Stortinget - Møte fredag den 11. juni 2021 *

Dato: 11.06.2021
President: Ingjerd Schou
Dokumenter: (Innst. 553 S (2020–2021), jf. Prop. 147 LS (2020–2021), S-delen)

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 8 [10:09:29]

Innstilling frå finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/876 og (EU) 2020/873 i EØS-avtalen (Innst. 553 S (2020–2021), jf. Prop. 147 LS (2020–2021), S-delen)