Representantforslag om at Stortinget må få evalueringen av Beslutningsforum for nye metoder til behandling

Dette dokument

  • Representantforslag 40 S (2021–2022)
  • Fra: Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Nye metoder er et nasjonalt system for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten. Det er de regionale helseforetakene som eier Nye metoder, og Stortinget har valgt å lovfeste at fra 1. januar 2020 skal de regionale helseforetakene sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. I forbindelse med lovfestingen av systemet for nye metoder ble det også vedtatt at systemet skal evalueres, jf. behandlingen av Innst. 93 L (2019–2020):

«Stortinget ber regjeringen – i tråd med prioriteringsmeldingen og de vedtatte målene for legemiddelpolitikken samt premissene i Prop. 55 L (2018–2019) – sørge for en evaluering av dagens organisering av og saksbehandling i systemet for nye metoder, med hensikt å videreutvikle et system for likeverdig og rask introduksjon av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.»

Denne evalueringen har blitt gjennomført av Probsamfunnsanalyse, og Helse- og omsorgsdepartementet mottok evalueringen 18. november 2021. Med bakgrunn i at det er Stortinget selv som har vedtatt evalueringen, mener forslagsstillerne det er viktig at evalueringen også blir behandlet i Stortinget.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  • 1. Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget om evalueringen av systemet for nye metoder.

  • 2. Stortinget ber regjeringen se på hvordan kontinuerlig utvikling av Beslutningsforum for nye metoder kan innlemmes i Nasjonal helse- og sykehusplan.

2. desember 2021

Olaug Vervik Bollestad

Kjell Ingolf Ropstad

Dag-Inge Ulstein