Stortinget - Møte torsdag den 19. mai 2022

Dato: 19.05.2022
President: Masud Gharahkhani
Dokumenter: (Innst. 286 S (2021–2022), jf. Dokument 8:187 S (2021–2022))

Innhold

Sak nr. 10 [13:33:14]

Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Grete Wold, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård om økt kvalitet i SFO (Innst. 286 S (2021–2022), jf. Dokument 8:187 S (2021–2022))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringa.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringa, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletida, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Abid Raja (V) [] (ordfører for saken): Som saksordfører vil jeg gjerne få benytte anledningen til å takke for en god behandling av denne saken i komiteen. Komiteen har også mottatt brev fra kunnskapsministeren og sju innspill til behandlingen av saken.

Det er bred politisk støtte til ønsket om å fylle hverdagen til barn i SFO med meningsfull aktivitet og kvalitativt godt innhold. Jeg tror det er veldig mange, også stortingsrepresentanter, som har barn og har gjort seg gode erfaringer med hvorfor SFO rett og slett er viktig for barn og deres oppvekst. Komiteen mener at samarbeid med lokalt kulturliv, frivillighet og kulturskole er viktig, og at det finnes mange eksempler på at SFO er en god og inkluderende arena for barn og unge.

Komiteen viser videre til at utvikling av sosiale ferdigheter og deltakelse i kultur og idrett er viktig for barna. Komiteen mener det er viktig at alle barnehagebarn har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø, og at barn som har behov for det, får hjelp tidlig.

Jeg vil også benytte anledningen, utover det å være saksordfører, til å si noen ord på vegne av Venstre. Solberg-regjeringen innførte ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på skolefritidsordningen og aktivitetsskolen etter skoletid for barn av foreldre med lav inntekt. Jeg tror det var bra, og vi i Venstre ønsker å utvide ordningen til gratis heldagsplass for familier med dårlig råd.

Solberg-regjeringen styrket også kvaliteten i SFO/AKS gjennom utarbeidelse av en nasjonal rammeplan som gir rom for lokale variasjoner. Jeg tror også at lokale variasjoner er en klok idé. Det er ikke et mål i seg selv at SFO/AKS skal være likt utformet fra sted til sted, men det er et mål at alle barn i SFO/AKS skal ha et likeverdig tilbud med jevn og høy kvalitet.

SFO/AKS skal stimulere til både lek og læring, og det er viktig at tilbudet gir barn et godt kreativt, praktisk og estetisk tilbud. Mer samarbeid med ulike aktører, som kulturskoler og ulike frivillige aktører, som f.eks. idrettslag og miljøorganisasjoner, er viktig for å heve kvaliteten på tilbudet.

SFO/AKS er et kommunalt ansvar og organisert i tett samarbeid med skole og i felles lokaler. Det gjør at man må se SFO/AKS og skole i sammenheng når det gjelder både investeringer og stillingsbrøker. Dessuten må vi legge til grunn at Statsforvalteren i samarbeid med Utdanningsdirektoratet fører tilstrekkelig og godt tilsyn med SFO/AKS.

Kari-Anne Jønnes (H) []: Skolefritidsordningen er en veldig viktig del av hverdagen til mange barn. Derfor er det viktig at kvaliteten på tilbudet er godt, og at det er tilgjengelig for alle, uavhengig av inntekt. Nettopp derfor innførte Høyre fra og med høsten 2020 redusert foreldrebetaling i SFO for familier med lav inntekt og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging.

Politikk handler om å prioritere, og vi prioriterte de som trenger det mest, slik at ingen skal velge bort skolefritidsordningen på grunn av økonomi. Vi mener barnehage og SFO er noen av de viktigste arenaene for barna våre. De bidrar til bedre inkludering, integrering og personlig utvikling ved å være en arena der barna skal oppleve trygge og gode relasjoner til ansatte og andre barn, og de skal få utforske og oppdage nye sammenhenger gjennom lek.

Høyre synes ikke det er greit at det er så store forskjeller i SFO-tilbudet, verken når det gjelder kvalitet og innhold eller organisering. Samtidig er vi opptatt av at SFO er frivillig for familiene, og at kommunene skal ha mulighet til å organisere tilbudet etter lokale behov.

Et forskningsteam fra NTNU gjennomførte i 2018 en evaluering av SFO på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten var en del av kunnskapsgrunnlaget for stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, som regjeringen Solberg la fram. Hovedfunnet var at det er stor variasjon i utforming, innhold, målsettinger, kvalitet og pris. Likevel er de fleste foreldre fornøyd med SFO, men foreldre til barn med spesielle behov er mindre fornøyd.

SFO skal være noe mer enn et oppbevaringssted. Barna skal ha personlig utvikling og sosialt utbytte av å gå i SFO. Derfor er det bra at SFO under regjeringen Solberg fikk ny rammeplan som peker på at SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn. Rammeplanen trådte i kraft fra inneværende skoleår og skal bidra til et mer likeverdig tilbud over hele landet.

Alle kommuner skal tilby SFO, og alle kommuner skal ha kulturskoler som gir barn og unge kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk. I Høyre ønsker vi å styrke kulturskolens rolle, og vi har et mål om at langt flere barn og unge skal delta i kulturskolens tilbud. I arbeidet med å bedre SFO-tilbudet rundt i kommunene er samarbeid med kulturskolen noe som kan bidra til økt kvalitet i tilbudet, samtidig som flere barn og unge får ta del i kulturskolens fantastiske tilbud.

Øystein Mathisen (A) []: SFO er et viktig tilbud for veldig mange. På SFO kan man leke, man kan lære, man kan drive med idrett, man kan oppleve kultur, og man kan få venner og oppleve nye ting. Det er et viktig tilbud som betyr mye også for familiene, for å få hverdagen til å gå sammen. Men det at ikke alle har tilgang på SFO, er et problem. Det er en arena der man kan få inkludering, der man kan lære og utvikle seg. Derfor er det veldig bra at denne regjeringen har gjort noe med prisen på SFO og nå innfører tolv timer gratis for de minste, sånn at flere kan få ta del i dette. Samtidig som man jobber med å gjøre SFO gratis og mer tilgjengelig for flere, jobber man med å høyne kvaliteten på det tilbudet som gis.

Det å gå foran med å utvikle dette tilbudet har vi sett mange arbeiderpartikommuner som har gjort. Her i denne byen, i Oslo, har de innført gratis SFO for flere, og fortsetter den utviklingen år for år, sånn at enda flere får ta del i dette tilbudet. Men kvaliteten er, som jeg sa, forskjellig fra kommune til kommune. Noen kommuner har vært veldig flinke til å inkludere kulturaktiviteter og idrettsaktiviteter og bruke alt man har av muligheter i kommunen sin for å lage et godt tilbud, mens andre ikke har gjort helt det samme. Så å fokusere på kvalitetsutvikling er noe som både må gjøres nasjonalt, og fra kommunene selv. Derfor er det bra at denne regjeringen har styrket kommuneøkonomien betydelig og gir mulighet for kommunene til å drive dette viktige kvalitetsutviklingsarbeidet.

Kompetanseheving er også noe som er viktig – å gi mulighet til at folk kan etter- og videreutdanne seg, sånn at kvaliteten blir ytterligere styrket. Denne regjeringen har også fokus på heltidsarbeid i alle sektorer. Også de som jobber i SFO, skal få en bedre mulighet til heltidsarbeid, sånn at det fyller ut det tilbudet som gis, og styrker deres arbeidssituasjon.

Jeg vil berømme de representantene som har satt fram dette representantforslaget og løftet debatten både når det gjelder økonomi, tilgang og kvalitet, noe denne regjeringen tar på stort alvor og har satt i gang mange gode og viktige tiltak for å forbedre.

Torleik Svelle (Sp) []: Denne regjeringen, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har store ambisjoner for å gjøre SFO-tilbudet over hele landet bedre. Det er viktig for oss at de familiene som har behov for SFO, skal få det, og at det skal ha god kvalitet for alle dem som bruker det. For å få til det er det også viktig å gjøre noe med prisen, og Hurdalsplattformen har tydelige ambisjoner, både om gratis SFO for førsteklassinger og å styrke etter- og videreutdanningstilbudet for de ansatte.

Vi er allerede i gang. I statsbudsjettet for 2022 setter man av 655 mill. kr, som sikrer tolv timer gratis SFO for alle førsteklassinger over hele landet. Vi er også i gang med å styrke etter- og videreutdanningen for de ansatte i SFO, og har også lagt på gode bevilgninger der i statsbudsjettet for 2022.

Så er det noen ting i dette forslaget fra SV som vi i Senterpartiet reagerer litt på. For selv om man er enige om at man ønsker å styrke tilbudet, er det også sånn at vi har tillit til at kommunene rundt omkring klarer å gjøre det på en god måte. Vi har tillit til at lokalt folkevalgte, som kjenner sine lokalsamfunn, og som står på og jobber for det hver eneste dag, vet godt hvordan de kan utvikle SFO-en der de bor, til å bli enda bedre.

Det er også sånn at vi og Arbeiderpartiet er opptatt av å få til mindre byråkrati, færre skjemaer og færre unødvendige overreguleringer. Derfor overrasker det meg litt at SV her legger fram et forslag om å ha en egen tilsynsmyndighet, når dette allerede er regulert via statsforvalteren. Det blir ikke færre skjemaer av å regulere ting to ganger.

Avslutningsvis: Vi deler SVs intensjon om å veve kulturtilbud og SFO tettere sammen. Men vi har også tillit til at dette løses godt i kommunene, for det er nemlig viktig å huske på at frivillig arbeid nettopp er frivillig og derfor vanskelig å lovfeste og tiltaksfeste.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Til høsten kommer det til å tusle tusenvis av førsteklassinger inn i skolegårdene rundt omkring i hele landet og få tilbud om en gratis halvdagsplass i SFO som følge av SVs budsjettseier for 2022. Det er fantastisk. Det betyr penger spart for mange familier. Hvis man tar snittkostnaden for foreldre for å ha unger i SFO i 1. klasse og ganger det opp med hvor mange familier det er snakk om, blir det 111 mill. kr spart. Det betyr også at flere barn blir inkludert og får delta i SFO-fellesskapet. En av tre familier sier at prisen er hovedårsaken til at de ikke har barna i SFO i dag, og nesten 10 000 førsteklassinger gikk ikke i SFO sist skoleår. Derfor vil gratis SFO utjevne forskjeller.

Gratis SFO åpner også store muligheter for å satse på innholdet og kvaliteten i tilbudet, for å legge til rette for økt bemanning og kompetanse med heltidsstillinger, for å satse på samarbeid mellom SFO og lokalt kulturliv og frivillighet, og for å gjøre nødvendige forbedringer på utstyr og arealer. Ansatte, Fagforbundet og ledere i SFO sier alle at nå er det SFOs tur, men her sier regjeringspartiene seg fornøyd med å la det skure og gå. Det er skuffende, for kommunenes frihet til å utforme SFO-tilbudet lokalt er ikke et argument mot å legge til rette og gi verktøyene for akkurat det, til f.eks. å legge til rette for heltid sammen med partene, eller et argument mot å komme til Stortinget med en vurdering av f.eks. mulige tilsyn, retningslinjer på bemanning og kompetanse, som er det SV faktisk har foreslått i denne saken.

Nei, det blir for lettvint, det blir for lettvinte svar fra flertallet i komiteen, og det ser alle de som nå er opptatt av å utvikle kvaliteten og innholdet i SFO. Det ser de på Jåtten SFO, som kunnskapsministeren besøkte for få uker siden, som ber om en nasjonal politikk for å gi kommunene verktøyene som trengs, og det ser de ansattes organisasjoner, som etterlyser en politikk for bemanning og kompetanse. Heldigvis har SV allerede vist at gjennom vår nøkkelrolle på Stortinget kan vi drive gjennom viktige endringer for et bedre SFO-tilbud. Denne saken viser at den kampen må vi fortsette, sånn at alle barn får et gratis SFO-tilbud av høy kvalitet i hele landet.

Da tar jeg opp de forslagene SV har til saken.

Presidenten: Representanten Freddy André Øvstegård har tatt opp de forslagene han refererte til.

Statsråd Tonje Brenna []: Skolefritidsordningen har i liten grad vært gjenstand for politiske ambisjoner, og SFO er derfor i begrenset grad regulert i lovverk eller prioritert i budsjettsammenheng. Men noe er i ferd med å skje. Regjeringen vil utvikle en sterkere fellesskole for alle, basert på prinsippene om inkludering, mestring og kvalifisering. Som en del av styrkingen av fellesskolen vil regjeringen i tråd med Hurdalsplattformen innføre gratis skolefritidsordning for alle førsteklassinger, redusere prisen og øke kvaliteten på tilbudet. Så vidt jeg vet, har ingen regjeringsplattformer tidligere lagt et så høyt ambisjonsnivå til grunn for SFO.

I statsbudsjettet for 2022 er det bevilget 655 mill. kr til innføring av tolv timer gratis SFO for førsteklassinger over hele landet. Bevilgningen vil gi alle førsteklassinger like muligheter til å delta i SFO, uavhengig av sosial bakgrunn.

Det er ikke et mål i seg selv at SFO skal være likt utformet fra sted til sted, men det er et mål at alle barn i SFO skal ha et godt tilbud som inneholder mer enn bare tilsyn og omsorg. Kompetansen til de ansatte er svært viktig for kvaliteten i SFO, og regjeringen arbeider nå for å styrke denne. Regjeringen har igangsatt et arbeid for å gi de ansatte i SFO tilbud om kompetanseutvikling. I 2022 er det satt av 10 mill. kr til kompetanseheving, og som et ledd i dette arbeidet har departementet gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utrede hva slags kompetansetilbud de ansatte ønsker og har nytte av.

Jeg er opptatt av at alle SFOs ansatte skal ha felles grunnkompetanse. Et absolutt minimum er at alle kjenner til rammeplanen for SFO og skolens arbeid for et trygt skolemiljø, kjenner aktivitetsplikten og de andre reglene som gjelder etter kapittel 9a i opplæringsloven. Derfor har Utdanningsdirektoratet allerede laget en kompetansepakke for et trygt og godt miljø på SFO og omfattende støtte til veiledningsmateriell til bruk til rammeplanen. Dette kan kommunene ta i bruk allerede i dag.

Jeg stiller meg bak intensjonene fra forslagsstillerne om at det også er sentralt å bidra til å øke kvaliteten i SFO parallelt med å øke tilgjengeligheten i SFO-tilbudet. Når vi vurderer tiltak som vil bedre kvaliteten i SFO, er vi opptatt av å gi kommunene handlingsrom til å vurdere hvilke behov de har i sine tjenester. Forslagene fra representantene vil ha budsjettmessige konsekvenser og må derfor vurderes i de ordinære budsjettprosessene.

Jeg er glad for å representere en regjering som vil løfte SFO-tilbudet over hele landet, og for å ha en partner som SV med i dette arbeidet. SFO når ut til alle elever og gir gode muligheter for lek, læring og fellesskap. Jeg gleder meg til å fortsette å diskutere utvikling av SFO med Stortinget.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Statsråden var på besøk hos Jåtten SFO i Stavanger, som jeg nevnte, for noen uker siden. Der har jeg også vært på besøk, og i Stavanger har de allerede hatt gratis SFO-tilbud en god stund. Jåtten SFO er vel en av de SFO-ene som virkelig har satset på kvalitet i tilbudet, særlig bemanning og kompetanse. Alle de ansatte hos Jåtten SFO har bl.a. faste hele stillinger, noe de mener er avgjørende for å holde på ansatte og bygge kompetanse. Det har de lyktes med – de har ikke utlyst en ny stilling på ni år, de har rett og slett ingen turnover.

Det å dele erfaringer og gode løsninger med å få til et slikt heltidsarbeid mener vi i SV er noe av det regjeringen kunne jobbet sammen med KS og partene om. Derfor fremmet vi forslag om det. Regjeringspartiene støttet ikke det, men det er et punkt, som statsråden også nevnte, om heltid i Hurdalsplattformen. Jeg lurer derfor på hvordan kunnskapsministeren har tenkt å styrke arbeidet for flere hele stillinger i SFO.

Statsråd Tonje Brenna []: Jeg har også vært hos Jåtten SFO, som representanten er inne på. Det er utrolig flott å se hva de har fått til, basert på at SFO i dag er ganske lite regulert, men at man med politisk vilje og hardt arbeid kan få til store ting likevel.

Det er en viktig påminnelse om det som egentlig er svaret på representantens spørsmål, nemlig at hvis vi skal klare å få til ting i fellesskap, tror jeg det er avgjørende at de berørte, altså partene, er med på det arbeidet og har lyst til å bidra inn i det. Det kan være aktuelt å se på om vi skal ha ulike piloter eller prøveprosjekter for i fellesskap å kunne trekke noen erfaringer som gjør at vi kan ha noen felles bestemmelser for hvordan SFO skal utformes i framtiden. Men jeg mener at det i så fall er noe som må opp til diskusjon med partene, sånn at initiativet kommer fra partene selv. Så er jeg helt sikker på at vi i Stortinget også vil diskutere videre hvordan dette arbeidet kan videreutvikles i fortsettelsen.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10, og det ringes til votering.

Votering, se tirsdag 24. mai