Midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven)

Ot.prp. nr. 6 (1998-99), Innst. O. nr. 30 (1998-99), beslutning. O. nr. 40 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.02.1999 Innst. O. nr. 30 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 18.02.1999

   Behandlet i Lagtinget: 04.03.1999