Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Lars Sponheim og Trine Skei Grande om lov om endring i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Innhold

Til Odelstinget

Fjernsynsovervåking griper inn i den enkeltes personvern på flere måter ved å berøre et ønske om å være i fred fra andre, om å ha kontroll over personlige opplysninger og om å unngå et kontrollsamfunn. Hensynet til personvernet må imidlertid veies mot andre beskyttelsesverdige hensyn. Man kan ikke utelukke at fjernsynsovervåking i en viss utstrekning kan bidra til å forebygge kriminalitet og til å skape en følelse av trygghet i utsatte områder.

I dag er det Datatilsynet som fører tilsyn med og håndhever personopplysningslovens regler om fjernsynsovervåking. Om eventuelle fordeler av fjernsynsovervåking oppveier de personvernmessige omkostningene, er imidlertid et politisk spørsmål hvor meningene kan variere fra sted til sted, avhengig av lokale forhold. Forslagsstillerne mener derfor at kommunene bør få anledning til å overta tilsynsansvaret for fjernsynsovervåking og til å bestemme om en slik overvåking skal være konsesjonspliktig. Gjennom konsesjonsreglene vil en kommune kunne bestemme om visse områder ikke skal være fjernsynsovervåket, eller eventuelt bare overvåket av et bestemt antall kameraer.

Hensynet til det lokale selvstyret taler for at det bør være opp til hver enkelt kommune å avgjøre hvordan personvernhensyn skal avveies mot andre kryssende hensyn, innenfor rammen av personopplysningslovens regler. Det er først og fremst personvernet til innbyggerne i kommunen som berøres når torvet eller handlegaten overvåkes. En overføring av tilsynsansvar kan dessuten bidra til at personvernspørsmål kommer høyere på den lokalpolitiske dagsorden, og stimulere til en lokal debatt og bevisstgjøring om personvernspørsmål.

Også effektivitetshensyn taler for at tilsynsansvaret flyttes til kommuner som ønsker det. Antallet overvåkingskameraer ser ut til å være økende. Datatilsynet har i dag ikke kapasitet til å føre tilsyn med om all overvåking oppfyller lovens krav. Overføres tilsynsansvaret til kommunene, vil det kunne åpne for en intensivering av kontrollen i den utstrekning det er behov for det.

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Vedtak til lov

om endring i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

I

I lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) gjøres følgende endring:

Ny § 41 a skal lyde:

§ 41 a. Kommunalt tilsyn

En kommune skal selv føre tilsyn med at bestemmelsene i kapitlet her blir fulgt, dersom den har gitt melding til Datatilsynet om det. I så fall gjelder bestemmelsene i kapittel VIII tilsvarende så langt de passer. Tvangsmulkt etter § 47 tilfaller likevel kommunen.

Kommunen kan bestemme at fjernsynsovervåking skal være konsesjonspliktig. I så fall gjelder § 33 fjerde og femte ledd og §§ 34 og 35 tilsvarende.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om gjennomføringen av kommunalt tilsyn.

II

Loven trer i kraft straks.

24. oktober 2006