge fram en sak der en samlet komité står bak tilrådingen.

Bengt Fasteraune (Sp) []: Proposisjonen omhandler saker som berører både luftfart, vei og post. Under luftfart omtaler proposisjonen kjøp av lufttransport mellom Evenes og Bodø samt oppfølging av et anmodningsvedtak om ikke-statlige lufthavner.

Luftfarten er en viktig del av samferdselstilbudet og transportinfrastrukturen, særlig i de nordlige delene av landet, hvor de geografiske avstandene er store og andre kollektivtilbud er få eller ikke-eksisterende. Det er riktig av regjeringen å treffe spesielle tiltak som sikrer innbyggerne et godt kollektivtilbud på denne strekningen, noe vi i Senterpartiet også har presisert tidligere.

Luftfarten er hardt rammet, og selv om næringen har fått tilgang til lån, løser ikke det problemet med den enorme inntektssvikten. Norsk luftfart har over lengre tid vært i en vanskelig situasjon, også før koronakrisen. Regjeringen har gjennomført flere avgiftsøkninger som har svekket luftfarten og gjort selskapene mindre rustet til å håndtere den krisen som nå har oppstått. Totalt har fiskale miljøavgifter økt med ca. 2,8 mrd. kr i den borgerlige regjeringsperioden.

Det er behov for grep som gjør flybransjen i stand til å bygge seg opp igjen og etter hvert fungere i en normal situasjon. Ordningene som er innført for å hjelpe lufttransporten, er midlertidige ordninger med ulik utløpsdato. Nå trengs det en avklaring av om disse ordningene blir videreført, og hvilke andre tiltak som eventuelt kommer. Disse tiltakene må sikre at flybransjen kan opprettholde den kommersielle virksomheten i Norge også i tiden etter koronaviruset.

Når det gjelder kompensasjon for ikke-statlige lufthavner, har Senterpartiet vært særdeles tydelig. Dette har jo vært gjentatt flere ganger de siste månedene, gjennom anmodningsvedtak og tydelige presiseringer og klare tilbakemeldinger om at anmodningsvedtaket ikke har blitt fulgt opp. Det er godt å kunne se at det er en samlet komité som etter hvert stiller seg bak en del av det som går på anmodningsvedtaket. Regjeringen har vist til den generelle kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall. Dette er ikke nok og ikke i tråd med Stortingets klare ønske om forslag om egnede tiltak for å sikre videre drift av de ikke-statlige lufthavnene.

Stortinget ba regjeringen kompensere private flyplassers omsetningstap. Som det har blitt sagt tidligere: En samlet komité har understreket at ikke-statlige flyplasser skal få kompensasjon. Vi forventer da selvfølgelig at Torp lufthavn og de øvrige ikke-statlige lufthavnene kompenseres for omsetningstapet, og ber regjeringen kompensere Torp og også vurdere en kompensasjon for Ørland og Stord.

Jon Gunnes (V) []: Først litt om bompenger på sidevei. Det er en litt prinsipiell debatt. For ett år satt vi i den samme salen, og det var vel kanskje da det virkelig ble diskutert, da Nye Veier kom med klare forslag om at sideveibommene måtte opprettholdes på de nye prosjektene. Men etter en god dialog med både kommuner og fylkeskommuner i de distriktene det gjelder, kom man fram til at det kanskje gikk an å myke opp litt på dette.

Venstre er helt for at det skal være brukerfinansiering av nye veitiltak, men vi skal ikke gjøre det vanskelig for dem som bor i det området, vanskeligere når de faktisk benytter den ordinære veien, for de skal ikke hele veistrekningen. Så vi synes at den ordningen som man nå foreslår for sideveiene til E16, er god, og den er veldig god når vi opprettholder full takst for tunge kjøretøyer på en del av disse sideveiene.

For Venstre er det viktigste når vi bygger ny vei og investerer, at næringstrafikken skal få bedre forhold. Trafikksikkerhet og framkommelighet for næringstrafikken er de viktigste elementene når vi vedtar nye veiprosjekter, og da skal det ikke være slik at næringstrafikk med store trailere, i takstgruppe 2, skal kunne utnytte sideveiene for å spare noen kroner. Vi har mistet hele prosjektets fortreffelighet hvis vi lar dem få lov til å kjøre på disse sideveiene. Derfor synes jeg også det er veldig bra at vi har fått med en anmodning om at Samferdselsdepartementet skal gå i dialog om å få gjennomkjøring forbudt, slik at man ikke tar hele strekket. Disse store bilene skal ikke gå i boligområder, det er bare beboerne der og de som har ærend i de områdene, som skal kunne benytte seg av det.

Til Posten, som kanskje ikke så mange nevner, og som ikke er en stor sak, men viktig for den brukergruppen det gjelder. Man må være tilpasningsdyktig med tanke på at jo, det har medført litt lavere standard på omdelingen, vi har jo snart ikke post lenger, men vi erstatter det med en ordning som finansieres av staten.

Så vil jeg bare si noe om Torp. For oss i Venstre er Torp viktig for flytrafikken på hele Østlandet, og er i dag som en tredje rullebane for Gardermoen.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Me behandlar Prop. 95 S for 2019–2020 med den slåande tittelen «Nokre saker om luftfart, veg og post». Eg er glad for at representanten Gunnes avslutta innlegget sitt med nettopp å snakke om den endringa som skjer på postområdet, og er glad for at transportkomiteen støttar regjeringa sitt opplegg for framsending av blindeskriftsendingar.

Så til luftfart. Der kjøper me flyruter mellom Evenes og Bodø. Me har òg hatt heimtransport med fly av nordmenn på reise, knytt til covid-19-situasjonen: Det er 6 600 norske borgarar som har kome seg heim med den ordninga – i alt 50 turar, dei fleste med SAS og Norwegian.

Det representanten Morten Stordalen tar opp knytt til Torp, er òg riktig. Eg registrerer at Stortinget er ueinig i mi vurdering av at me har følgt opp dette oppmodingsvedtaket. Det tar eg til etterretning, men det er med stor glede eg ser at me har fått ei god løysing for Torp, og det er naturleg for meg å gi ein ekstra takk og honnør til Framstegspartiet, som har vore med på å sikre nettopp det gjennom forhandlingane om revidert. Som komitéleiar Orten sa, her er ei heilskapleg løysing på plass for Torp. Det er eg veldig glad for.

Ei auka kostnadsramme på tre vegprosjekt er òg behandla i denne stortingsproposisjonen.

Eg har forståing for at bom på sideveg kan opplevast som ei urimeleg økonomisk belastning som påverkar kvardagen for dei bebuarane det gjeld. Når ein bur langs ein veg som går parallelt med ein ny veg, og ein må betale bompengar på den nye vegen sjølv om ein ikkje køyrer på han, vil det opplevast som urimeleg. Som samferdselsminister har eg forståing for det. Det er viktig at bompengeordninga blir oppfatta som legitim i befolkninga. Da er det eit godt verktøy for å finansiere vegbygging i Noreg.

Komiteen si innstilling til vedtak inneber bl.a. ei permanent vidareføring av dei mellombelse fritaksordningane for bebuarane på Fulu og Galterud. Stortingets vedtak i tråd med innstillinga vil eg sjølvsagt følgje opp. Det er min intensjon å følgje dette opp med dialog med dei kommunane og fylkeskommunane som er garantistar for bompengelånet, og vurdere svara frå dei før me konkluderer på korleis me skal følgje opp dette vedtaket. Eg må da naturleg nok ha ein dialog med Innlandet og Viken fylkeskommunar, som er garantistar for denne ordninga. Min klare intensjon er å følgje opp det vedtaket, men før eg gjer det, må eg sjølvsagt ha ein dialog med dei som er garantistar for denne saka.

Presidenten: Det vert replikkordskifte.

Sverre Myrli (A) []: Ja, så var vi her igjen.

Mitt første spørsmål gjelder Sandefjord lufthavn Torp. Allerede 16. mars vedtok Stortinget å be regjeringen «sikre kritisk infrastruktur som luftfart» og at private flyplasser skulle kompenseres. Det ble ytterligere gjort nytt vedtak 7. april, der Stortinget ba regjeringen «så snart som mulig, og senest innen utgangen av april, komme tilbake med et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner kan sikres videre drift».

Derfor var det veldig overraskende at samferdselsministeren i proposisjonen som vi nå har til behandling, ikke nevner Torp med et eneste ord, dvs. han har med Torp i beskrivelsen av problemet, men har ingen løsninger for Torp, og han avslutter med:

«Departementet vurderer at disse tiltakene er tilstrekkelig for å sikre videre drift.»

Spørsmålet mitt er: Nå har det gått tre måneder. Hvorfor har ikke samferdselsministeren fått på plass en kompensasjonsordning for Torp før Stortinget måtte presse det igjennom?

Statsråd Knut Arild Hareide (KrF) []: Eg tar til etterretning at stortingskomiteen opplever at eg ikkje har følgt opp det vedtaket i tråd med intensjonen deira. Eg følgde opp med ei ordning for Haugesund og grunngav det med at staten der kjøper flyrutetenester, altså ein del av det minimumstilbodet som det er lagt til rette for. Haugesund var ein del av det. Da måtte me ha ein aktivitet der, og ein har også beredskap for ambulanseflyginga der.

Så var det min intensjon at Torp på det tidspunktet skulle greie seg med den generelle ordninga. Det har vist seg ikkje å vere tilstrekkeleg, og eg er glad for at me no har ei løysing på plass for Torp. Torp har ein viktig funksjon, ikkje minst knytt til det tilbodet som Widerøe har, ved at dei har basen sin der. Så eg er fornøgd med den løysinga som ligg på bordet for Torp i dag.

Sverre Myrli (A) []: Vi skal fra lufta og ned på landjorda, og da gjelder det bompengeordningen og takstinnkrevingen på E16 i Sør-Odal og Kongsvinger. Det er i realiteten to saker her der regjeringen og samferdselsministeren får flertallet mot seg i Stortinget. Det kan en mindretallsregjering oppleve ganske ofte, men i disse to sakene er også regjeringspartiene i Stortinget uenig med samferdselsministeren og egen regjering, både det som gjelder Torp lufthavn, og det som gjelder bompengeinnkrevingen på E16.

Bompengeinnkrevingen på E16 i Sør-Odal og Kongsvinger er en gjenganger, og vi har hatt den oppe i Stortinget opptil flere ganger. Det har vært entydige tilbakemeldinger fra beboere – jeg ser det er noen på galleriet her i dag – og fra lokale grendelag. Jeg tror det er enstemmige vedtak både i Kongsvinger kommunestyre og i Sør-Odal kommunestyre. Alle er uenig i det forslaget samferdselsministeren la fram. Hvem er det egentlig samferdselsministeren har hørt på?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Når eg ser på dei på galleriet, ser dei godt fornøgde ut i dag. Det gler meg.

Eg har lyst til å seie at eg synest me skal skilje dei to sakene. Når det gjeld Torp, var det ein annan situasjon i mars enn det er når me no er i juni. Det trur eg òg me ser på. Me ser at realiteten for Torp er at dei treng meir midlar enn me trudde på eit tidlegare tidspunkt, då me fann ei løysing for Haugesund.

Når det gjeld bompengespørsmålet, trur eg alle ser det problematiske i bom på sideveg. Her er det eit prosjekt som Innlandet og Viken fylkeskommune har garantert for. Me har inngått ein avtale med dei. Så må eg òg seie at no skal eg heim og følgje opp dette vedtaket, men eg må jo gjere det i dialog med dei som har stilt garantiane. Eg synest at det heilskaplege opplegget som stortingskomiteen har kome fram til, er ei god løysing. Eg trur me skal finne ei god løysing saman med dei i fylkeskommunen som har sagt seg ueinig i det som Stortinget har gjort. Dei hadde ønskt at me hadde gått bort frå den nyordninga som kom eit par år tilbake i tid.

Morten Stordalen (FrP) []: Det har vært flere runder i stortingssalen som har handlet om Torp og bekymringene rundt at regjeringen ikke har fulgt opp det stortingsvedtaket. Når finanskomiteen har avgitt sin innstilling, har vi selvfølgelig et tall på plass til Torp der, men transportkomiteen og det Stortinget kommer til å gjøre i dag, legger kanskje til grunn et enda høyere tall, der man peker på de prognosene Torp selv skisserer. Kanskje blir det 130 mill. kr.

Mitt spørsmål blir da: Er statsråden fornøyd med det forslaget slik det er innrettet, og vil statsråden forsikre om at han kommer tilbake til Stortinget dersom han trenger mer penger for å følge opp det vedtaket?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Ja, det må eg jo gjere. Om eg treng å følgje opp med meir pengar, så må eg tilbake til Stortinget. Det blir lagt opp til at Torp skal kompenserast særskilt for sitt netto koronatap. Det vil nok òg krevje ein særskilt notifikasjon frå ESA knytt til det regelverket. Men eg ser heilskapen, og eg la òg merke til at komitéleiar Orten gjorde ei berekning av dette – òg det som ligg i revidert nasjonalbudsjett. Eg har lyst til å gi honnør til Framstegspartiet, spesielt for den jobben dei har gjort for å finne ei god løysing for Torp.

Eg har ikkje opplevd at det har vore politisk ueinigheit knytt til Torp, men det har vore ulike vurderingar på ulike tidspunkt av kva som har vore det reelle behovet. Eg har òg lest med interesse merknadene frå komiteen, både om beredskapsperspektivet, om Widerøes base og om flyskuletilbodet som er ved Torp. Torp er ein flyplass som blir driven veldig godt – det er mi forståing av korleis det blir drive.

Bård Hoksrud (FrP) []: Statsråden sier at man i mars kanskje ikke så konsekvensene, og at det nå har blitt annerledes. Men en ting som fortsatt ikke er løst, er flyskolesituasjonen på Torp, som har en stor konsekvens for driften på Torp. Det er jo veldig rart at man skal sende 110 ansatte og 8–10 som jobber i flytårnet på Torp, ut i arbeidsledighet, og at 400 studenter ikke skal få fortsette studiene sine. Kan statsråden nå, med bakgrunn i at Stortinget klart og tydelig sier at man ønsker å få på plass Torp lufthavn, finne en løsning for flyskolesituasjonen på Torp og Notodden?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Det viser noko av det komplekse i dette, for her har Avinor i realiteten latt eit tilbod vere gratis over ein lengre periode, og dette er ei problemstilling som har dukka opp i sluttfasen.

Mitt ønske er at flyskulen skal få lov til å vidareføre sitt gode arbeid, for me ønskjer både å halde hjula i gang og å få større aktivitet. Det er mitt ønske for Torp. Eg synest det er ei god løysing som no ligg på bordet for Torp. Eg har òg lyst til å streke under at dei naturleg nok skal kompenserast for sine tapte inntekter, men dei har jo òg hatt reduserte kostnader. Det er òg sånn at ei god permitteringsordning kjem òg eksempelvis lufthamner, som Torp, til gode. Men eg deler fullt ut intensjonen som representanten Hoksrud her kjem med. Det er dette som er vårt ønske. Når me no gir midlar til Torp, er det både fordi det skal vere eit godt flytilbod, og fordi me ønskjer at flyskulen skal fungere i tråd med det som er intensjonen.

Bengt Fasteraune (Sp) []: Jeg vil vise til situasjonen på Ørland lufthavn, hvor de i utgangspunktet har en driftskostnad for 2020 på 5,8 mill. kr, mens den statlige finansieringen er på kun 2,4 mill. kr. I tillegg har Ørland lufthavn dokumentert et tap på 1,4 mill. kr som følge av covid-19-utbruddet. Ørland er landets viktigste kampflybase og er under utbygging. Trafikken til Ørland er voksende, synergier med Forsvaret og kampflybasen er positiv. I tillegg er kommunen i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av nedstengingen av Norge. Det setter Ørland kommune i en særdeles vanskelig og spesiell situasjon.

Anmodningsvedtaket om kompensasjon for ikke-statlige lufthavner blir fulgt opp på Torp, men ikke på Ørland, som vi foreslår. Hvorfor? Og hvorfor ser man ikke dette i sammenheng med Forsvarets virksomhet?

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg er glad for det engasjementet som er for òg Ørland lufthamn. Det viser noko av den heilskapen me hadde da me skulle gå i gang med dette arbeidet på bakgrunn av oppmodingsvedtaket frå første fase, knytt til covid-19.

Så kan eg seie at Ørlandet vil få 3 281 000 kr i tilleggskompensasjon. Eg meiner ønsket frå mindretalet i realiteten da er innfridd i den saka, for her blir det gitt ein tilleggskompensasjon. Han er kanskje ikkje i den storleiken Fasteraune peiker på i innlegget sitt, men det er eit svært godt tilskot nettopp for at Ørland lufthamn skal kome seg gjennom denne situasjonen.

Bengt Fasteraune (Sp) []: Vi deler veldig det som er sagt også tidligere her når det gjelder dette med flyskolen og den virksomheten som er der, både på Torp og på Notodden. Det er helt spesielt i den situasjonen vi er i nå, at vi også må kunne se inn i framtiden. Det er klart at framtidens piloter er vi helt avhengige av. Det synes jeg du svarte på greit nok, med tanke på det som var tidligere, og dermed vil jeg heller gå tilbake igjen til Stord lufthavn.

Nå har vi vel egentlig snart gått hele runddansen når det gjelder de ikke-statlige lufthavnene. Jeg har et kort, enkelt og greit spørsmål. Vi vet at rutetrafikken ved Stord lufthavn nå er innstilt inntil videre, noe som selvfølgelig også medfører store utfordringer for dem. Spørsmålet er: Vil statsråden gjøre noe med det?

Presidenten: Statsråd Hareide – som i denne samanhengen ikkje må omtalast som «du».

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg trur nok òg presidenten følgjer godt med på svaret no når det gjeld Stord lufthamn.

Eg er glad for engasjementet for dei private lufthamnene. Når det gjeld Stord, er det flyruter og ein del støtte til det. Men Samferdselsdepartementets støtteavtale med lufthamna er klar på at ho ikkje er tillaten å bruke som ei støtte til sjølve flyrutene. Det er derfor heller ikkje aktuelt å ta inn den flyruta som ein del av minimumstilbodet. Det minimumstilbodet me hadde, gjaldt strekningar som hadde større trafikk enn ruta mellom Stord og Oslo. Det er ei reell utfordring knytt til Stord lufthamn, for den støtteavtalen me har der, er med lufthamna og gjeld ikkje flyrutekjøp.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Sverre Myrli (A) []: Luftfarten er svært viktig i Norge og spiller en helt avgjørende rolle for at folk og næringsliv rett og slett skal kunne fungere, slik landet vårt ser ut. Det vet jeg at også samferdselsministeren er opptatt av. Han har også brukt mye tid i den vanskelige tida vi har vært igjennom, og fortsatt er i, på luftfarten – både for at vi skal ha flyselskaper som er norske og skandinaviske når vi er kommet igjennom dette, og for at vi skal ha en flyplasstruktur som fungerer. Det er derfor veldig bra, det som har kommet til Avinor. Det er også veldig bra at vi nå etter hvert finner løsninger for driften ved de ikke-statlige lufthavnene.

Hvis jeg ikke tar feil, var det, da virusutbruddet kom i mars, rutetrafikk på fire ikke-statlige flyplasser i Norge: Haugesund, Stord, Torp og Ørland. Som jeg sa i replikkordskiftet i sted, er det funnet løsninger for Haugesund og Ørland. En er ennå ikke i mål med å få i gang trafikken på Stord lufthavn. Så er det situasjonen for Sandefjord lufthavn Torp, som vi i grunnen har til behandling i dag. Jeg må si at det er ganske spesielt at en enstemmig komité slår fast: «Komiteen mener anmodningsvedtaket ikke kan ansees som ivaretatt.» Det gjelder altså Stortingets tidligere anmodningsvedtak om å finne kompensasjonsordninger for de ikke-statlige lufthavnene.

Nå ser jeg at det er representanter fra regjeringspartiene fra både Telemark og Vestfold på talerlista. De vil sikkert skryte voldsomt av både regjeringen og egen innsats. Sannheten er at de ikke har gjort noe som helst. Det har altså gått tre måneder, og regjeringen har ikke lagt fram noe som helst som ville hjelpe på situasjonen for Sandefjord lufthavn Torp. Sannheten er at regjeringen og regjeringspartiene har måttet dras med for i det hele tatt å bli med. Da de skjønte at Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde flertall, gikk de med i forslaget.

Jeg synes det er synd at det har vært så vanskelig å få på plass en ordning for å sikre driften på Torp. Den er svært viktig for hele regionen, og den er svært viktig, som andre talere også har vært inne på, for flyskoletilbudet. Den er også svært viktig for Widerøes Flyveselskap, som har viktige baser på Torp. En nedstenging av Torp ville få veldig negative konsekvenser for hele Widerøes ruteproduksjon.

Men i dag er også en gledens dag: Endelig vedtar Stortinget at det blir en kompensasjonsordning også for Torp.

Ingjerd Schou hadde her overtatt presidentplassen.

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) []: I 1952 fatta Stortinget vedtak om å byggje ein militær flyplass på Torp, så det er ikkje første gong Stortinget fattar vedtak om Torp. Det var eit samrøystes storting som vedtok å byggje flyplass på Torp, for 50 mill. kr av NATOs infrastrukturmidlar, og i 1956 landa dei to første militære jetjagarflya. Frå 1957 sa Samferdselsdepartementet ja til å tillate sivile fly på Torp, og det var den spede begynninga til den moderne og velfungerande flyplassen det er i dag. Men det har vore mange milepålar frå 1957 til i dag. Passasjerveksten har vore stor, og dei siste åra har i overkant av to millionar reisande brukt Torp. Prognosane for 2020 var gode. Dei viste at ein låg over budsjett, og ein såg for seg eit rekordår. Men så kom koronaen, og alt blei endra over natta. Alle skjøner at for luftfarta var dette ei krise.

Torp er ein av få store flyplassar i Noreg som ikkje er eigd av Avinor. Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune, Sandefjord kommune og Vestfold Flyplassinvest AS som eig flyplassen. Torp, som den einaste private flyplassen av størrelse, altså den nest største og nest travlaste på Austlandet, blei ekstra hardt ramma av nedstenginga.

Flyplassen er viktig for næringslivet og er ein del av den samfunnskritiske infrastrukturen i regionen. Det er dessutan ein av dei viktigaste flyplassane for Widerøe, som har teknisk base og crew-base der.

Det er mange som har eit stort engasjement for Torp, og det er gledeleg at det er ein samstemt transportkomité som kjem med ei klar melding om at Sandefjord lufthamn Torp må bli kompensert for tapte inntekter som følgje av nedstenginga av flyplassen, med frådrag for reduserte driftskostnader i same periode.

Eg ser fram til å følgje med på utviklinga av Sandefjord lufthamn Torp og er glad for at det i forhandlingane om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget blei einigheit om å kompensere Torp med 74,2 mill. kr. I tillegg kjem den generelle kompensasjonsordninga, med 14 mill. kr, så løyvinga totalt til Torp, kap. 1311 post 72, er 90 mill. kr. Det vil bidra til å kome seg gjennom den tøffe tida. For Torp skal bestå som den brukarvenlege og viktige flyplassen den er for mange av oss, langt utover regionen Vestfold og Telemark.

Tor André Johnsen (FrP) []: Nå skal vi behandle Prop. 95 S Nokre saker om luftfart, veg og post. Det kan høres ut som en litt grå og kjedelig sak, men denne saken er absolutt ikke kjedelig. Den inneholder flere gode gladsaker, og én stor gladsak som ikke bare får oss i Fremskrittspartiet til å smile om kapp med sola, som nå skinner fra en knallblå himmel, den får også bilistene til å smile, det norske folk, og spesielt folk fra Kongsvinger – kanskje ekstra spesielt tilhørerne på galleriet i dag. Saken vi nå behandler, er så bra at vi der har en entusiastisk gjeng fra Kongsvinger-området, som er så fornøyd at de har reist helt inn til Stortinget i dag bare for å høre på debatten og for å feire at den bompengeordningen som ble innført da vi satt i regjering, ikke blir reversert, men videreføres.

Men jeg tror ikke gjengen fra Edsberg Grenderåd har reist helt hit i dag bare for å feire. Jeg tror også at de har reist hit i dag for å følge med og passe på så det ikke blir noen nye forsøk på omkamper eller endringer enda en gang, og det forstår jeg veldig godt. Men sett i lys av sakens forhistorie, fakta i saken og at vi nå heldigvis har klart å få til et helt fantastisk bredt bompengeforlik, hvor Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet er enige, føler jeg meg veldig sikker på at det vi nå vedtar i dag, blir endelig, og at det ikke blir noen nye omkamper.

Hva er det vi nå vedtar i dag som gjør at denne saken er en så stor gladsak, og at det er grunn til å feire? Jo, vi vedtar at vi viderefører ordningen med redusert bomtakst på sideveiene, halv pris på sideveiene på nye E16 inn til Kongsvinger, også for tungtransporten, bortsett fra på fv. 250. Bompengefritak for lokalbefolkningen på Fulu og Galterud videreføres, vi flytter ikke bommene på fv. 250 eller fv. 175 – det ville vært helt meningsløst å bruke masse penger på å flytte de bommene. Vi ber også om at regjeringen går i dialog med Innlandet fylkeskommune med intensjon om å få skiltet fylkesveien over Edsberg med gjennomkjøring forbudt.

Denne saken viser at lokaldemokratiet fungerer. Det lønner seg å engasjere seg. Aksjonsgrupper og grasrota kan vinne fram. Det er en seier for lokaldemokratiet, det er en seier for sunn fornuft. Denne bompengesaken bør absolutt være en stor inspirasjon for andre aksjonsgrupper og lokalpolitikere rundt omkring i landet.

For oss i Fremskrittspartiet er det gledelig å se at det faktisk er mulig å vinne fram i kampen mot bompenger. Vi ser at Stortinget lytter til grasrota, lytter til folket, lytter til lokalpolitikerne og støtter sine ordførere og ikke bare ukritisk og slavisk følger byråkratene i Statens vegvesen og lite løsningsorienterte fylkespolitikere.

Carl-Erik Grimstad (V) []: Jeg må innledningsvis si at hvis det hadde vært like lett å presse regjeringen i andre saker som i denne, hadde verden vært noe enklere å leve i for representanter med bekymring for sitt fylke.

De første kompensasjonstiltakene for våre flyplasser satte imidlertid en støkk i regionen sørvest for Oslo, der en stor del av befolkningen er flittige brukere av Torp flyplass. Flyplassen hadde i fjor en rekord i antall reisende med 2,1 millioner mennesker. Som følge av koronasituasjonen ligger det i år i beste fall an til et trafikktall på 800 000. Konkurslysene blinket altså, og det ville vært en katastrofe for dette området.

Som det har vært påpekt, har Torp østlandsområdets nest største utenlandstrafikk, den er kanskje den viktigste enkeltmotoren i næringsutviklingen i regionen, og den er elsket av befolkningen fra Drammensregionen til Arendal. Med betydelig bedre togforbindelse og planlagt jernbanestasjon ved flyplassen vil trafikkgrunnlaget kunne øke betraktelig. Det er lagt planer for en trafikk på 3,5 millioner passasjerer.

Venstres viktigste argument for å favne om Torp er ikke, kanskje ikke overraskende, at vi er forelsket i økt flytrafikk basert på fossilt brennstoff. Vårt engasjement knyttes til næringsutvikling, et desentralisert tjenestetilbud til befolkningen og ikke minst nødvendigheten av å forpurre en katastrofal utbygging av Gardermoen, der Avinor og tilsynelatende store deler av statlig forvaltning ser på byggingen av en tredje rullebane nærmest som en uunngåelighet – kanskje en velsignelse. Denne vårens hendelser, den voldsomme veksten i videokonferanser og ikke minst flyskam knyttet til klimasituasjonen gjør at de «luftige» utbyggingsplanene – unnskyld ordspillet – på Gardermoen må legges i en skuff, låses inne, og nøkkelen kastes. I skuffen må også praksisen som er knyttet til at våre luftfartsmyndigheter årlig bruker flere hundre millioner kroner på insentivordninger for å lokke flyselskapene til Gardermoen.

Så må vi i større grad legge vekt på å få fram hva det vil si for infrastrukturen med hensyn til veinett og jernbane mellom Oslo og flyplassen dersom trafikken fra Gardermoen skal øke med det dobbelte fra 2015 til 2050, slik noen tror. Er det realisme i at en tredje rullebane og en ny terminal skal kunne lønne seg, ikke først og fremst for Gardermoen, men for samfunnet totalt?

Så sier noen at Torp ikke har kapasitet til å håndtere trafikkveksten tilstrekkelig. Vel, flyplassen kan, med relativt små investeringer, øke antallet passasjerer til 4–5 millioner. De fleste som reiser derfra, slipper å legge igjen klimaavtrykket sitt med CO2-utslipp over Oslo, slik de vil med trafikken fra Gardermoen.

Derfor er jeg glad for at et samlet storting i dag har bestemt seg for å hegne om Torp flyplass. Jeg frykter – dvs. jeg kanskje håper – at vi må komme tilbake for å styrke flyplassen ytterligere også senere i år.

Aleksander Stokkebø (H) []: På vakre Haugalandet finner vi Haugesund Lufthavn Karmøy, bedre kjent som Helganes. Flyplassen er en livsnerve for næringslivet i Rogaland og Sunnhordland. Den er viktig for mange bedrifter og klynger innen bl.a. mekanisk industri, aluminium, energi og oppdrett. Den ligger strategisk nær Karmsund havn, som vil bli Norges største og mest miljøvennlige godshavn. Den unike beliggenheten til Helganes gir kort vei til destinasjoner i inn- og utland i forbindelse med både jobb og fritid. Helganes er Vestlandets lavprisflyplass og midt i en viktig reiselivssatsing.

Koronakrisen har rammet mange brått og brutalt, også Helganes. Men der andre kunne holdes stengt og stenge ned midlertidig, var de som kritisk infrastruktur pålagt å holde åpent, og de måtte bl.a. være tilgjengelige for ambulanseflyvninger. Det ga begrensninger i hvor mye kostnadene kunne reduseres, samtidig som inntektene falt dramatisk.

Laget på Helganes har snudd hver stein for å kutte kostnader og sikre drift og arbeidsplasser. Det har ikke vært nok. Derfor var det en samlet finanskomité som understreket at flyplassen skal få «den nødvendige bistand for å komme seg gjennom den krevende tiden og bli tilstrekkelig kompensert for bortfallet av inntekter som følge av virusutbruddet».

Jeg er glad for at transport- og kommunikasjonskomiteen, et samlet storting og regjeringen er like tydelige på de ikke-statlige flyplassenes vegne. Stortinget har gitt en klar bestilling til Samferdselsdepartementet. Avtalen mellom Avinor og Lufthavndrift AS reforhandles nå, slik at Helganes kan holde åpent. Men det er ikke uten skjær i sjøen, og det må ikke tas for gitt at dette går helt knirkefritt. Høyre og regjeringen har vært tydelig på at en skal gjøre det som trengs for å trygge driften, og vi forventer at Avinor nå følger opp den helt tydelige bestillingen. Vi har en klar tro på og forhåpning til statsråden om at en forsikrer seg om at de pågående forhandlingene mellom Avinor og Helganes går inn for en trygg landing.

Flyplassen vil være avgjørende for å utvikle regionen videre. Meldingen fra Stortinget og regjeringen er klokkeklar, og Høyre ser fram til at avtalen går inn for landing, slik at folk også i framtiden kan ta av fra Helganes.

Dag Terje Andersen (A) []: Som statsråden var inne på: «Nokre saker om luftfart, veg og post» høres kanskje ikke så veldig spennende ut. Egentlig var vi ikke heller så veldig spente i Vestfold. Vi var jo trygge på at når det nå to ganger har blitt fattet vedtak i Stortinget om at Torp skal berges – det var et bredt stortingsflertall, et enstemmig storting – både i mars og den 7. april, så hadde vi ikke trodd at proposisjonen skulle komme slik den gjorde. I det møtet som var her i salen 7. april, husker jeg at Sverre Myrli var oppe og presiserte i et innlegg, som alle i komiteen for øvrig nikket til, at formuleringen som sto i innstillinga den gangen, også var ment å skulle dekke Torp. Det ble presisert av representanten Sverre Myrli. Derfor var vi veldig skuffet da proposisjonen kom. Men jeg synes det er bra at det er så tydelig som det er i innstillinga, at komiteen sier at «anmodningsvedtaket ikke kan ansees som ivaretatt». Det er sterk kost at et enstemmig storting sier det om regjeringas oppfølging. En sier også at det ikke er nok, og at det ikke er «i tråd med Stortingets klare ønske om forslag på egnet tiltak for å sikre videre drift av de ikke-statlige lufthavnene».

Så det var alvorlig, og vi hadde en runde på det samme i muntlig spørretime her for noen uker siden, men nettopp derfor er jeg glad for innstillinga. Da går jeg ikke inn på det, men jeg viser til hvor tydelig innstillinga er når det gjelder betydningen av Torp lufthavn for sivil luftfart. Den er viktig for næringslivet i hele regionen, men den er også avgjørende for Widerøes aktivitet i hele landet. Da skulle det bare mangle – når det skyldes regjeringas vedtak om nedstenging av samfunnet i forbindelse med korona, og jeg kritiserer ikke det – at ikke også Torp fikk en skikkelig kompensasjon, som det står i innstillinga, fratrukket bortfalte utgifter.

Så jeg er glad for innstillinga. Jeg er glad for at flere her har tatt opp flyskolen og konsekvensene for flyskolen, der det jo ville være meningsløst at noen få reduserte sysselsatte skulle føre til at flere hundre mistet aktiviteten sin, og jeg håper det nå går i orden.

Så vil jeg si til slutt – rett skal være rett: For det første vil jeg skryte av Morten Stordalen, saksordfører og vestfolding, men i tillegg er det Sverre Myrli. De to sammen har virkelig dratt dette lasset med å få på plass et vedtak som regjeringa nå blir nødt til å følge opp. For det er slik at når Myrli og Stordalen nå har sørget for flertall sammen med Senterpartiet, så ser vi at også regjeringspartiene slutter seg til, og det er bra for saken og for Torp framover.

Øystein Langholm Hansen (A) []: Det har vært mye snakk om Torp, men i likhet med representanten Stokkebø vil jeg snakke om en annen flyplass.

Det var ikke alle som tok bølgen da løsningen for Haugesund lufthavn ble valgt, men når det ble en privatisert løsning, så støttes selvfølgelig intensjonen om god drift.

Representanten Orten og flere andre har nevnt at det er funnet en løsning på Haugesund lufthavn, og statsråden sa også det, men representantene på Rogalands-benken får imidlertid bekymringsmeldinger fra driftsorganisasjonen Lufthavnutbygging. Støtten til lufthavnen skal nemlig utbetales av Avinor, og Avinor nøler. Dette drar ut, og organisasjonen, altså Lufthavnutbygging, som driver lufthavnen, signaliserer nå utfordringer med driften som konsekvens av denne drøyingen av en kompensasjon og utbetaling.

Da skal jeg være ganske kort og si at derfor ber jeg statsråden nå sørge for at kompensasjonen blir forhandlet fram, og at det blir ordnet opp i og utbetalt.

Sverre Myrli (A) []: Jeg vil komme litt tilbake til situasjonen for bomspørsmålet på E16 i Sør-Odal og Kongsvinger. Bare for å si det innledningsvis: Det er ikke første gangen vi har diskusjoner om det er riktig med bom på sideveg eller ikke. Jeg tror vi bare må erkjenne at det går ikke an å vedta at det skal være sånn eller sånn, at man enten skal ha bom på sideveger – på alle sideveger – eller ikke ha bom på noen sideveger. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, i hvert enkelt vegprosjekt, og det må gjøres det som er riktig.

For det første skal det ikke være slik at de som ikke bruker en ny veg, skal måtte betale bompenger, men vi kan heller ikke komme i en situasjon der det blir stor avvisning av trafikk på den nye vegen, at folk i stedet velger å kjøre gamleveger og kjøre gjennom boligområder og andre steder. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Her har det vært vanskelig å finne en løsning for E16 og sidevegene i Sør-Odal og Kongsvinger. Derfor ble det gjort et godt stykke arbeid med å finne fram til en løsning som det var aksept for lokalt. Det skulle være en prøveordning, det er riktig. Det er på en måte det samferdselsministeren nå legger opp til Stortinget å gå bort fra, og i realiteten gå tilbake igjen til den ordningen som Statens vegvesen hele tida har villet ha, men som det har vært veldig stor lokal motstand mot.

Hvis Vegvesenet skulle få gjennomslag for å flytte bommen, som de f.eks. ønsker på fv. 250, altså gamlevegen på nordsida av Glomma, for dem som er kjent, ville det bety at enda flere folk måtte betalt for ikke å bruke en ny veg i det hele tatt. For eksempel ville hele bygda Edsberg, som har Kongsvinger som sitt nærområde, måttet betale bompenger uten å kjøre en eneste meter på ny E16. Sånn kan vi rett og slett ikke ha det.

Derfor er det bra at vi nå har funnet en løsning som det er enstemmig tilslutning til i Stortinget: at vi viderefører dagens bomplasseringer på Fulu og Galterud, at vi viderefører redusert takst, altså halv takst sammenlignet med hva det er på E16, og at det videreføres for personbiler og lastebiler på fv. 175 og for personbiler på fv. 250, altså gamle E16, gamle rv. 2.

Det er også viktig at dagens ordning med fritak for beboere i definerte områder på Galterud og Fulu videreføres, og at det også finnes løsninger – jeg ber samferdselsministeren merke seg det – med Innlandet fylkeskommune om at fylkesvegen over Edsberg skiltes med «Gjennomkjøring forbudt». Dette ble en god løsning.

Bård Hoksrud (FrP) []: Hvis regjeringen hadde fått det som den ville, hadde det nå vært katastrofe for Torp – heldigvis ble det ikke sånn. Jeg er glad for at Stortinget nå sier klart og tydelig at man skal få på plass en ordning for Torp. Men jeg må allikevel si at jeg har hørt at representanter for regjeringspartiene har sagt de har bidratt til å sørge for at dette har kommet på plass, jeg har hørt at representanten Grimstad har sagt at dette var veldig lett å få til. Men det kan ikke ha vært så veldig lett, for vi har dratt regjeringen etter oss for tredje gang for få på plass denne kompensasjonsordningen for Torp. Dette burde vært ordnet opp i med bakgrunn i de anmodningsvedtakene som Stortinget har fattet to ganger før, og som nå kommer i dag.

Jeg mener at Torp er en utrolig viktig flyplass, og saksordfører Morten Stordalen og representanten Sverre Myrli har kjempet mye, sammen med Dag Terje Andersen, og representanter fra fylkene våre har stått på. Men at det har vært noen lett sak – vi får på plass en delvis løsning, det ligger penger i revidert budsjett, men jeg tror at man kommer til den situasjon at man fortsatt trenger mer midler hvis utfordringen fortsetter framover.

Vi er glad for at komiteen nå så entydig sier at dette skal vi ha på plass, for det betyr enormt mye for luftfarten, det betyr enormt mye for Widerøe når det gjelder de kommersielle aktivitetene. Derfor er dette viktig å få på plass. 90 mill. kr er ikke nok. Men å si at det har vært lett å dra regjeringen etter seg for å få til dette – jeg tror vel man kanskje ser det ut fra at man har fått et tredje vedtak for å få det på plass.

Jeg er glad for at det nå er på plass, men jeg forventer og håper også at regjeringen tar inn over seg at det er dumt å sende 110 ansatte i arbeidsledighet, at det er dumt å sette flygeledere på arbeidsledighetstrygd, og at det er dumt å sette 400 studenter på hold med hensyn til den utdannelsen de skal ta. Det er egentlig småpenger som skal til for at man skal kunne få på plass en ordning også for dem – når det gjelder at vi nå får på plass en kompensasjonsordning for Torp.

Dette er som sagt en kjempeviktig flyplass, og jeg er glad for at Stortinget nå gjør som det gjør, men det er altså på tross av regjeringen. Regjeringen ville ikke dette og mente at man hadde svart på anmodningsvedtakene, det mener i hvert fall ikke Fremskrittspartiet. Derfor er vi veldig klar og tydelig på at nå kommer det, og det er heldigvis et enstemmig storting som sier at Torp skal fortsette å være der. Det kommer på plass en kompensasjonsordning, men jeg tror vi må komme tilbake en gang til for å få nok penger framover.

Bengt Fasteraune (Sp) []: Senterpartiet har, i likhet med de andre partiene som er nevnt her, vært svært tydelig når det gjelder Torp. Det vi hengte oss opp i i første omgang, var begrunnelsen fra regjeringen om at man ikke så på dette som en samfunnskritisk infrastruktur i regionen. Det er ganske spesielt. Lufthavnene er en del av beredskapen for ambulansefly og donorflyging samt viktig for regionenes brannberedskap. Torp er avlastingsflyplass på Østlandet for Gardermoen og er strategisk særdeles viktig, spesielt for oss som er opptatt av ikke å få den tredje rullebanen. Vi må ikke glemme at de er arnestedet for teknisk og crew – helt avgjørende for Widerøe for at de i det hele tatt skal kunne operere noe som helst ellers ute i landet. De har en delelagerfunksjon, og det er slik at hvis Torp hadde blitt stengt ned, ville det fått konsekvenser for alt annet i landet.

For oss har beredskapen vært særdeles viktig når denne vurderingen er gjort av Torp. Det er sikkert mange som kan snakke om antall passasjerer, størrelsen på flyplassen, mulighet for utvikling. Nå har ikke det vært det største problemet akkurat nå, når man har stengt ned ganske mye, men når man stenger ned en plass som i utgangspunktet alle andre er avhengig av, er det forunderlig at det må til to anmodningsvedtak pluss det som skjer i dag, for at det skal komme på plass.

Vi har vært inne på Ørland, og når det blir sagt at her vil det komme ekstraordinære midler til Ørland og Ørland kommune, vil jeg si det er litt det samme der. Hvis vi ser historisk på det – representanten Sundbø Abrahamsen var jo inne på dette med Torp som en militærbase – så ser vi rundt omkring i hele landet at koblingen mellom militære baser og de tilbudene som har vært ute i distriktene, har hengt sammen. For meg er det forunderlig at det ikke bare ringer en bjelle når det gjelder Ørland – altså at Ørland, Norges desidert største kampflybase gjennom tidene, hvor man samler all kraften på ett sted, ikke skal kunne ha forutsigbare løsninger for å frakte folk til og fra basen. Man kunne jo egentlig bare snakket om Forsvarets virksomhet. Dette må på plass etter at denne krisen er over, slik at Ørland får den statusen de fortjener.

Arne Nævra (SV) []: Jeg hadde egentlig ikke tenkt å holde noe langt, flammende innlegg her i dag. SV prøver å løfte blikket og se på de store linjene innen transport. Det tror jeg komiteens medlemmer kjenner til, at vi har en del prinsipielle standpunkt som er ganske forskjellig fra flertallet i komiteen, veldig ofte.

Det som gjør at jeg likevel tar ordet, er for å si lite grann – eller gi en liten stemmeforklaring for hvorfor vi er der vi er. Det var nok ganske mange i komiteen som trodde at SV hadde fått solstikk, eller at Nævra var i spesielt godt humør den dagen vi avga innstillinga, fordi vi står inne i alle fellesmerknadene.

Først: Det var ikke på autopilot jeg stemte for å ville ha med E18-prosjektene og øke kostnadsrammene for dem. Så er det nå sånn at slaget om utbyggingen av disse motorveiene har stått, og da er det, spesielt i denne koronasituasjonen med motkonjunkturpolitikk osv., avgjørende at entreprenører holder hjula i gang, selv om vi aller helst skulle dreid den aktiviteten mot jernbanen. Det tror jeg alle her i salen forstår, når det er en SV-er som prater.

Så er det dette med sideveiene. Der er vi også inne i merknaden med en argumentasjon som jeg kan kopiere fra representanten Myrli. Jeg syns han hadde et veldig balansert syn på det. Det er for og imot, og konklusjonen vår tilsa at vi skulle havne på den sida.

Så gjelder det Sandefjord lufthavn Torp. Der står vi også inne. Dette er en flyplass som er veldig viktig for Widerøe. Det er vel heller ikke noen hemmelighet at SV har en helt annen holdning til kortbanenettet og den flytrafikken som er nødvendig, helt avgjørende nødvendig for den innenlands flytrafikken som satte nye rekorder før koronaen kom. Vi flyr like mye som et land med 50 millioner innbyggere hvis det hadde vært gjennomsnittet i Europa – tenk dere det. Det var også dette som representanten Grimstad var inne på. Vi må løfte blikket og se nærmere på det etter hvert. Jeg stemmer heller ikke på autopilot for å støtte Torp, men nå er det nødvendig. Jeg tror statsråden hadde kommet på banen – holdt på å si rullebanen – om ikke lenge, uansett, men det er synd at det skulle gå så lang tid som det gikk. Men nå må vi løfte blikket, akkurat som representanten Grimstad sa. Nå må vi se på hvilke vaner vi har fått etter koronaen. Det er en utrolig interessant periode for norsk luftfart og også for miljøet. Dette må vi se på, og vi må ta noen grep som går mer i grønn retning. Mer rekker jeg vel ikke å si, president.

Presidenten: Takk – humøret holdt seg i hvert fall!

Helge Orten (H) []: Jeg har bare lyst til å knytte noen kommentarer til noe av det som har kommet fram i debatten.

Jeg tror ikke det skal herske noen tvil om at vi fra vår side – fra regjeringspartiene side og fra Høyres side – har vært opptatt av å finne en løsning for Torp som innebærer at vi kunne hatt fortsatt drift ved lufthavnen. Det viste seg at det gjennom den generelle kompensasjonsordningen ikke var mulig å få det til på en fornuftig måte. Det betyr at det må sterkere virkemidler til. Derfor har vi prøvd å være konstruktive i dialogen i komiteen. Jeg er veldig fornøyd med at vi har en samlet komité som faktisk stiller seg bak forslaget som nå ligger til behandling, og som vi skal votere over i dag. Jeg er også glad for at vi har hatt et godt samarbeid, ikke minst med Fremskrittspartiet, om å få på plass budsjettmidler til dette i revidert budsjett. Det er jo det som utløser at vi faktisk får gjort noe som bidrar til at driften ved lufthavnen kan videreføres på en god måte.

Vi kan sikkert forsøke oss på forskjellig historieskriving, men det viktigste for meg er at det er et samlet flertall, en samlet komité, som ønsker en løsning, og som bidrar til en løsning. Jeg tror det er det aller viktigste for flyplassen og for videre drift ved Torp – nemlig at det er en samlet komité som slutter seg til denne tilrådingen.

Målet er ikke at vi skal bruke mer penger på dette framover. Målet må være at vi greier å normalisere situasjonen så raskt som overhodet mulig, slik at også Sandefjord lufthavn Torp kan komme tilbake i en normalsituasjon så raskt som det går an. Det er ikke noe mål i seg selv å bruke mest mulig penger på støtte i denne koronafasen. Målet må være å bruke tilstrekkelig med midler til at de kan komme seg igjennom situasjonen. Det beste vil jo være at vi kan ha en privat lufthavn, som Sandefjord lufthavn Torp er, som kan klare seg uten statlige tilskudd – slik den har gjort nå i flere år. Det er det beste grunnlaget for drift ved Torp, og det er det vi må jobbe mot i det lengre perspektivet. Samtidig er vi innforstått med at vi er nødt til å hjelpe Torp igjennom denne krisesituasjonen, den krevende situasjonen som er for norsk luftfart. Det gjør vi gjennom denne ordningen, og jeg tror det er utrolig bra at det er en samlet komité som stiller seg bak det.

Erlend Larsen (H) []: Jeg er også enig i at denne saken burde vært ordnet langt tidligere – og helst i første runde. Det har kanskje også sammenheng med at Sandefjord lufthavn er en forholdsvis liten arbeidsplass med relativt få ansatte, og der støttebeløpet er relativt høyt hvis man ser det i forhold til antall ansatte. Det er også slik at Sandefjord lufthavn har veldig store ringvirkninger for særdeles mange andre bedrifter, som også nevnt, bl.a. Widerøe.

Det er veldig synd at det er skapt såpass stor usikkerhet for så vidt mange mennesker og bedrifter, og ikke minst for flyskoler og flyskolenes elever og for annen aktivitet. Jeg synes også det er underlig at flyplassens betydning for samfunnssikkerhet ikke har blitt vurdert høyere. Men i og med at vi nå har kommet til et felles beløp, et felles forslag til vedtak, må det også bety at man anerkjenner betydningen Sandefjord lufthavn har for samfunnssikkerheten.

Sandefjord lufthavn Torp er altså den største ikke-statlige flyplassen, og den har en særdeles stor betydning for regionen – ikke bare for Vestfold og Telemark, men for hele strekningen fra Arendal til Asker.

Jeg er veldig glad for innstillingen fra komiteen, og at den er enstemmig. Jeg er veldig glad for at Stortinget nå ser ut til å fatte et godt vedtak om å kompensere Sandefjord lufthavn Torps inntektsbortfall. Denne saken viser også hvor viktig det er at mange politikere fra flere partier engasjerer seg. Så en stor takk til alle som har bidratt for å lande denne saken. Det er viktig at luftfarten kommer raskt tilbake til normalen igjen, og det er kanskje flyselskapene som er de som har tapt mest på koronapandemien.

Statsråd Knut Arild Hareide []: Eg skal kommentere nokre av dei utfordringane eg er gitt.

Eg har òg lyst til å starte med å seie at eg synest Arne Nævra peikar på eit viktig perspektiv når han seier at dei kostnadsaukane me har sett, er det veldig bra at eit samla storting aksepterer, nettopp fordi me da kan halde aktiviteten i gang, og det treng me.

Så er det Øystein Langholm Hansen og Aleksander Stokkebø, som spør og utfordrar knytt til Haugesund. Det er riktig at eg sa at det er i hamn, men det er riktig som Langholm Hansen sa: Det er no forhandlingar mellom Avinor og Haugesund, og eg håpar me der får på plass ei god løysing frå no av og ei tid framover. Me veit jo ikkje kor lang tid dette vil vare, og det trur eg òg er noko av utfordringsbiletet me har sett undervegs her: Kor lang tid ville covid-19-situasjonen prege luftfarten? Me må nok vere innstilte på at me òg må kunne handtere denne typen saker til hausten.

No har jo Stortinget og regjeringa, synest eg, jobba veldig godt saman. Me la fram ei lånegarantiordning for flyselskapa på 6 mrd. kr, me fjerna så å seie alle avgifter knytte til luftfarten, me har fått på plass permitteringsordningar, og me har sikra utsett arbeidsgivaravgift i ein periode – me har gjort veldig mykje, men eg trur òg me må sjå på kva som er nødvendig. Me treng ein luftfart i etterkant av covid-19, me treng òg flyselskap i etterkant av covid-19, og det er ikkje sikkert me har levert siste etappe for å nå det målet. Det må me ha tett dialog om òg framover, og ikkje minst til hausten.

Så er det representanten Sverre Myrli, som ber meg ha kontakt med Innlandet om å få forbodsskilting på fylkesvegen over Eidsberg. Det er eg innstilt på. Eg må jo ha ein dialog med Innlandet og med Viken fylkeskommune, fordi dei er garantistar på denne vegen. Skal eg derfor få følgt opp det vedtaket som ligg her – og det er min klare intensjon – må eg ha dialog med dei, og da synest eg det er eit godt forslag å ta opp. Eg har òg tru på ein god dialog knytt til både garantiordninga og det forslaget som ligg her i Stortinget, og som eg trur Innlandet vil akseptere.

Carl-Erik Grimstad (V) []: Det er alltid hyggelig å snakke – indirekte – med representanten Hoksrud når det gjelder Torp flyplass. Vi er stort sett enige der. Nå skal ikke vi gjøre dette til noe NM i hvem som er best til å presse regjeringen, men jeg tror nok at regjeringspartiene her på Stortinget har hatt en betydelig finger med i spillet, så langt jeg kjenner dem.

Så må jeg si litt om flyskolen, siden den har vært nevnt flere ganger. Flyskolen er altså privat, og den kan drifte så lenge tårnet på Torp er åpent. Tårnet på Torp er ikke Torp flyplass sin sak, det er drevet av staten, for å si det sånn. Flyskolen har fått et tilbud om å holde det gående så lenge de betaler for det. Det har de takket nei til. Derfor kan flyskolen bare drifte innenfor flyplassens begrensede åpningstid. Så vi må være forsiktige med å blande sammen støtte til Torp med støtte til flyskolen, men vi skal fortsette å presse statsråden.

74,2 mill. kr holder antagelig til ut i august en gang for Torp flyplass. Da kommer sannsynligvis trafikken til å ta seg opp igjen, og det fører til at flyplassen må bemanne fullt, altså med restauranter, med innsjekkingsskranker osv. Det er da de store tapene kommer, så vi må være forberedt på at vi må komme tilbake til Torp. Flyselskapene har sagt at de regner med at trafikken oppunder årsskiftet vil være på bare 50–60 pst. av hva den normalt har vært, så det hadde vært hyggelig å høre statsråden si her at det er von i hengende snøre.

Presidenten: Representanten Bengt Fasteraune har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Bengt Fasteraune (Sp) []: Jeg vil bare benytte anledningen til også å si at vi er veldig tydelige på det som foreslås av endringer i forbindelse med bompengeinnkrevingen på E16 Kongsvinger–Slomarka i Innlandet. Nå er jo dette beskrevet veldig godt, og det har vært en god prosess både partiene imellom internt her på Stortinget og – ikke minst– også i kontakten med de forskjellige partiene lokalt. Det er svært positivt. Nå ble det sagt at her må statsråden ta kontakt med Innlandet. Det har han jo sagt selv også. Jeg er helt overbevist om at med de justeringene som gjøres her, vil fylkespolitikere i Innlandet se på dette som positivt, ikke minst at man har funnet en ordning som passer de lokale forholdene, og som også sørger for at det blir godt når det gjelder trafikale hensyn.

Morten Stordalen (FrP) []: Jeg skal ikke trekke ut debatten lenge, jeg vil bare gi en liten oppsummering.

Representanten Johnsen var på talerstolen og snakket om sol og blå himmel, og det tror jeg nå mange har sett og oppdaget. Arne Nævra var på talerstolen og snakket om solstikk som sin forklaring på hvorfor SV støttet og var med på både bompenger og lufthavn. Jeg synes det vitner om et løft for demokratiet når statsråd Hareide oppe fra talerstolen gir honnør til en representant – det er ikke ofte jeg har opplevd det – og likeledes Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet og Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet. Det er hyggelig, jeg mener det faktisk løfter demokratiet når vi kan være rause med hverandre. Det takker jeg for.

Så synes jeg det er veldig positivt at man klarer å samle seg om de viktige sakene, det har Stortinget vist gang på gang. Men også her, når regjeringen har urett, strammer Stortinget opp og sørger for å få en enighet, også med regjeringspartiene – ja, en enstemmig komité strammer nå opp og sørger for at vi redder Sandefjord lufthavn Torp.

Bård Hoksrud (FrP) []: Representanten Grimstad sa at det ikke var så vanskelig å få til, men det er klart: Når man vet at man har et flertall mot seg, er det ikke så veldig vanskelig, med mindre man vil ha et ordentlig tap.

Det man skal være fornøyd med nå, er at det kommer en god del penger på plass. Men som sagt: Jeg tror det kommer til å bli diskusjoner rundt dette og også rundt luftfarten generelt framover, for det kan ta tid før man er tilbake til den normalen man gjerne vil ha.

Så er representanten Nævra og jeg ganske uenige, for han vil helst at flyene ikke skal fly. Jeg vil at fly skal fly, og jeg synes det er kjempebra at det er mange som flyr. Jeg er ikke opptatt av at vi skal redusere antallet som flyr i Norge, jeg synes det er bra at man kan fly mye. Det er bare å se ut av vinduet, så skjønner man hvorfor man trenger å fly.

Jeg har også litt lyst tilbake til veisaken og bompenger, for det å få på plass en god ordning nå viser at lokalt engasjement, det å stå på, det å virkelig ville få til noe – det er da det er mulig å lykkes. Det er faktisk mulig for Stortinget å sørge for at regjeringen også snur, eller i hvert fall at regjeringen følger opp stortingsvedtaket, som gjør at man i stor grad beholder den ordningen som har vært, og som i hvert fall de som bor der, har vært veldig godt fornøyd med og ønsker skal videreføres. Det er jo litt håpløst at man skal måtte betale for en vei man ikke bruker i det hele tatt, fordi man bor langs sideveien. Jeg tror at de som bor på Fulu og Galterud, og de som har stått i spissen for dette, kommer til å feire i dag, og det skjønner jeg veldig godt, for det er en veldig bra dag for dem.

Så egentlig er det en god dag, men selv om det er blå himmel ute nå, er jeg nok redd for at for Torp vil det ikke være helt blå himmel framover. Det vil være utfordringer, men vi får følge nøye med. Det kommer i hvert fall jeg til å gjøre, for vi må sikre at Torp lufthavn er der og er en god lufthavn når vi skal tilbake mot normalen igjen. Den betyr utrolig mye, spesielt for den kommersielle aktiviteten til Widerøe Flyveselskap. Så sånn sett er det bra, og jeg er glad for at vi fikk et flertall i Stortinget nå som sørger for at Torp i hvert fall kommer et godt stykke videre.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10.

Votering, se voteringskapittel