Stortinget - Møte torsdag den 19. mai 2022

Dato: 19.05.2022
President: Masud Gharahkhani
Dokumenter: (Innst. 295 L (2021–2022), jf. Prop. 64 L (2021–2022))

Innhold

Sak nr. 7 [12:32:10]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i lov om endringer i helselovgivningen (oppheving av overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret) (Innst. 295 L (2021–2022), jf. Prop. 64 L (2021–2022))

Talere

Presidenten: Etter ynske frå helse- og omsorgskomiteen vil presidenten ordna debatten slik: 3 minutt til kvar partigruppe og 3 minutt til medlemer av regjeringa.

Vidare vil det – innanfor den fordelte taletida – verta gjeve anledning til inntil sju replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får òg ei taletid på inntil 3 minutt.

Even A. Røed (A) [] (ordfører for saken): Først vil jeg takke komiteen for arbeidet i saken.

Denne saken innbefatter forslag om opphevelse av bestemmelser som legger til rette for overføring av ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunene. De foreslåtte opphevelsene vil medføre at tannhelsetjenesten vil være et fylkeskommunalt ansvar også i fortsettelsen. Lovendringene som foreslås opphevet, har aldri trådt i kraft, noe som vil si at opphevelsene ikke vil innebære endringer i gjeldende rett og ikke vil utfordre oppstartede prosjekter i kommunene. Jeg regner med at de forskjellige partiene vil redegjøre for sine synspunkter i saken.

Vi har ambisjoner om å sikre et likeverdig og godt tilbud. Vi vet at det er store forskjeller i tannhelsetilbudet i Norge. I de områdene der det er et godt grunnlag for kommersiell drift, er tilbudene bedre.

Den aller viktigste motkraften mot dette er at vi styrker det offentlige tannhelsetilbudet i fylkeskommunene. Vi vil nå gå viktige skritt for å bygge videre på den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunene. Den forrige regjeringens ønske om å gjøre tannhelsetjenestene kommunale har feilet og ikke vist seg å nå ut. Derfor er det viktig at vi nå bygger videre på de gode tjenestene vi har i fylkeskommunene, slik at flere kan nyte godt av tilbudet, uansett hvor de bor i landet.

Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen har uttrykt en klar ambisjon om at fylkeskommunene skal ha ansvaret for tannhelsetjenestene. Vi ønsker en styrking av tannhelsetjenestene, og vi mener også at samarbeidet med kommunene i det videre blir viktig. Allerede i budsjettenigheten vi fikk på plass sammen med SV, er det mange viktige grep for tannhelsetjenestene i Norge. Dette signaliserer vårt ønske om gradvis å styrke tannhelsetjenestene.

For å nå disse målene er det viktig at vi ser hele tannhelsefeltet under ett. I budsjettenigheten med SV står det at tannhelsetjenestene skal utredes. Utredningene vil se på tannhelsetjenestene på en helhetlig måte, noe som gir det beste grunnlaget for det videre arbeidet. Ordningene der tannpleiere er kommunalt ansatt i tilknytning til eldreomsorg eller skolehelsetjeneste, er noe vi bør vurdere i disse utredningene. Det er geografiske forskjeller knyttet til dette i dag, og samarbeidet mellom den kommunale tannhelsetjenesten og kommunene fungerer ulikt. Det er derfor behov for å vurdere dette ytterligere.

Vi har i budsjettenigheten med SV igangsatt et stort arbeid på dette området. Det skal vi følge opp gjennom utredningene som nå skal gjennomføres. Disse opphevelsene er et naturlig skritt i den retningen som nå ligger til grunn for tannhelsetjenestene, og det er å styrke den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunene.

Erlend Svardal Bøe (H) []: Høyre er opptatt av at folk skal ha gode tannhelsetjenester, og at det skal være gode offentlige støtteordninger for sårbare grupper. I Norge er tannbehandlingen gratis for én av fire innbyggere, inkludert barn og unge, personer med ruslidelser og eldre på sykehjem eller som får hjemmesykepleie. I tillegg har mennesker som har ulike tannlidelser, gode ordninger. Solberg-regjeringen gjorde også mye for å endre støtteordningene, slik at støtten bedre skal treffe dem som trenger det mest. Siden 2013 er skjermingsordningen for personer med særskilte behov økt, og det er nå en halv million mennesker som hvert år mottar stønad til tannbehandling fra folketrygden.

Forslaget om å overføre ansvaret for tannhelsetjenestene fra fylkeskommunene til kommunene ble vedtatt i 2015, etter at Solberg-regjeringen la fram stortingsmeldingen om nye oppgaver til kommunene. Forslaget ble videre konkretisert i 2017 med en lovendring som åpnet for en overføring av ansvaret, flere anmodningsvedtak om å sette i gang en prøveordning med overføring til kommuner som ønsker det, og igangsetting av arbeidet med å bygge opp mer og bedre tannpleiekompetanse i kommunene.

Høyre mener at det å overføre ansvaret for tannhelsetjenestene fra fylkeskommunene til kommunene vil flytte tjenestetilbudet nærmere innbyggerne og bidra til et mer helhetlig pasientforløp. Det å samle tjenestetilbudet til personer med omfattende og sammensatte tannbehandlingsbehov på ett forvaltningsnivå kan bidra til en forenkling og en forbedring for dem som mottar tannbehandlingstjenester, for vi vet at det er tannhelsepasienter som faller gjennom i møtet mellom fylkeskommunen og kommunen. Og det er jo litt merkelig at en regjering som i sin regjeringserklæring skriver at de vil flytte makt til vanlige folk på alle områder i samfunnet, ikke vil at tannhelsetjenesten skal flyttes nærmere både kommune og folk, og ikke engang vil være med og sette i gang en prøveordning.

Høyre mener anmodningsvedtakene som ble gjort i 2017, må følges opp. Det må gjennomføres en prøveordning med overføring av tannhelsetjenestene fra fylkeskommunene til kommunene som ønsker ansvaret, og det må følges opp med en evaluering for å se om dette er noe som kan gjøres for alle kommuner. En prøveordning vil gi et godt kunnskapsgrunnlag og bidra til mer og bedre oppbygging av tannpleiekompetansen i kommunene.

Med det tar jeg opp Høyres forslag.

Presidenten: Representanten Erlend Svardal Bøe har teke opp det forslaget han refererte til.

Marian Hussein (SV) []: Vi i SV mener det er på høy tid med en tannhelsereform som sikrer at tannhelsetjenesten likestilles med øvrige helsetilbud. Arbeidet med å få gjennomført en tannhelsereform haster, og jeg ønsker å vise til at i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV for 2022 ble det vedtatt å sette ned et utvalg som skal foreslå nødvendige grep for å likestille tannhelsetjenesten med andre helsetjenester. Det ble også i budsjettavtalen sikret midler til en forsiktig start på en tannhelsereform, der nye grupper har fått rettigheter. Innsatsen må imidlertid videreføres og intensiveres kraftig i årene som kommer, for å nå målet om full likestilling mellom disse helsetjenestene.

Jeg vil også understreke at det parallelt med en gjennomgang av nødvendige lovendringer og lovverk kan gjennomføres en rekke grep for å sikre en sterk offentlig tannhelsetjeneste og for bedre og mer tilgjengelige tjenester. Derfor mener vi at fylkeskommunen er best skikket til å ivareta den offentlige tannhelsetjenesten, og støtter derfor regjeringens forslag om å trekke tilbake vedtakene 847–850. Vi støtter imidlertid ikke opphevelse av vedtak 851.

Det er et stort behov for å bygge opp tannpleiertilbudet i kommunene. Det er tidligere utført forsøksordninger med kommunale tannpleiere. I evalueringen av samarbeidsprosjektet mellom Hamar kommune og tannhelsetjenesten i Hamar konkluderte de med at prosjektet uten tvil hadde gitt økt fokus på oral helse i hjemmebasert omsorg, både hos pleiepersonell og hos brukere. Det å ha tannpleiere ansatt i kommunen skapte nærhet og styrket samhandlingen mellom den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunen og kommunehelsetjenesten – som tidligere hadde vært helt fraværende.

Derfor er det viktig for oss i SV å gi regjeringen og statsråden i dag beskjed og signal om at det ikke er flertall i denne sal for opphevelse av vedtak 851, og vi ser fram til det videre arbeidet regjeringen skal gjøre med tannhelsetjenesten.

Med det tar jeg opp det forslaget SV er en del av.

Presidenten: Då har representanten Marian Hussein teke opp det forslaget ho refererte til.

Bård Hoksrud (FrP) []: Det er vel ikke ukjent for denne sal at Fremskrittspartiet er kritisk til fylkeskommunen og gjerne skulle sett at man hadde lagt ned hele fylkeskommunen. Derfor tar vi konsekvensen av det og kommer til å støtte mindretallsforslaget fra Høyre, forslag nr. 1, om å be Stortinget om å følge opp anmodningsvedtakene 847–851, som egentlig har ligget der som et flertallsvedtak. Og så hadde jeg håpet – nå får man ikke muligheten til det, i hvert fall slik som det ser ut til at flertallet ligger, men det hadde vært spennende – at man hadde fått testet dette ut i noen kommuner, sett på mulighetene og hvordan det ville virke. Det er i hvert fall nærmere der pasientene som trenger tannbehandling, er. Derfor kommer vi til å støtte det forslaget.

Statsråd Ingvild Kjerkol []: Regjeringen mener at fylkeskommunene fortsatt skal ha ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. For å skape klarhet rundt dette er det viktig å få opphevet lovvedtaket fra 2017, som legger til rette for å overføre ansvaret til kommunene. Oppheving av lovvedtaket skal gi større forutsigbarhet for fylkeskommunene, samtidig som det vil berede grunnen for regjeringens arbeid på tannhelsefeltet.

Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, med mål om at den likestilles med andre helsetjenester. Budsjettenigheten med SV er starten på dette arbeidet. Gjennom det forliket er det bevilget midler, slik at fylkeskommunen kan gi et tannhelsetilbud til 21- og 22-åringer med 50 pst. rabatt.

Jeg viser videre til at det skal settes ned et offentlig utvalg på tannhelsefeltet. Jeg har som mål at utvalget skal være på plass så raskt som mulig. Utvalget skal foreslå tiltak som kan sikre at tannhelsetjenesten blir likestilt med andre helsetjenester, herunder modeller for egenandelstak. Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenestene når det gjelder både regulering, organisering og finansiering.

Vurderinger og forslag skal baseres på prinsippene for prioritering i helse- og omsorgstjenesten, dvs. nytte, ressurs og alvorlighet. Bruk av disse kriteriene vil bidra til at de som trenger det mest, får tannhelsehjelp i større grad enn de gjør i dag.

Fylkeskommunen har mange og viktige oppgaver knyttet til tannhelse. Ansvaret omfatter både allmenntannhelsetjenester og spesialiserte tjenester som ytes av de fem regionale odontologiske kompetansesentrene. Dette er tjenester som utgjør en forskjell i vanlige folks hverdag, særlig i områder uten andre tilbud. Det ansvaret bør forankres på fylkesnivå i framtiden, slik at vi sikrer fagmiljøet og det helhetlige ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.

Presidenten: Det vert replikkordskifte.

Erlend Svardal Bøe (H) []: Et av anmodningsvedtakene var å sette i gang en prøveordning med å overføre ansvaret fra fylkeskommunene til kommunene. I tillegg skulle en ha en evaluering av det for de kommunene som ønsket det. Det skulle gi et kunnskapsgrunnlag for om det var riktig å overføre dette. Det er klart at det å overføre ansvaret fra fylkeskommunene til kommunene vil jo være å flytte tjenestene nærmere folk, men det vil også gi et mer helhetlig pasientforløp for veldig mange, for det er mange grensesnitt mellom fylkeskommunen og kommunene når det gjelder tannbehandling.

Mitt spørsmål til statsråden er om statsråden mener at kommunene ikke kan gjøres i stand til å overta ansvaret for tannhelsetjenesten.

Statsråd Ingvild Kjerkol []: Etter at Høyre har styrt landet i åtte år og sentralisert strukturer i sektor etter sektor, mener man altså – og forventer sikkert en troverdighet også, når man sier det – at den offentlige tannhelsetjenesten, den skal vi organisere annerledes. I dag er det 15, 16, 17, 18 fylker – jeg vet ikke hvor mange vi får til slutt, når de pågående prosessene er ferdig, det er i hvert fall fylkeskommunen som har ansvaret. Men det ønsker altså Høyre, hvis jeg har forstått representanten Svardal Bøe riktig, heller å overføre til 356 kommuner. Det er nok en del storbyer som kan håndtere dette som en grei oppgave, og også kommuner av en viss størrelse, som min egen hjemkommune, som har 25 000 innbyggere. Men det er en rekke kommuner som ikke vil klare det, og jeg ser ingen grunn til at man skal gjøre dette uten at det blir bedre tjenester av det.

Erlend Svardal Bøe (H) []: Det er litt merkelig at statsråden begynner å snakke om Høyre og sentralisering når spørsmålet i denne saken er å desentralisere, og statsråden selv ikke klarer å svare på mitt spørsmål, om statsråden mener at kommunene ikke kan gjøres i stand til å overta ansvaret for tannhelsetjenesten. Det Høyre har gått inn for, er en prøveordning, med de kommunene som ønsker det, først. Så må en ha en evaluering for å bidra til et kunnskapsgrunnlag rundt det.

Det er veldig mange tannhelsepasienter som faller, som sagt, mellom to stoler, mellom fylkeskommunen, som har ansvaret, og kommunene, som har ansvaret for f.eks. rus, psykisk helse og eldre, som også har krav på å få tannbehandling. Mitt spørsmål er: Hva skal statsråden gjøre for at de pasientene ikke faller mellom flere stoler, og får et bedre tannhelsetilbud? Og ville det ikke blitt mer helhetlige pasientforløp om dette var samlet på ett forvaltningsnivå?

Statsråd Ingvild Kjerkol []: Jeg registrerer at representanten Svardal Bøe bruker de samme talepunktene hver gang han deltar i et replikkordskifte. Jeg har respekt for denne talerstolen, og jeg svarer på representanten Svardal Bøes spørsmål. Det hjelper ikke at representanten Svardal Bøe gjentar, hver gang han får ordet, at jeg ikke svarer, for jeg gjør faktisk det. Jeg oppfordrer til å gå og lese protokollen. Jeg mener at det er en del store kommuner – og jeg brukte hele setninger da jeg svarte også – som kan klare denne oppgaven godt. Men der jeg kommer fra – og jeg har hatt ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten, jeg har vært fylkesrådsleder i gamle Nord-Trøndelag: 32 pst. av Trøndelag er det geografiske området Namdalen. Der bor litt over 7 pst. av innbyggerne. Kommunene der vil ikke klare å gi et fullverdig offentlig tannhelsetilbud. Det er viktig for denne regjeringen at vi har gode, likeverdige tannhelsetjenester over hele landet, og derfor mener vi at fylkeskommunene skal ha dette ansvaret.

Erlend Svardal Bøe (H) []: Jeg synes det er trist at når jeg stiller et spørsmål om hvordan statsråden og regjeringen skal sørge for at de pasientene i tannhelsetjenesten som er sårbare, som faller mellom to stoler, mellom fylkeskommunen og kommunen, skal bli ivaretatt på en god måte, velger statsråden heller å bruke et retorisk poeng om at en stiller det samme spørsmålet. Det kan jo være fordi en ikke får svar på de spørsmålene en stiller.

Men mitt spørsmål er også: Når en har fremmet denne saken, har en også varslet at en skal komme med en stortingsmelding om tannhelsetjenesten. En har satt ned et ekspertutvalg som skal se på tannhelsetjenesten, og også gjøre vurderinger ut fra TOO-ordningen. Så mitt spørsmål til statsråden er: Ville det ikke vært mer riktig å se denne saken i sammenheng med bl.a. den stortingsmeldingen, slik at en hadde fått en helhet i dette, bl.a. for hvordan en skulle ivareta de sårbare pasientene, som jeg prøvde å få et svar på, og som jeg ikke fikk?

Statsråd Ingvild Kjerkol []: Dette blir jo litt pussig. Kanskje representanten Svardal Bøe må bestemme seg for hvilket svar han er skuffet over at han ikke fikk svar på.

Den saken vi har til behandling i Stortinget i dag, er viktig for den videre prosessen, som representanten Svardal Bøe spør meg om. Den avklarer status på tidligere stortingsvedtak, og den gir meg som statsråd i en mindretallsregjering et klart uttrykk for Stortingets vilje og retning på tannhelsefeltet. Der skal vi sette ned et utvalg, og vi skal levere en helhetlig melding. Da er det viktig å få ryddet opp og avklart hvilke tidligere stortingsvedtak som gjelder, og det gjør denne proposisjonen.

Erlend Svardal Bøe (H) []: Jeg synes kanskje statsråden bør vise litt mer respekt for Stortinget, ut fra den måten hun svarer på. Jeg stiller spørsmål om sårbare pasienter, om hvordan dette skal følges opp videre.

Så jeg spør igjen, for å få et tydelig svar, det er et veldig enkelt spørsmål: Hva skal regjeringen konkret gjøre for å sørge for de sårbare pasientene i tannhelsetjenesten, enten det er eldre eller folk som har psykiske lidelser, folk som sliter med rus, som ofte får hjelp i den kommunale helsetjenesten, men som også f.eks. har behov for tannhelsetjenester i fylkeskommunen? Hva vil regjeringen gjøre for å hindre at disse faller mellom de to stolene, mellom fylkeskommunene og kommunene?

Presidenten: Presidenten er litt usikker på om dette er innanfor feltet, men statsråd Kjerkol får velja om ho vil svara.

Statsråd Ingvild Kjerkol []: Med den aller største respekt for både denne salen og denne talerstolen gjør jeg mitt beste for å prøve å oppfatte representanten Svardal Bøes spørsmål. Jeg oppfattet at det forrige spørsmålet handlet om hvilken prosess vi hadde for de sakene som Stortinget nå ber om at vi legger fram for Stortinget. Det prøvde jeg å svare på.

Når det gjelder hvordan man kan ivareta sårbare pasienter som faller mellom ulike stoler i tannhelsetjenesten – det var det representanten spurte om – mener jeg det er viktig å avklare hvem som har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten, og det gjør innstillingen fra komiteen i dag. Det er fylkeskommunene som fortsatt skal ha ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Det betyr at de fortsatt skal jobbe videre med den fagutviklingen som også ligger i de regionale kompetansesentrene, som har spesialiserte tilbud. Det er en viktig bit av det, og også samarbeidet med vertskommunene for de offentlige tannklinikkene.

Presidenten: Replikkordskiftet er avslutta.

Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 7.

Votering, se voteringskapittel