Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne mener det er sentralt for politikkutvikling og analysearbeid på utdanningsfeltet å sikre et godt datagrunnlag om studenters levekår, økonomi og bosituasjon.

Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse er den mest komplette oversikten og datagrunnlaget en har over studentenes levekår, men undersøkelsen har ikke vært gjennomført siden 2010.

Verdifullt kunnskapsgrunnlag om studenters levekår

Områdene levekårsundersøkelsen dekker, har blant annet vært inntekt, arbeid, boligøkonomi, bidrag fra familien, gjeld, formue, økonomisk mestring og forbruksvaner. Undersøkelsen har vært gjennomført i 1998, 2005 og 2010 og er et verdifullt kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å sammenlikne utviklingen over tid.

Forslagsstillerne mener derfor det er uheldig at regjeringen Solberg har latt være å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter, og viser til at den siste undersøkelsen ble utført av SSB under regjeringen Stoltenberg II i 2010. En ny undersøkelse var planlagt utført i 2016, men Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen valgte til slutt å ikke gjennomføre denne.

Et godt og stimulerende læringsmiljø for alle

I dag er studentenes læringsmiljø regulert gjennom universitetets- og høyskoleloven § 4-3, men læringsmiljølovverket er på flere punkter lite konkret. Dette fører igjen til ulikheter i hvordan utdanningsinstitusjonene følger opp læringsmiljøarbeidet, og forslagsstillerne er bekymret for at et lite konkret lovverk fører til ulikheter med hensyn til i hvilken grad institusjonene sørger for og følger opp studentenes rett til et godt læringsmiljø. Det gjør det også vanskelig å føre tilsyn med studentenes læringsmiljø for å sikre at alle studenter, over hele landet og på alle studieretninger, opplever et god og stimulerende læringsmiljø. Forslagsstillerne mener en ny levekårsundersøkelse også må omfatte fagskoleutdanning.

Forslagsstillerne viser til at regjeringen har varslet en stortingsmelding om tettere samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og virksomhetene i arbeidslivet, med vekt på praksis, og en annen om internasjonal studentmobilitet. Forslagsstillerne mener det også trengs et bedre kunnskapsgrunnlag og en politisk diskusjon om studenters læringsmiljø ved universiteter, høyskoler og fagskoler, og at dette arbeidet bør starte snarest mulig. Det kan med fordel sees i sammenheng med den varslede gjennomgangen av universitets- og høyskoleloven.

Forslagsstillerne mener at det er viktig at levekårsundersøkelsen for studenter gjennomføres med jevne mellomrom, og fremmer på denne bakgrunn forslag om raskt å starte arbeidet med en ny undersøkelse, samt at regjeringen i sammenheng med arbeidet med ny universitets- og høyskolelov også legger fram en kartlegging av studentenes læringsmiljø for å få et mest mulig helhetlig bilde av studentenes situasjon.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen snarest mulig sette i gang arbeidet med en ny levekårsundersøkelse for studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler for å sikre et godt og oppdatert datagrunnlag om blant annet studenters levekår, økonomi og bosituasjon.

  2. Stortinget ber regjeringen legge frem en kartlegging av studentenes læringsmiljø ved universiteter, høyskoler og fagskoler og ber om at dette arbeidet sees i sammenheng med arbeidet med ny universitets- og høyskolelov.

13. mars 2019

Martin Henriksen

Jorodd Asphjell

Torstein Tvedt Solberg

Nina Sandberg