Forslag fra stortingsrepresentant Ursula Evje på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 89): Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om en samlet opplæringslov som hjemler frihet og likestilling ved å kunne etablere og benytte alternative kvalitative opplæringstilbud uavhengig av livssyn og alternativ pedagogikk. Det bærende element må være Norges ønske om å etterleve og implementere Menneskerettighetene i all norsk lovgivning.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet