Lov om endring i lov av 4. juli 1927 nr. 11 om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg

Ot.prp. nr. 34 (1998-99), Innst. O. nr. 60 (1998-99), beslutning. O. nr. 66 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.04.1999 Innst. O. nr. 60 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.04.1999

   Behandlet i Odelstinget: 04.05.1999

   Behandlet i Lagtinget: 11.05.1999