Representantforslag om å fjerne forskjellsbehandling som favoriserer utenlandsk eierskap i norsk næringsliv

Dette dokument

  • Representantforslag 192 S (2021–2022)
  • Fra: Hans Andreas Limi, May Helen Hetland Ervik, Sivert Bjørnstad, Terje Hansen, Himanshu Gulati, Frank Edvard Sve og Helge André Njåstad
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne mener det er viktig å legge til rette for en betydelig grad av norsk eierskap av bedrifter. Dette har stor betydning for mange lokalsamfunn der mange enkeltbedrifter utgjør en viktig del av det økonomiske grunnlaget, samt for forskning og utvikling av viktige næringer i Norge.

Det er det private familieeierskapet med lokal forankring som dominerer i det norske bedriftslivet. Et eksempel er den maritime næringen, som er viktig langs hele kysten. Forslagsstillerne mener at norsk eierskap skal utvikles og ikke motarbeides av offentlige myndigheter.

Det er forskjellsbehandling av norske og utenlandske eiere, og regjeringen har dessverre gjort vondt verre gjennom statsbudsjettet for 2022. Utenlandsk eierskap favoriseres i det norske skattesystemet, og byrden for norske eiere har blitt gjort enda tyngre. Samtidig som regjeringen etterlyser mer privat risikokapital til energiinvesteringer, øker man skattenivået betydelig for kapitalinntekter. Økningen som gjennomføres i utbytte- og formuesskatten, gjør at Norge er på god vei mot skattetoppen i OECD-området.

Det er bra at utenlandsk kapital ønsker å investere i Norge. Det er imidlertid slik at når lokalt norsk eierskap erstattes av utenlandske eiere, kan dette ha en rekke følgevirkninger som kan virke negativt for både lokalsamfunn og bedrift. Den tidligere lokale beslutningsmyndigheten flyttes ut av Norge, og det samme kan gjelde hovedkontortjenester og kunnskapsfunksjoner. Det viktige samspillet mellom ansatte, ledelse og bedriftseier kan bli svekket når møteplassene blir færre, og det kan også endre bedriftens rolle i lokalsamfunnet.

Forslagsstillerne mener at regjeringen Støre sammen med Sosialistisk Venstreparti svekker det norske familieeierskapet ved å gjennomføre de største skatteskjerpelsene i Norge på 20 år. Når rammebetingelsene for norsk bedriftseierskap forringes, innebærer det samtidig at man styrker utenlandske eiere og fremmer salg av norske virksomheter til utenlandske aktører.

Forslagsstillerne vil ha et solid fundament for mer norsk familieeierskap av bedrifter og mener at en riktig start er å sørge for at staten likebehandler norsk og utenlandsk eierskap av bedrifter i Norge.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for økonomisk likestilling av norsk og utenlandsk eierskap av norske bedrifter.

  2. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 lage en oversikt over særnorske skatter og avgifter, for både personer og næringsliv, med en plan for avvikling av disse over tid.

7. april 2022

Hans Andreas Limi

May Helen Hetland Ervik

Sivert Bjørnstad

Terje Hansen

Himanshu Gulati

Frank Edvard Sve

Helge André Njåstad