Lov om endringar i lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet og lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (heving av aldersgrenser for militær teneste)

Ot.prp. nr. 61 (1999-2000), Innst. O. nr. 6 (2000-2001), beslutning. O. nr. 11 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 26.10.2000 Innst. O. nr. 6 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2000

   Behandlet i Odelstinget: 16.11.2000

   Behandlet i Lagtinget: 23.11.2000