Representantforslag om krisetiltak og grønn gjenreisningsplan for Norge

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2021 Innst. 600 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett for 2021, som omhandler tilstanden i norsk økonomi, endringer i statsbudsjettet for 2021 og enkelte avgiftsendringer. Åtte representantforslag er også innarbeidet i innstillingen. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti inngikk budsjettavtale med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett for 2021.. Denne innebar en del endringer i forhold til regjeringens forslag slik dette fremkommer i Prop. 195 S (2020-2021). Endringene fremkommer i kapittel 1 Innst. 600 S (2020-2021). For øvrig vises det til omtalene i Prop. 195 S, Prop. 194 LS, Prop. 202 S, Prop. 206 S og Prop. 211 S - (2020-2021), som gir begrunnelsene for regjeringens forslag til tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2021.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2021

   Debattert i Stortinget 18.06.2021
   Votert i Stortinget 18.06.2021