Lov om endring i lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank

Ot.prp. nr. 15 (1998-99), Innst. O. nr. 20 (1998-99), beslutning. O. nr. 29 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1998 Innst. O. nr. 20 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1998

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1998

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1998