Stortinget - Møte torsdag den 16. februar 2023

Dato: 16.02.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:26]

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helselovgivningen (organisering av klagenemndene, behandling av personopplysninger i pasientskadesaker m.m.) (Innst. 173 L (2022–2023), jf. Prop. 8 L (2022–2023))

 • Sak nr. 2 [10:24:27]

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland, Tone Wilhelmsen Trøen, Ingunn Foss og Erlend Svardal Bøe om bedre ivaretakelse av personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern (Innst. 171 S (2022–2023), jf. Dokument 8:15 S (2022–2023))

 • Sak nr. 3 [11:12:25]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Raja, Emma Georgina Lind og Grunde Almeland om satsing på forebygging av negative konsekvenser som følge av foreldres uhelse de første 1 001 dagene av barns liv – fra svangerskapet til barnet fyller to år, for hele familien (Innst. 172 S (2022–2023), jf. Dokument 8:18 S (2022–2023))

 • Sak nr. 4 [11:54:01]

  Interpellasjon fra representanten Tone Wilhelmsen Trøen til helse- og omsorgsministeren: «Ifølge Norske Kvinners Sanitetsforening er 17 300 kvinner utsatt for kjønnslemlestelse før de innvandret til Norge. Også jenter født i Norge står i fare for å utsettes for omskjæring. Kjønnslemlestelse medfører alvorlige helsekonsekvenser for kvinner. Helsepersonell er ikke fullt ut klar over komplikasjonene det medfører, og fanger ikke alltid opp de pasientene som trenger helsehjelp. Hva vil statsråden gjøre for å forebygge kjønnslemlestelse, og hvordan vil hun sikre bedre helsehjelp til allerede kjønnslemlestede kvinner?»

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet heva kl. 14.07.