Representantforslag om å sikre en rettferdig strømstøtte, energieffektivisering og demokratisk kontroll over kraften

Dette dokument

 • Representantforslag 284 S (2021–2022)
 • Fra: Lars Haltbrekken, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes, Ingrid Fiskaa og Birgit Oline Kjerstad
 • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Strømprisene er fortsatt skyhøye og vil stige utover vinteren. Forslagsstillerne fremmer derfor disse forslagene for å gi en mer sosial og bedre strømstøtte, økt satsing på energieffektivisering og for å sikre mer demokratisk kontroll med kraften.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
 • 1. Stortinget ber regjeringen sikre en bedre og mer rettferdig strømstøtte gjennom å

  • innføre en totrinns strømstøtte hvor husholdningene får dekket 100 prosent av strømprisen over 50 øre/kWh for de første 1 000 kWh de forbruker per måned, og 80 prosent støtte for de neste 2 000 kWh de bruker per måned. Stortinget ber om at denne modellen gjøres gjeldende fra 1. september 2022, og at støtten for september etterbetales,

  • sikre at strømstøtten ikke stimulerer til sløsing ved at kunder med fastprisavtaler kan tjene ekstra på å bruke mer strøm,

  • fremme nødvendige forslag for å sikre ekstra strømstøtte til studenter,

  • fremme forslag om egen strømstøtteordning i Nav som tar utgangspunkt i sosialtjenesteloven § 19, for å sikre at flere kan få hjelp til strømregningene,

  • sørge for å heve grensene for rett til bostøtte slik at flere kommer inn i ordningen for 2023, og fremme nødvendige forslag for å sikre at alle med rett på bostøtte får utbetalt ekstra strømstøtte, og

  • sikre at støtteordningene for frivilligheten følger endringer i støtteordningen for husholdningene, uten forbrukstak.

 • 2. Stortinget ber regjeringen energieffektivisere Norge gjennom å

  • innen utløpet av 2022 fremme forslag om en enøk-satsing som sikrer at flere kan oppgradere hjemmene sine, eksempelvis gjennom lån og tilskudd fra Husbanken. Ordningen skal særlig hjelpe folk med dårlig råd,

  • innlemme nærvarmeanlegg som bruker varmepumpeteknologi, i strømstøtteordningen slik at anleggene mottar strømstøtte, på lik linje med husholdningene, for den strømmen de må kjøpe for sin varmeproduksjon,

  • fremme forslag om en rettighetsbasert ordning for støtte til alle kjente enøk-tiltak for alle husholdninger så raskt som mulig og senest innen utløpet av 2022,

  • fremme nødvendige forslag om støtteordninger for energieffektivisering som sikrer at man også kan få støtte til enkelttiltak,

  • sørge for at alle har tilbud om gratis eller rimelig energirådgivning,

  • innføre ordninger for energieffektivisering for borettslag og sameier som tilsvarer ordningene for selveide boliger, og snarest fremme eventuelle nødvendige forslag for å oppnå dette, og

  • utvikle en ordning for støtte til solcelleanlegg på takareal i landbruket og næringsbygg gjennom Enova.

 • 3. Stortinget ber regjeringen sikre kontroll på kraften og innføre norgespris på strøm gjennom å

  • ta initiativ til reforhandling av avtalene som regulerer overføringskablene, med mål om å unngå prissmitte fra utlandet og krafteksport ut over det norske kraftoverskuddet. Norge må sikres et betydelig politisk handlingsrom til å kunne regulere krafteksporten,

  • sørge for at det over tid ikke eksporteres mer kraft enn det nasjonale overskuddet, og sikre at man gjennom flerårsmagasinene har god nok forsyningssikkerhet,

  • utrede og komme med forslag til hvordan Norge kan selge overskuddskraften til utlandet uten at det europeiske kraftmarkedet setter prisen,

  • utrede og komme med forslag til en innføring av egne prispunkt for alle mellomlandsforbindelser med mål om å hindre urimelig prissmitte. Prisen i disse punktene skal automatisk økes med en faktor x når prisen i det tilliggende prisområdet overstiger en viss verdi,

  • legge frem forslag om økt beskatning på ekstraordinært høye inntekter i kraftselskapene, i forbindelse med statsbudsjettet for 2023,

  • fremme forslag om å opprette et eget statlig organ som skal stå for salg av strøm til husholdninger og næringsliv, og

  • raskt fremme forslag til hvordan man kan prioritere konsesjoner til nytt stort strømforbruk ut fra utslippsbesparelse, hensyn til natur, betydning for eksisterende og nye arbeidsplasser, og fossilfri verdiskaping.

19. september 2022

Lars Haltbrekken

Kirsti Bergstø

Torgeir Knag Fylkesnes

Ingrid Fiskaa

Birgit Oline Kjerstad