Lov om endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven) m.m.

Ot.prp. nr. 20 (1998-99), Innst. O. nr. 47 (1998-99), beslutning. O. nr. 50 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 25.02.1999 Innst. O. nr. 47 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 11.03.1999

   Behandlet i Lagtinget: 16.03.1999