Stortinget - Møte torsdag den 19. mai 2022

Dato: 19.05.2022
President: Masud Gharahkhani
Dokumenter: (Innst. 289 S (2021–2022), jf. Dokument 8:155 S (2021–2022))

Innhold

Sak nr. 15 [15:57:38]

Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Lars Haltbrekken og Andreas Sjalg Unneland om skatteplikt ved utflytting fra Norge (Innst. 289 S (2021–2022), jf. Dokument 8:155 S (2021–2022))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Kjerstin Wøyen Funderud (Sp) [] (ordfører for saken): Jeg vil starte med å takke komiteen for godt samarbeid. Alle har oppført seg eksemplarisk og forholdt seg til frister, og jeg tror dette skal være en ryddig innstilling for Stortinget å behandle.

Saken som er til behandling, er et representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Lars Haltbrekken og Andreas Sjalg Unneland om skatteplikt ved utflytting fra Norge.

I innstillingen presiserer komiteen at forslaget konkret gjelder regelen om skattlegging av latente gevinster på aksjer og tilsvarende eiendeler ved fysiske personers utflytting fra Norge.

Representantene anfører at gjeldende regler gir svært uheldige insentiver. Dette skyldes at man kan unngå å betale skatt til Norge dersom man venter fem år etter utflytting med å realisere inntekt som er oppspart i holdingsselskaper i Norge før utflyttingen. Denne bestemmelsen ble mye omtalt i media i vinter i forbindelse med at Bjørn Dæhlie flyttet til Sveits.

Tilliten til skattesystemet avhenger av at det oppleves som rettferdig. Flertallet i komiteen er enig at det er viktige prinsipper at verdier som opptjenes i Norge, bør beskattes her, og at alle bør skatte etter evne.

Flertallet i komiteen støtter også forslagsstillerne i at gjeldende regler om utflyttingsskatt for personer ikke ivaretar disse hensynene fullt ut, og at disse bør justeres slik at skattesystemet blir mest mulig effektivt og rettferdig.

Representantene problematiserer også at det er hull i skattesystemet knyttet til fritaksmetoden. I sitt svar til komiteen viser finansministeren til at regjeringen i desember ga skatteutvalget tilleggsmandat om å utrede hvilke tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden. Og når det gjelder fritaksmetoden, er det enighet i komiteen om at man avventer skatteutvalgets vurderinger før man tar stilling til endringer.

Videre opplyste finansministeren at arbeidet med å vurdere innstramminger av de norske reglene om utflyttingsskatt for personer, allerede er påbegynt i departementet. Flertallet i komiteen er glad for det og ser det som hensiktsmessig å avvente disse vurderingene før det tas stilling til konkrete innstrammingsforslag.

Det er vel i forbindelse med hvem som skal uttrede, og om det er nødvendig å utrede, at komiteens medlemmer har litt ulikt syn. Et mindretall i komiteen, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, mener det er grunn til å gjennomgå de gjeldende reglene, men at dette arbeidet ikke bør utredes av departementet, men innlemmes i skatteutvalgets utredning. Et annet mindretall, bestående av Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, mener denne endringen kan løses uavhengig av større omlegginger av skattesystemet, og at det derfor ikke er nødvendig å avvente skatteutvalgets vurderinger.

Summa summarum mener flertallet i komiteen at forslaget bør avvises, men at man da kommer tilbake til de reelle spørsmålene når sakene er ferdig utredet.

Svein Harberg hadde her overtatt presidentplassen.

Helge Orten (H) []: Det er for så vidt som saksordføreren sa; det er i hvert fall relativt bred enighet om videre behandling av disse problemstillingene. I Høyre har vi helt siden skattereformen i 1992 bygget på prinsippene om både brede skattegrunnlag, lave satser, likebehandling av næringer, virksomhetsformer og investeringer og symmetrisk behandling av både inntekter og utgifter. Et bredt skattegrunnlag innebærer også at inntekter som er opptjent i Norge, i størst mulig grad skal beskattes i Norge og slik sett bidra til å finansiere velferdsytelser og andre formål i statsbudsjettet, samtidig som det legger grunnlaget for likebehandling, og at det betales skatt etter evne.

Sånn sett er det mye vi er enige om i dette. Jeg registrerer også at regjeringa har gitt et tilleggsmandat til skatteutvalget om å gå gjennom fritaksmetoden og aksjonærmodellen. I den forbindelse mener vi at det er fornuftig at utflyttingsskatt – det vi egentlig diskuterer i denne saken – burde ses i sammenheng med de vurderingene som skatteutvalget skal gjøre. Det er ikke fordi vi ikke mener at departementet bør utrede det, men vi ønsker gjerne at skatteutvalget ser dette i en helhet, som en del av det andre arbeidet som det utvalget også skal gjøre.

Det er viktig å gjøre disse vurderingene i et helhetlig perspektiv. Sammen med Fremskrittspartiet fremmer vi et forslag om det, og jeg vil gjerne ta opp det forslaget.

Presidenten: Da har representanten Helge Orten tatt opp det forslaget han refererte til.

Sara Bell (SV) []: Jeg er raskt innom talerstolen for å vise til merknadene fra SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne og tar med dette opp forslaget fra disse partiene.

Presidenten: Representanten Sara Bell har tatt opp det forslaget hun refererte til.

Marie Sneve Martinussen (R) []: Jeg skal ikke være like effektiv som forrige taler. Jeg tenker at med 17. mai friskt i minne må det være lov å reflektere litt over det norske samfunnet og demokratiet som vi er så glad i.

Ikke for å ta æren fra forskalingssnekkere og betongarbeidere, men en viktig del av grunnmuren i det norske samfunnet er nettopp skattesystemet. Det koster å lage et fellesskap som er åpent for alle, som er universelt tilgjengelig, og som ikke spør hvem du er eller hvor du kommer fra. Det koster penger. Derfor mener jeg at skattesystemet er en 17. mai-sak som ingen annen, og at det er et problem hvis skattesystemet ikke oppleves rettferdig.

Når butikkmedarbeidere og lokførere betaler en betydelig og ganske sur andel av inntekten sin i skatt, er det provoserende når vi ser rapporter, bl.a. fra SSB, som forteller oss at Norges 1 pst. rikeste betaler mindre skatt per krone de tjener, enn alle oss andre. Noe av det handler så klart om skattesatser og nivåer, f.eks. selskapsskatten, som Rødt vil øke – og det er ikke tema for denne debatten – men noe handler rett og slett om hull og dårlige ordninger i skattesystemet. Det er det dette forslaget handler om, slik jeg ser det.

Jeg mener det er helt urimelig at man skal kunne flytte ut av Norge, ta med seg verdier og bo der i kun fem år – før man slipper å skatte hvis man flytter tilbake. Norge er et fantastisk land å bo i, så jeg regner med at stort sett alle har lyst til å være her, og at hvis man flytter ut med en formue og kan flytte tilbake etter fem år uten at det koster penger, så gjør man det. Derfor mener jeg at dette hullet i skattesystemet, som vel har fått navnet «Dæhlie-hølet» – i hvert fall hvis man er fra de deler av Østlandet som har den uttalen for «hull» – men også andre hull i skattesystemet, som Rødt nylig har fremmet et annet forslag om, og som ligger til behandling i finanskomiteen, må tettes.

Derfor er jeg glad for at flertallet i komiteen, utenom Høyre og Fremskrittspartiet, er helt enig om at prinsippet skal være at verdier som er opptjent i Norge, også skal skattes av i Norge. Det er også det som er det helt rådende i internasjonal skattedebatt, både faglig og politisk, og at alle skal skatte etter evne. Jeg er også fornøyd med at jeg opplever at støtten også fra regjeringspartiene når det gjelder å ta tak i dette, er relativt stor. Jeg gleder meg da så klart til at skatteutvalget har sett mer på dette, og også til at vi skal fortsette debatten om andre hull – og «høl» – i skattesystemet når Rødts representantforslag kommer opp til debatt.

Statsråd Trygve Slagsvold Vedum []: Jeg har de siste ukene varslet at jeg ser på et annet hull, eller «høl» – kall det hva du vil – når det gjelder privat konsum i eget selskap, som nå er sendt på høring, som er noe av den samme diskusjonen. Det handler om at hele det norske samfunnet er et stort spleiselag, for at vi skal ha tilgang til en del fellesgoder, som sykehus, politi, skole, pensjon, sykepenger, altså alt det som gir en form for trygghet. Det er mer enn disse tingene som gir trygghet, men det kan gi en grunntrygghet at vi som fellesskap stiller opp for hverandre. Da er det også viktig, når vi krever inn såpass mye skatt som man må gjøre for å få det til, at alle føler at de som kan bidra, skal bidra.

Derfor er det noe positivt i det prinsippet – og jeg opplever at det har ganske bred støtte her i salen – om at det som er opptjent i Norge, skal beskattes her. Så må det da lages et regelverk som gjør at dette gjøres på best mulig vis. Det er også derfor vi, fra regjeringens side, har bedt skatteutvalget se på hvordan de problemstillingene som løftes her i forslaget, kan rammes bedre inn – og forutsigbart inn og gjennomtenkt inn. For det er alltid sånn at når man har et grunnprinsipp, kan det også være gode grunner for at det skal være fleksibilitet og muligheter som gjør at man har forutsigbarhet for folk, men at vi også, parallelt med det, jobber med det i regjeringen.

Vi skal ha et bredest mulig og lavest mulig skattegrunnlag. Det er egentlig det som er poenget. Hvis vi har et bredest mulig skattegrunnlag, blir ikke en for stor del av den inntekten man har, beskattet, for da kan folk få sitte igjen med en gevinst hvis man står på og jobber eller skaper næringsvirksomhet. Men da må alle bidra, også de som velger å flytte ut av det vakre Norge.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 15.

Dermed er dagens kart ferdig behandlet. Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Votering, se tirsdag 24. mai