Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Løse forslag til saken

Dokument 8:192 S (2020-2021), Innst. 600 S (2020-2021)

 • Forslag nr. 185 fra Kapur, Mudassar på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti


  Stortinget ber regjeringen gjennomføre en forsøksordning der stat, fylke og industri samarbeider om deling av avansert utstyr mellom flere skoler ved bruk av en mobil enhet som kan betjene flere skoler i et fylke/en region.

  Forslag nr. 186 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


  Stortinget skal flagge med Pride-flagget fra stortingsbygningen og/eller på utsiden av Stortinget i juni 2021, på samme måte som flaggloven nå åpner for å flagge med blant annet Pride-flagget under arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse fra kommune- og fylkesbygninger.

  Forslag nr. 187 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


  Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en oppdatering av 'Meld. St. 36 Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser' hvor IEAs nye rapport 'Net Zero by 2050' legges til grunn for vurderinger og forslag knyttet til petroleumssektoren og kraftsektoren.

  Forslag nr. 188 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


  Stortinget ber regjeringen stanse arbeidet ved Okla vindkraftverk frem til klagesak angående forankringsmetode for vindkraftturbinene som ble oversendt Olje- og energidepartementet 26. mai 2021 er ferdigbehandlet.

  Forslag nr. 189 fra Kaski, Kari Elisabeth på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om innføring av en naturressursskatt for vindkraft i statsbudsjettet for 2021. Naturressursskatten bør utformes slik at den går utenom inntektsutjevningsordningen for kommunene og fylkeskommunene.

  Forslag nr. 190 fra Kaski, Kari Elisabeth på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget med et forslag om hjemmel til konsesjonsavgift, miljøavgift eller tilsvarende i energilovgivningen slik at en slik avgift kan fastsettes i konsesjonsvilkårene. Det er sentralt at avgiften utgjør en forutsigbar verdideling fra utbyggere av vindkraft til den berørte vertskommunen. Kraftbransjens og kommunesektorens organisasjoner må involveres i spørsmål om hjemmel, utforming og nivå. En avgift utformes slik at den ikke er til hinder for realisering av samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter.

  Forslag nr. 191 fra Gjelsvik, Sigbjørn på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en materialavgift for drikkevarebransjen som premierer bruk av fornybare og resirkulerte materialer, til erstatning for dagens emballasjeavgift. Konkurransedyktigheten til de produkter som i dag har fritak for avgift må ikke reduseres, og utforming må skje i dialog med berørte bransjer.

  Forslag nr. 192 fra Gjelsvik, Sigbjørn på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen legge frem en kompensasjonsordning for luftfarten så raskt som mulig, i tråd med de rammer for en mulig slik kompensasjonsordning slik presentert av regjeringen i forslaget til RNB 2021, og som bidrar til å kompensere de store tap luftfarten har hatt underveis i pandemien.

  Forslag nr. 193 fra Gjelsvik, Sigbjørn på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2022 komme tilbake med et forslag om innføring av en naturressursskatt for vindkraft som går utenom inntektsutjevningsordningen for kommunene og fylkeskommunene, for å kompensere berørte lokalsamfunn.

  Forslag nr. 194 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen snarest sørge for økte ressurser og forutsigbarhet for organisasjoner som tilbyr ferieaktiviteter til familier som trenger det, slik at dette tilbudet kan styrkes allerede i sommer og utvide tilbudet blant annet i helger, høst- og vinterferie resten av året.

  Forslag nr. 195 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen sette av midler til sommergavekort til familier som trenger det, som frivillige organisasjoner kan tilby de som ikke får plass på organiserte ferieaktiviteter i år på grunn av stor pågang. Gavekortene skal kunne brukes på billetter til opplevelser som badeland, dyrepark, kino eller andre fritidsaktiviteter som ikke allerede er gratis.

  Forslag nr. 196 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Fullmakt til overskridelse
  Stortinget samtykker i at Barne- og familiedepartementet i 2021 kan overskride bevilgningen under kap. 846 post 61 Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, for å innvilge ytterligere søknader fra organisasjonene som omfattes, så langt de har kapasitet til å dekke den økte pågangen.

  Forslag nr. 197 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget samtykker i at følgende godtgjørelser fastsettes med virkning fra 1. mai 2021:

  - Stortingsrepresentanter: 790 398 kroner per år
  - Regjeringsmedlemmer: 1 128 058 kroner per år
  - Statsminister: 1 388 546 kroner per år

  Forslag nr. 198 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som sikrer at det innføres en overdragelse- og tinglysningsplikt ved kjøp og salg av bolig, samt ved arv og skifte, for å sørge for åpenhet om reelt eierskap til alle eiendommer.

  Forslag nr. 199 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen sikre at selskaper kun mottar penger fra kompensasjonsordningen for tapte inntekter fra lovlig virksomhet, herunder at utleieselskaper må dokumentere at utleieobjektene de søker kompensasjon for er godkjent for utleie av Plan- og bygningsetaten. Kan ikke slik dokumentasjon framlegges, skal også tidligere mottatt støtte kreves tilbake.

  Forslag nr. 200 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen sikre Plan- og bygningsetaten tilstrekkelige ressurser til å føre økt tilsyn med ulovlig utleie av leiligheter som ikke er godkjent for varig opphold, samt utrede strengere sanksjoner mot utleiere som leier ut ulovlig.

  Forslag nr. 201 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en pensjonsmodell for private barnehager som gir kompensasjon for faktiske pensjonsutgifter, og vurdere lignende tilskuddsordninger for andre utgifter, for å sikre bedre sammenheng mellom faktiske kostnader og tilskuddsnivå, slik at tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.

  Forslag nr. 202 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen avvikle låneordningen for private barnehager i Husbanken, men sørge for at ideelle barnehager skal ha tilgang til lån i Husbanken for større vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter.

  Forslag nr. 203 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som gir kommunene mulighet til å tilpasse barnehagekapasiteten lokalt, og herunder å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager.

  Forslag nr. 204 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen sikre nødvendig gjennomgang av kommersielle barnehagers utbetalinger i lønn og utbytte til eier og andre overføringer til nærstående, sikre at midler som ikke er brukt i tråd med barnehagelovens krav om at tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode tilbakebetales, og komme tilbake med nødvendige endringer i barnehageloven slik at eier ikke lenger kan disponere et eventuelt overskudd fritt.

  Forslag nr. 205 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om å etablere miljøstasjoner for utrangerte oljeinstallasjoner i forbindelse med eksisterende verftsindustri for å utføre oppgaver knyttet til sanering, demontering og materialgjenvinning av oljeinstallasjonene.

  Forslag nr. 206 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om å hindre eksport av utrangerte skip og skipsskrog som skaper miljøproblemer i andre land, og i stedet sørge for at disse demonteres og resirkuleres i Norge etter strenge krav til materialgjenbruk, håndtering av miljøgifter og lokale utslipp.

  Forslag nr. 207 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag for Stortinget om å etablere et produksjonsanlegg for skipsskrog over 75 meter i tilknytning til eksisterende verftsindustri på et passende sted, for å legge til rette for mer maritim verdiskaping i Norge.

  Forslag nr. 208 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag for Stortinget om å etablere industrielle støtteordninger som gir økt og kontinuerlig drift og industriarbeidsplasser på norske verft til oppsirkulering av utgått maritim tonnasje.

  Forslag nr. 209 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for å sikre utdanning av tilstrekkelig industrifagarbeidere for å sikre at det finnes kvalifisert arbeidskraft til industrien.

  Forslag nr. 210 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen etablere en offentlig bemanningsordning for verftsindustri og annen industri, som legger til rette for utlån av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter, erstatter innleie med faste ansettelser og sikrer arbeidstider/-vilkår tilpasset fastboende i Norge.

  Forslag nr. 211 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen opprette et nasjonalt industrifond hvor en andel av oljefondet settes av til å gjøre strategiske investeringer i hjemlig industriproduksjon med formål om å sikre teknologisk utvikling, økt eksport av varer, flere industriarbeidsplasser, økt verdiskaping og mer videreforedling i Norge.

  Forslag nr. 212 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for å utvide og utnytte det statlige eierskapet i norsk industri til å beholde og videreutvikle industriproduksjon i Norge, øke graden av videreforedling og gjenvinning og sikre lengre verdikjeder i norsk industri.

  Forslag nr. 213 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag som styrker ervervs- og konsesjonslovgivning for å beskytte norsk industri mot utenlandske oppkjøp.

  Forslag nr. 214 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget med en plan for å stoppe utflagging av lønnsom industri i Norge og føre en aktiv politikk for å hente hjem industri som er flagget ut tidligere.

  Forslag nr. 215 fra Kapur, Mudassar på vegne av finanskomiteen


  Løst forslag nr 215 finanskomiteen
  [Forslaget finnes kun som pdf-fil]

  Forslag nr. 216 fra Fylkesnes, Torgeir Knag på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen instruere helse nord til å ikke gjennomføre UNNs planer om å flytte psykisk helse og rusklinikken fra Åsgård til Breivika i Tromsø.

  Forslag nr. 217 fra Knutsen, Eigil på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven.