Lov om endringer i lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (regler for bruk av vannscootere og lignende)

Ot.prp. nr. 38 (1998-1999), Innst. O. nr. 61 (1999-2000), beslutning. O. nr. 77 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.05.2000 Innst. O. nr. 61 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.2000

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.2000