Representantforslag om å utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for nye jernbanestrekninger på norsk side for strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg

Dette dokument

  • Representantforslag 181 S (2017–2018)
  • Fra: Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sverre Myrli, Siv Henriette Jacobsen og Nils Kristen Sandtrøen

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Oslo–Stockholm

Om lag 1,4 millioner mennesker reiser mellom Oslo og Stockholm hvert år. Kun 300 000 av disse tar toget. En viktig årsak til dette lave tallet er at toget tar over 5 timer.

Det svenske Trafikverket ferdigstilte en «åtgjerdsvalstudie» av mulighetene for en ny togstrekning Oslo–Stockholm i november 2017, hvor målet var å redusere reisetiden drastisk. Den konkluderte med at det var et stort potensial og kundegrunnlag for en slik strekning.

En annen utredning, utført av et svensk selskap eid av svenske kommuner, beregnet at det er mulig å redusere reisetiden til 2 timer og 55 minutter ved å bruke en kombinasjon av eksisterende og nye togstrekninger. Ifølge deres beregninger, basert på erfaringer fra andre land, vil en slik reisetid gjøre at om lag 60 prosent av dagens flypassasjerer går over til tog. Det vil i så fall bety at togstrekningen Oslo–Stockholm vil være økonomisk lønnsom, i tillegg til å ha en positiv klimaeffekt.

Norge bør derfor koble seg på de svenske utredningene og gjøre en konseptvalgutredning på norsk side for å se på mulighetene.

I Nasjonal transportplan for 2018–2028 står det:

«Jernbanedirektoratet deltar i Trafikverkets arbeid med Åtgjerdsvalstudie for strekningen Stockholm–Oslo. Arbeidet er planlagt ferdigstilt i 2017 og kan gi underlag til en konseptvalgutredning på Kongsvingerbanen.»

Forslagsstillerne mener resultatene fra den svenske utredningen er såpass positive at jernbanedirektoratet må få i oppdrag å gjøre en konseptvalgutredning (KVU) på hele strekningen Oslo–Stockholm, i samarbeid med svenske myndigheter.

Utredningen skal vurdere ulike traseer og inkludere en vurdering av ulike finansieringsmetoder for strekningen, inkludert opprettelsen av et eget statlig selskap som får ansvaret for planlegging og bygging av strekningen.

Oslo–Gøteborg

Det blir gjerne sagt at Gøteborg er Norges største havn. I korridoren Gøteborg–Malmø–København oppstår halvparten av godset som skal til Norge. Men bare noen få prosent av godsmengden sendes med tog til og fra Oslo-området. Resten går på hjul. Det ble opplyst i møte som transport- og kommunikasjonskomiteen hadde med Gøteborg havn i mars 2018, at denne strekningen og denne godsmengden var langt innenfor det som burde gjort jernbane til førstevalg.

Årsaken til den lave andelen gods på tog er først og fremst en jernbane som ikke kan løse oppgaven. Det er for stor stigning i bakker, det er ensporet bane osv.

Samtidig er det slik at persontransporten også er svært lav. De fleste bruker privatbil til Gøteborg. En moderne jernbane ville redusert bruken av privatbil til Gøteborg og videre sørover betydelig.

En oppdatert, moderne jernbane ville på en helt annen måte knyttet Norge til landets naboland og ikke minst: videre til Danmark og kontinentet.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for den norske delen av en ny togstrekning mellom Oslo og Stockholm. KVU-en skal sees i sammenheng med den svenske åtgjerdsvalstudien som ble ferdigstilt av det svenske Trafikverket i november 2017. KVU-en skal vurdere ulike traseer. KVU-en skal også inkludere en vurdering av ulike finansieringsmetoder for strekningen, inkludert opprettelsen av et eget statlig selskap som får ansvaret for planlegging og bygging av strekningen. KVU-en skal ferdigstilles innen våren 2019.

  2. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for den norske delen av en ny togstrekning mellom Oslo og Gøteborg. KVU-en skal vurdere ulike traseer. KVU-en skal også inkludere en vurdering av ulike finansieringsmetoder for strekningen, inkludert opprettelsen av et eget statlig selskap som får ansvaret for planlegging og bygging av strekningen. KVU-en skal ferdigstilles innen våren 2019.

22. mars 2018

Arne Nævra

Kari Elisabeth Kaski

Freddy André Øvstegård

Karin Andersen

Sverre Myrli

Siv Henriette Jacobsen

Nils Kristen Sandtrøen