Stortinget - Møte torsdag den 21. januar 2021

Dato: 21.01.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:49]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene (Lovvedtak 63 (2020–2021), jf. Innst. 149 L (2020–2021) og Prop. 61 L (2020–2021))

 • Sak nr. 2 [10:02:58]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Langskip – fangst og lagring av CO2(Innst. 143 S (2020–2021), jf. Meld. St. 33 (2019–2020))

 • Sak nr. 3 [11:24:06]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og Terje Halleland om gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft (Innst. 69 S (2020–2021), jf. Dokument 8:124 S (2019–2020))

 • Sak nr. 4 [11:57:30]

  Interpellasjon fra representanten Lars Haltbrekken til olje- og energiministeren: «Regjeringen har utlyst 25. konsesjonsrunde. Normalt vil kunne ta flere år fra det gjøres et funn, til et felt settes i drift. Forskere på CICERO anslår at om vi fortsetter med utslipp på dagens nivå, vil verden i 2030 har sluppet ut nok CO2 til at den globale temperaturøkningen vil overskride Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. DNV GL anslår i sin Energy Transition Outlook 2020 at det vil skje allerede i 2028. Utslippene fra forbruket av oljen og gassen som nå skal hentes opp i 25. konsesjonsrunde, ligger derfor an til å være direkte i strid med målet fra Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Hvilke forutsetninger er det regjeringen baserer seg på når de likevel utlyser flere letelisenser»?

 • Sak nr. 5 [12:29:13]

  Interpellasjon fra representanten Torstein Tvedt Solberg til kunnskaps- og integreringsministeren: «Vi får nå flere og flere alvorlige meldinger om koronautmattelse fra skoler og barnehager over hele landet. Ansatte melder om høyt arbeidspress, økende sykefravær, mangel på vikarbudsjetter og usikkerhet rundt smittevern. Dugnaden fra i vår er avlyst. Det kortvarige skippertaket har blitt erstattet av et langvarig arbeidspress. Koronakrisen blir langvarig, og det er behov for å gi allerede slitne ansatte bedre svar på hvordan hverdagen ute i skolene og barnehagene skal være fremover. Kan statsråden nå berolige dyktige ansatte i skoler og barnehager om at det vil komme klarere rammer, et tydelig og forutsigbart regelverk og tilstrekkelige ressurser for resten av skoleåret, og hvilke konkrete grep vil regjeringen ta for å lette situasjonen til de ansatte?»

 • Sak nr. 6 [13:20:26]

  Interpellasjon fra representanten Michael Tetzschner til kunnskaps- og integreringsministeren: «En lektor i Oslo-skolen fikk varig mén etter angrep fra elever som trengte seg inn i klasserommet for å innkreve narkogjeld fra en medelev. Hovedmannen ble dømt. Skoleeieren, Oslo kommune, har vegret seg for å ta ansvar, enda retten fastslo uaktsomhet da skoleledelsen unnlot å informere om at eleven var voldelig, og at angrepet kunne vært unngått. Svikten var ikke grov nok til at kommunen ble dømt. Lektoren står tilbake med ødelagt helse og et krav på 1,7 mill. kroner for et overfall i klasserommet som skolen kunne avverget. Fra 2016 til 2019 ble de to alvorligste kategoriene for trusler/vold tredoblet til 2 500 varsler. Skoleeiers unnvikende holdning utsetter lærerne for fare. Gitt at statsråden finner voldsutviklingen i Oslo-skolen uakseptabel, vil hun vurdere en nærmere oppfølging av Oslo for å bringe volden under kontroll, og har statsråden tanker om hvordan den urimelige behandling av lektoren kan rettes opp»?

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet slutt kl. 14.28.