Representantforslag om å sikre økt norsk gasseksport

Dette dokument

  • Representantforslag 123 S (2021–2022)
  • Fra: Marius Arion Nilsen, Silje Hjemdal, Erlend Wiborg, Sylvi Listhaug og Terje Halleland
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Landene i Europa står nå overfor en langt mer utfordrende geopolitisk situasjon etter Russland sin invasjon av Ukraina. Dette får utslag på flere viktige områder i det europeiske samfunnet, slik som energiforsyningen, hvor en i dag har en sterk avhengighet til Russland.

Forslagsstillerne er opptatt av å ta grep for å motvirke denne sårbarheten, og vil at Norge skal ha en offensiv satsing på gass i tiårene som kommer. I en tid der flere europeiske land avvikler regulerbar energi og gjør seg mer avhengige av russisk gass, bør Norges mål tvert om være å øke energiproduksjonen og styrke rollen som pålitelig leverandør av olje og gass til kontinentet. EUs nylige vedtak om å klassifisere investeringer i naturgass som grønne, og den siste utviklingen i Europas holdning til Russland, illustrerer i tillegg at det vil være betydelig etterspørsel etter norsk naturgass i landets viktigste eksportmarked i lang tid fremover.

Leting etter olje og gass i umodne deler av norsk sokkel har siden 1965 blitt organisert gjennom utlysninger av nummererte konsesjonsrunder. De siste årene har disse rundene blitt utlyst annethvert år. Selskapene på norsk sokkel har dermed fått nødvendige tillatelser til å lete i områder der geologien er mindre kjent, men der funnene ofte har vært betydelige. Resultatet har vært nye arbeidsplasser, teknologiutvikling, høy verdiskapning og milliardinntekter til det norske velferdssamfunnet.

I sin ressursrapport viser Oljedirektoratet til at produksjonen i 2040 kun vil være på 30 prosent av dagens nivå uten tilførsel av nye ressurser. De feltene som i dag er i produksjon, vil i tillegg bli mindre lønnsomme over tid. Over halvparten av olje- og gassressursene på norsk sokkel ligger fortsatt under havbunnen, og rundt 40 prosent av de uoppdagede ressursene ligger i områder som fremdeles ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.

I budsjettenigheten for 2022 mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble det klart at 26. nummererte konsesjonsrunde, som etter planen skulle gjennomføres i 2022, har blitt utsatt på ubestemt tid av partiene på tross av at regjeringen i Hurdalsplattformen slår fast at den norske olje- og gassnæringen skal utvikles og ikke avvikles.

Forslagsstillerne er sterkt bekymret for konsekvensene dette vedtaket kan ha for fremtidige investeringer og nye funn på norsk sokkel, og mener vedtaket i praksis er første steg i en avviklingsprosess av petroleumsnæringen. At de nummererte konsesjonsrundene utsettes på ubestemt tid, skaper i tillegg forvirring rundt rammevilkårene og truer viktige prinsipper om forutsigbarhet for næringen.

Forslagsstillerne mener derfor at regjeringen må utlyse 26. nummererte konsesjonsrunde, og dermed gjenoppta den eneste muligheten næringen har for å lete etter olje og gass i umodne deler av norsk sokkel.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen utlyse 26. nummererte konsesjonsrunde på norsk sokkel så snart som mulig, og senest innen utgangen av 2023.

2. mars 2022

Marius Arion Nilsen

Silje Hjemdal

Erlend Wiborg

Sylvi Listhaug

Terje Halleland