Lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova)

Ot.prp. nr. 61 (1998-1999), Innst. O. nr. 16 (1999-2000), beslutning. O. nr. 30 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 25.11.1999 Innst. O. nr. 16 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.1999

   Behandlet i Odelstinget: 08.12.1999

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.1999