Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkings- politiets arkiver og registre (innsynsloven).

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 30 (1998-99)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 6 (1998-99).
  • Dato: 04.02.1999
  • Utgiver: Justiskomiteen
  • Sidetall: 20
Til Odelstinget.

Oslo, i justiskomiteen, den 4. februar 1999.

Kristin Krohn Devold, Jan Simonsen,
leder. ordfører og sekretær.