Representantforslag om å stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel

Dette dokument

  • Representantforslag 60 S (2021–2022)
  • Fra: Sylvi Listhaug, Helge André Njåstad, Roy Steffensen, Himanshu Gulati, Erlend Wiborg, Marius Arion Nilsen og Frank Edvard Sve
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Debatten om elektrifisering av sokkelen er aktualisert ved at strømprisene denne høsten har steget dramatisk. Lave strømpriser har vært et av Norges viktige konkurransefortrinn. Det har vært grunnlaget for industri og næringsutvikling og etablering av arbeidsplasser i hele landet.

Elektrifisering av sokkelen med strøm fra land vil innebære en risiko for økte priser på strøm og nettleie, med uante konsekvenser for norske husstander og bedrifter. I tillegg er det en rekke industriprosjekter på fastlandet som får nei til etablering på grunn av manglende krafttilgang. Det er ventet at høye priser vil vedvare i lang tid fremover med bakgrunn i energisituasjonen i Europa. Norge kan ikke ta ansvaret for feilslått klimapolitikk i Europa, der de legger ned sin regulerbare kraft og erstatter den med import av kraft fra blant annet Norge.

Flere både i energibransjen og andre miljøer tar nå til orde for å stoppe opp og vurdere elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner på nytt. Direktøren i Norges vassdrags- og energidirektorat har uttalt at elektrifisering av sokkelen er et veivalg i norsk energipolitikk, og at kraften bør benyttes andre steder enn på sokkelen. Han sier dette vil kreve ca. en tiendedel av norsk kraftproduksjon, og at det naturligvis vil påvirke strømprisen for norske husholdninger og norsk næringsliv. For å sikre fortsatt tilgang på billig strøm viser forslagsstillerne til at Fremskrittspartiet har foreslått å fjerne både el-vgiften og mva. i tillegg til utbetaling av et kontanttilskudd på 4 000 kroner før jul i 2021 til alle landets husstander.

Store deler av samfunnet skal elektrifiseres, og det er behov for store mengder elektrisk kraft på nye områder. Det kan virke som om det er uendelig med vannkraft i Norge, men det stemmer ikke. Statnett opplyser i ny rapport at kraftoverskuddet er borte innen 2026. Det er derfor behov for å øke kraftproduksjonen i Norge. Det er uansett behov for å bygge ut mer fornybar energi, men man må også vurdere hvordan man bruker den kraften man har. Elektrifisering av sokkelen vil påvirke kraftforsyningen til Norge ved at fornybar kraft fra land blir transportert ut på sokkelen fremfor at man driver olje- og gassplattformene med de små gassturbinene på plattformene. Regjeringen kan ikke dokumentere at tiltaket vil føre til lavere klimagassutslipp globalt. Snarere tvert imot vil gassen som frigis, eksporteres og gi utslipp i andre land. Dersom det økte kraftbehovet skal dekkes med strøm fra land, vil dette trolig kreve massiv utbygging av nye vindmøller på land og gi redusert krafttilgang for andre nye prosjekter på fastlandet, som for eksempel datasenter og batterifabrikker eller produksjon av hydrogen.

Norske forbrukere og staten tar mesteparten av regningen for elektrifiseringen av sokkelen for oljeselskapene. Kostnaden er beregnet til ca. 50 mrd. kroner bare for Equinor sine anlegg, og fellesskapet må dekke hele 40 mrd. kroner av dette gjennom oljeskatteregimet. I tillegg kommer kostnaden for vanlige folk med økte strømpriser og økt nettleie som følge av økt etterspørsel etter strøm og behov for økte investeringer i kraftnettet. I sum påfører dette næringsliv og innbyggere enormt store kostnader.

På toppen av dette kommer nå utfordringen med at industrietableringer i Fastlands-Norge blir satt på vent på grunn av manglende krafttilgang og nettkapasitet. Dette betyr tap av arbeidsplasser og verdiskaping knyttet til batterifabrikker, hydrogensatsing, kraftkrevende industri, fiskeoppdrett osv.

Elektrifisering av sokkelen er sløsing med energi, og miljøregnestykket går ikke opp. For oljeindustrien er det selvsagt opportunt med elektrifisering for å få ned egne utslipp. Totalt sett er dette verken et godt klimatiltak eller god økonomi.

Elektrifisering av sokkelen er et tiltak med en svært høy pris for samfunnet, gir økt strømpris og øker presset på kraftnettet betydelig. Det vil kun være en svært dyr symbolpolitikk som er ufornuftig bruk av skattebetalernes penger.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra land.

21. desember 2021

Sylvi Listhaug

Helge André Njåstad

Roy Steffensen

Himanshu Gulati

Erlend Wiborg

Marius Arion Nilsen

Frank Edvard Sve