Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)

Ot.prp. nr. 5 (1999-2000), Innst. O. nr. 62 (2000-2001), beslutning. O. nr. 79 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.03.2001 Innst. O. nr. 62 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2001

   Behandlet i Odelstinget: 05.04.2001

   Behandlet i Lagtinget: 26.04.2001