Stortinget - Møte fredag den 11. juni 2021 *

Dato: 11.06.2021
President: Ingjerd Schou
Dokumenter: (Innst. 555 S (2020

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 10 [10:30:17]

Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om verdipapirfond og alternative investeringsfond (Innst. 555 S (2020–2021), jf. Prop. 155 LS (2020–2021), S-delen)