Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv (inndragning av utbytte)

Ot.prp. nr. 8 (1998-99), Innst. O. nr. 50 (1998-99), beslutning. O. nr. 59 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.03.1999 Innst. O. nr. 50 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.1999

   Behandlet i Odelstinget: 13.04.1999

   Behandlet i Lagtinget: 27.04.1999