Representantforslag om klimastreik for klimakutt

Dette dokument

  • Representantforslag 106 S (2018–2019)
  • Fra: Audun Lysbakken , Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken , Arne Nævra , Mona Fagerås, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

22. mars 2019 fant den største miljødemonstrasjonen i Norge sted. Over 40 000 norske skoleelever demonstrerte for en ansvarlig klimapolitikk. Skoleelevene har helt rett i sitt engasjement og sine krav. Det er nå opp til Stortinget og regjeringen å ta dette engasjementet videre og sørge for en klimapolitikk som tar klimakrisen på det største alvor, og som møter skoleelevenes legitime krav.

Klimatrusselen er ikke lenger et fjernt framtidsmareritt. Den har begynt å utspille seg foran våre øyne i dag. Samtidig kommer det nye meldinger fra Det internasjonale energibyrået om at CO2-utslippene steg til et nytt rekordnivå i 2018.

Situasjonen er alvorlig, men det er fortsatt mulig å iverksette handling som gjør at man unngår de verste konsekvensene av klimaendringene.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke gis noen nye utvinningstillatelser til oljeselskapene i Norge.

  2. Stortinget ber regjeringen øke Norges klimamål til en reduksjon på 60 pst. kutt innen 2030 sammenlignet med utslippene i 1990.

  3. Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjettet for 2020 legge fram en plan med en årlig opptrapping av bistand fra Norge til klimareduserende tiltak og klimatilpasning i utviklingsland.

  4. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning og etterfølgende ekstern kvalitetssikring for 3. rullebane på Gardermoen og andre store flyplassutbygginger, slik det gjøres for andre store samferdselsprosjekt. Utredningen må blant annet se utbyggingen av 3. rullebane i lys av Norges klimamål og mål for bevaring av dyrket jord.

  5. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 utrede og foreslå å innføre et ungdomskort på kollektivtransport i Norge. Kortet skal gjelde for alle under 20 år.

27. mars 2019

Audun Lysbakken

Kari Elisabeth Kaski

Lars Haltbrekken

Arne Nævra

Mona Fagerås

Karin Andersen

Torgeir Knag Fylkesnes

Freddy André Øvstegård