Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden, Trond Helleland, Øyvind Halleraker og Odd Einar Dørum om etablering av et frittstående vegtilsyn

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Vi opplever stadig at veger vi trodde var trygge, viser seg å ikke være det. Raset i den nybygde Hanekleivtunnelen i Vestfold, og stengningen av Oslofjordtunnelen for tre år siden, er hendelser som synliggjør behovet for en styrking av sikkerheten på vegnettet.

I forbindelse med raset i Hanekleivtunnelen er det fremkommet at entreprenører som i sin tid jobbet med tunnelen, var bekymret over sikkerheten knyttet til arbeidet som var gjennomført av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Det viste seg å være riktig, noe som resulterte i at tunnelen ble ytterligere sikret før arbeidene ble gjenopptatt. Likevel opplevde vi et ras i tunnelen den 25. desember 2006. Vi har også en stor utfordring med å redusere antallet skadde og drepte i trafikken. Vegstandarden har stor innvirkning på trafikksikkerheten og er derfor en naturlig del av sikkerhetsarbeidet.

Spørsmålet om et frittstående vegtilsyn, på linje med det vi finner på andre transportområder, ble berørt i forbindelse med NOU 2000:24 Et sårbart samfunn. Et vegtilsyn vil sikre at sikkerhetskrav stilles fra en instans som er uavhengig av aktører som drifter og bygger veg.

I dag driver Statens vegvesen trafikksikkerhetsarbeid i egen organisasjon. I Norge finnes det også en rekke frittstående interesseorganisasjoner som gir et viktig bidrag til å styrke sikkerheten på vegnettet og i trafikken for øvrig. En utfordring er imidlertid at hovedvekten av detaljert fagkunnskap og informasjon finnes i Statens vegvesen, samt at organisasjonen driver tilsyn med eget arbeid. Dette gjør at det er vanskelig for uavhengige aktører og offentligheten å etterprøve sikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen. Forslagsstillerne vil peke på at det er uheldig at Statens vegvesen driver kontroll med seg selv innenfor et område som til enhver tid krever stor åpenhet og ydmykhet overfor publikum.

Nyskapingen med OPS-selskap/prosjekter innenfor Norsk veibygg hvor et ikke-statlig selskap har ansvar for prosjekter, anlegg og vedlikehold tilsier også etablering av et frittstående tilsynsorgan.

Forslagsstillerne mener disse forholdene taler for et frittstående vegtilsyn. Gjennom et vegtilsyn kan det bli enklere for aktører og privatpersoner å varsle og avdekke uakseptable forhold, kontinuiteten knyttet til oppfølgingen av sikkerhetsarbeid kan bli ivaretatt på en bedre måte og kontroll- og tilsynsoppgaver vil foregå uavhengig av de sikkerhetsansvarlige partene.

Innenfor jernbane og luftfart fører Jernbanetilsynet og Luftfartstilsynet kontroll- og sikkerhetstilsyn. Organisasjonene er frittstående i forhold til Jernbaneverket og Avinor og driver tilsyn med både private og offentlige bedrifter som driver transportvirksomhet og som står for bygging og drift av infrastruktur. Forslagsstillerne vil peke på at det ikke er noen grunn til å behandle vegsektoren vesentlig annerledes med hensyn til organiseringen av sikkerhetsarbeidet. Forslagsstillerne vil imidlertid peke på at privatpersoner står for en stor del av transportarbeidet innen vegtrafikken. Det er derfor naturlig at oppgavene til et frittstående vegtilsyn er knyttet til veginfrastrukturen og at tilsynsoppgaver knyttet til kjøretøy og transportbedrifter videreføres i nåværende form.

I forbindelse med opprettelsen av et frittstående vegtilsyn mener forslagsstillerne det er naturlig å se på det arbeidet som i dag gjøres innen Statens vegvesen på trafikksikkerhetsområdet, og på bakgrunn av dette skille ut et frittstående vegtilsyn. Forslagsstillerne vil peke på at det er viktig at et vegtilsyn får et klart og konkret mandat for virksomheten slik at man unngår unødvendig byråkrati, samtidig som trafikksikkerheten på de viktigste områdene ivaretas.

Forslag

På denne bakgrunn fremsettes følgende

forslag:

Stortinget ber Regjeringen opprette et frittstående vegtilsyn for å styrke trafikksikkerhetsarbeidet.

10. januar 2007