Stortinget - Møte fredag den 11. juni 2021 *

Dato: 11.06.2021
President: Ingjerd Schou

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:01:00]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven (nemndløsning for gjengjeldelsessaker etter varsling mv.) –2021), jf. Innst. 521 L (2020–2021) og Prop. 154 L (2020–2021))(Lovvedtak 162 (2020

 • Sak nr. 2 [09:01:01]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger) –2021), jf. Innst. 522 L (2020–2021) og Prop. 170 L (2020–2021))(Lovvedtak 163 (2020

 • Sak nr. 3 [09:01:02]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (hjelpestønad til barn under sykehusopphold og virkningstidspunkt for uføretrygd) –2021), jf. Innst. 523 L (2020–2021) og Prop. 184 L (2020–2021))(Lovvedtak 164 (2020

 • Sak nr. 4 [09:01:03]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om elektronisk kommunikasjon (lagring av IP-adresser mv.) –2021), jf. Innst. 633 L (2020–2021) og Prop. 167 L (2020–2021))(Lovvedtak 165 (2020

 • Sak nr. 5 [09:01:04]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven (kriminalisering av deltakelse i kriminelle sammenslutninger) –2021), jf. Innst. 629 L (2020–2021) og Prop. 190 L (2020–2021))(Lovvedtak 166 (2020

 • Sak nr. 6 [09:01:05]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg) –2021), jf. Innst. 616 L (2020–2021) og Prop. 116 L (2020–2021))(Lovvedtak 167 (2020

 • Sak nr. 7 [09:01:17]

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. –2021), jf. Prop. 194 LS (2020–2021)(Innst. 599 L (2020

 • Sak nr. 8 [10:09:29]

  Innstilling frå finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/876 og (EU) 2020/873 i EØS-avtalen –2021), jf. Prop. 147 LS (2020–2021), S-delen)(Innst. 553 S (2020

 • Sak nr. 9 [10:09:39]

  Innstilling frå finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven mv. (kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv.) –2021), jf. Prop. 147 LS (2020–2021), L-delen)(Innst. 552 L (2020

 • Sak nr. 10 [10:30:17]

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om verdipapirfond og alternative investeringsfond –2021), jf. Prop. 155 LS (2020–2021), S-delen)(Innst. 555 S (2020

 • Sak nr. 11 [10:30:33]

  Innstilling fra finanskomiteen om endringer i verdipapirfondloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak) –2021), jf. Prop. 155 LS (2020–2021), L-delen)(Innst. 554 L (2020

 • Sak nr. 12 [10:46:08]

  Innstilling frå finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Eirik Faret Sakariassen, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om rettferdig boligpolitikk og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Sylvi Listhaug, Silje Hjemdal, Tor André Johnsen, Morten Ørsal Johansen, Bengt Rune Strifeldt, Helge André Njåstad og Jon Engen-Helgheim om et bedre og enklere boligmarked –2021), jf. Dokument 8:195 S (2020–2021) og Dokument 8:214 S (2020–2021))(Innst. 626 S (2020

 • Sak nr. 13 [11:30:48]

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt og Hans Andreas Limi om et mer investeringsvennlig Norge –2021), jf. Dokument 8:235 S (2020–2021))(Innst. 567 S (2020

 • Sak nr. 14 [11:57:08]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 204/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, nr. 205/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse, nr. 206/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft, og nr. 207/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av kraftsystemet –2021), jf. Prop. 199 LS (2020–2021))(Innst. 647 S (2020

 • Sak nr. 15 [11:57:08]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet) –2021), jf. Prop. 199 LS (2020–2021))(Innst. 646 L (2020

 • Sak nr. 16 [12:17:09]

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om røystingsrådgjevarar og lov om endringar i føretakslovgjevinga (retting av feil m.m.) –2021), jf. Prop. 207 L (2020–2021))(Innst. 661 L (2020

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 13.02.