Lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Ot.prp. nr. 62 (1999-2000), Innst. O. nr. 19 (2000-2001), beslutning. O. nr. 35 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.11.2000 Innst. O. nr. 19 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2000

   Behandlet i Odelstinget: 01.12.2000

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.2000